Hlavní obsah

Stimme

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. hlas schopnost mluvitEine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...die Stimme verlierenztratit hlasdie Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas
  2. hud.hlas pěvecký partdie erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)
  3. hlas, mínění, názordie Stimme der Öffentlichkeithlas veřejnosti
  4. hlas, volba, rozhodnutíseine Stimme abgebenodevzdat svůj hlas
  5. hlasovací právo

Vyskytuje se v

genau: Přesně tak!, To souhlasí!(Stimmt) Genau!

Richtung: Podstata je správná., Směr je správný.Die Richtung stimmt.

stimmen: Správně!, Souhlasí!Stimmt!

für: hlasovat pro opozicifür die Opposition stimmen

Stimme: ztratit hlasdie Stimme verlieren

blechern: mít nakřáplý hlasblecherne Stimme haben

dass: Je pravda, že zítra jede na dovolenou?Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?

enthalten: Zdržel se hlasování.Er enthielt sich der Stimme.

haargenau: co navlas souhlasíetw. stimmt haargenau

heben: pozvednout hlasdie Stimme heben

klingen: Její hlas zní měkce.Ihre Stimme klingt sanft.

übereinstimmen: Souhlasíme s Vámi.Wir stimmen mit Ihnen überein.

versöhnlich: být smířlivě naladěnversöhnlich gestimmt sein

vibrieren: Třásl se jí lehce hlas.Ihre Stimme vibrierte leicht.

Zauber: kouzlo jejího hlasuder Zauber ihrer Stimme

hlas: první hlasdie erste Stimme

kývat: Na všechno vždy kývá.Er stimmt allem zu.

ladit: ladit housleeine Geige stimmen

ledový: mluvit ledovým hlasemmit eisiger Stimme sprechen

melodický: mít melodický hlaseine melodische Stimme haben

mužský: mužský hlasmännliche Stimme

nepřítomný: nepřítomný hlaseine absente Stimme

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen

polekaný: mít polekaný hlaseine erschrockene Stimme haben

poplašený: poplašený hlaserschrockene Stimme

potud: Až potud s vámi souhlasím.Insofern stimme ich Ihnen zu.

povýšený: oslovit koho povýšeným hlasemj-n mit überheblicher Stimme ansprechen

pozvednout: přen. pozvednout hlasdie Stimme erheben

pronikavý: mít pronikavý hlaseine grelle Stimme haben

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

přitakat: Přitakal, že je to pravda.Er stimmte zu, dass es wahr ist.

rozčílený: rozčílené hlasyaufgeregte Stimmen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

roztřesený: mluvit roztřeseným hlasmit zitteriger Stimme sprechen

rozzlobený: rozzlobený hlasverärgerte Stimme

smísit se: Vzdálené hlasy se smísily.Entfernte Stimmen haben sich vermischt.

souhlasit: To souhlasí.Das stimmt.

struna: naladit strunydie Saiten (nach)stimmen

ten, ta, to: To je pravda.Das stimmt., Das ist wahr.

tlumit: tlumit hlasdie Stimme dämpfen

úplně: Úplně s tebou souhlasím.Ich stimme dir völlig zu.

vibrovat: Hlas jí vibruje.Ihre Stimme vibriert.

vyškolit: vyškolit hlasdie Stimme ausbilden

zastřený: zastřený hlasbelegte Stimme

zdržet se: zdržet se hlasovánísich der Stimme enthalten

zjihnout: Hlas mu zjihl.Seine Stimme wurde weich.

zmohutnět: Jeho hlas zmohutněl.Seine Stimme wurde mächtig.

zmužnět: Jeho hlas zmužněl.Seine Stimme wurde mannhaft.

zradit: Zradil ho hlas.Seine Stimme versagte.

Besen: Ať se propadnu, jestli je to pravda!Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!

ztišit: ztišit hlasdie Stimme senken

zvážnět: Její hlas zvážněl.Ihre Stimme ist ernst geworden.