Hlavní obsah

hlas

Vyskytuje se v

basový: basový hlasdie Bassstimme

hromový: hromový hlasdie Donnerstimme

rovnost: rovnost hlasůdie Stimmengleichheit

stařecký: stařecký hlasdie Greisenstimme

virilní: virilní hlasdie Virilstimme

volební: volební hlasdie Wählerstimme

centrála: hlásit se na centrálesich bei der Zentrale melden

hlásit: hlásit ztrátueinen Verlust melden

hlásit se: hlásit se telefonickysich telefonisch melden

hlásit se: hlásit se ke slovusich zu Wort melden

ledový: mluvit ledovým hlasemmit eisiger Stimme sprechen

melodický: mít melodický hlaseine melodische Stimme haben

mužský: mužský hlasmännliche Stimme

národnost: hlásit se k německé národnostisich zur deutschen Nationalität bekennen

nepřítomný: nepřítomný hlaseine absente Stimme

otevřeně: otevřeně se hlásit ke komu/čemusich offen zu j-m/etw. melden

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen

polekaný: mít polekaný hlaseine erschrockene Stimme haben

poplašený: poplašený hlaserschrockene Stimme

povýšený: oslovit koho povýšeným hlasemj-n mit überheblicher Stimme ansprechen

pozvednout: přen. pozvednout hlasdie Stimme erheben

pronikavý: mít pronikavý hlaseine grelle Stimme haben

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

pyšně: pyšně se hlásit ke komu/čemusich stolz zu j-m/etw. bekennen

rozčílený: rozčílené hlasyaufgeregte Stimmen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

roztřesený: mluvit roztřeseným hlasmit zitteriger Stimme sprechen

rozzlobený: rozzlobený hlasverärgerte Stimme

slovo: (při)hlásit se o slovosich zu Wort(e) melden

smísit se: Vzdálené hlasy se smísily.Entfernte Stimmen haben sich vermischt.

sopránový: sopránový hlas/nástrojdie Sopranstimme/das Sopraninstrument

šéf: hlásit se u šéfasich beim Chef melden

šum: šum hlasů v sáledas Stimmengeräusch im Saal

tlumit: tlumit hlasdie Stimme dämpfen

vibrovat: Hlas jí vibruje.Ihre Stimme vibriert.

vrátný: hlásit se u vrátnéhosich beim Pförtner melden

vyškolit: vyškolit hlasdie Stimme ausbilden

zastřený: zastřený hlasbelegte Stimme

zjihnout: Hlas mu zjihl.Seine Stimme wurde weich.

zmohutnět: Jeho hlas zmohutněl.Seine Stimme wurde mächtig.

zmužnět: Jeho hlas zmužněl.Seine Stimme wurde mannhaft.

zradit: Zradil ho hlas.Seine Stimme versagte.

ztišit: ztišit hlasdie Stimme senken

zvážnět: Její hlas zvážněl.Ihre Stimme ist ernst geworden.

Klang: der Klang der Glockenhlas zvonů

Stimme: die Stimme verlierenztratit hlas

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

Stimme: die erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)

Votum: ein Votum für/gegen j-n/etw.hlas pro koho/co, proti komu/čemu

bewerben: sich an der Uni bewerbenhlásit se na univerzitu

blechern: blecherne Stimme habenmít nakřáplý hlas

heben: die Stimme hebenpozvednout hlas

klingen: Ihre Stimme klingt sanft.Její hlas zní měkce.

melden: Die Schüler meldeten sich eifrig.Žáci se usilovně hlásili.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

Stimme: die Stimme der Öffentlichkeithlas veřejnosti

Stimme: seine Stimme abgebenodevzdat svůj hlas

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

Zauber: der Zauber ihrer Stimmekouzlo jejího hlasu