Hlavní obsah

dass

Spojka

  1. žeuvozuje vedlejší větu podmětnouStimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?
  2. že, abyuvozuje vedlejší větu předmětnouIch weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.
  3. žeuvozuje vedlejší větu přívlastkovouSeine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.
  4. , abyuvozuje vedlejší větu účelovouNimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.Sie war so traurig, dass sie weinte.Byla tak smutná, že plakala.Dass er doch noch bei uns wäre!Kdyby tak ještě byl u nás!
  5. abyužívá se ve spojení s příslovci, spojkami, předložkamials dassnež abystatt dassmísto abyaußer dassnež abybis dassaž, dokud (ne-)kaum dasssotva že...nicht dassne že by...ohne dassaniž (by)..., bez toho, že (by)...angenommen, dassza předpokladu, že...

Vyskytuje se v

Balken: lügen, dass sich die Balken biegenlhát, až se hory zelenají

dadurch: dadurch, dass...protože..., proto, že... uvozuje vedlejší větu

denn: es sei denn, (dass)...leda že by..., jedině že by...

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

lachen: Dass ich nicht lache!Dovol, abych se zasmál(a)!, To je směšné!

nicht: nicht, dass...ne, že by ...

nur: nur dassjenže, jenomže

ohne: ohne dass..., ohne zu + Inf.bez toho, že..., aniž (by)

sagen: Man sagt, dass...Říká se, že ...

sein: es sei denn, (dass)...leda, že by..., jen v případě, že by...

so: so..., dass...tak..., že...

Tod: ...bis dass der Tod euch scheidet...dokud vás smrt nerozdělí při svatbě

Wand: ... dass die Wände wackeln... až se stěny otřásají smát se ap.

wetten: Wetten, dass?Vsadíme se?, O co?, Sázka?

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

führen: den Nachweis führen, dass...dokázat, že...

unter: unter der Bedingung, dass ...za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...

annehmen: Angenommen, dass ...Předpokládejme, že ...

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

beichten: Ich muss dir beichten, dass ...Musím ti svěřit, že ...

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Ehre: Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...K jeho/její cti musím říci, že ...

eingehen: Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

erlauben: Erlauben Sie, dass ich rauche?Smím kouřit?

erschließen: Daraus ist zu erschließen, dass ...Z toho se dá vyvodit, že ...

erweisen: Es ist erwiesen, dass Rauchen schädlich ist.Je dokázáno, že kouření je škodlivé.

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

folgern: Daraus lässt sich folgern, dass...Z toho lze vyvodit, že...

hierdurch: Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...Tímto vám sdělujeme, že...

hinterher sein: hinterher sein, dass alles aufgeräumt wirdkontrolovat, aby bylo vše uklizeno

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

leugnen: Es ist nicht zu leugnen, dass...Nedá se popřít, že...

Meinung: der Meinung sein, dass...být (toho) názoru, že...

mitkriegen: Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?

mögen: Es mag schon sein, dass...Je možné, že...

nachtragen: Nachzutragen wäre noch, dass ...Je třeba ještě dodat, že...

Rede: Es geht die Rede, dass...Říká se, že...

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

solcherart: Er schämte sich solcherart, dass...Styděl se tak, že...

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

vermuten: Es ist zu vermuten, dass...Má se za to, že...

wegkommen: Mach, dass du wegkommst!Už ať jsi pryč!, Zmiz!

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

Wunder: Es ist kein Wunder, dass...Není divu, že...

zugeben: Ich gebe zu, dass du recht hast.Uznávám, že máš pravdu.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

bis: bis dass der Tod uns scheidetdokud nás smrt nerozdělí

fortkommen: Mach, dass du fortkommst!Už ať tě tu nevidím!, Vypadni!

mínění: Ich bin der Meinung, dass...Jsem toho mínění, že...

předpoklad: unter der Voraussetzung, dass...za předpokladu, že...

rozdíl: mit dem Unterschied, dass ...s tím rozdílem, že ...

vidět: Man sieht, dass ...Je vidět, že ...

aby: Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.Bylo nutné, aby přišli včas.

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

často: Es geschieht oft, dass ...Často se stává, že ...

člověk: Man würde glauben, dass ...Člověk by si myslel, že...

díky: Er gewann dank dessen, dass...Zvítězil díky tomu, že...

dokázat: Beweise, dass du Wahrheit sagst.Dokaž, že mluvíš pravdu.

dovolit: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

evidentní: Es ist evident, dass ...Je evidentní, že ...

chápat: Ich verstehe, dass es dich berührt hat.Chápu, že se tě to dotklo.

jako: Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?To už mám jako jít?

jasný: Es ist klar, dass...Je jasné, že...

jenže: Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.

jistý: Es ist sicher, dass...Je jisté, že...

kápnout: Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.Doufám, že mi z toho něco kápne.

leda: Es sei denn, (dass)...Leda že by...

líto: Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.Je mi líto, že jsi nepřišel.

litovat: Es tut mir leid (, dass)...Lituji (, že)...

možno: Es ist unmöglich, dass ...Není možno, aby ...

naivní: Es wäre ja naiv, zu vermuten, dass ...Bylo by naivní se domnívat, že ...

namlouvat: Rede dir nicht ein, dass er anruft!Nenamlouvej si, že se ozve!

als dass: zu + Adjektiv ... als dass ...příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...

napadnout: Es ist ihm eingefallen, dass ...Napadlo ho, že ...

například: Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...Tvrdil například, že ...

natož: Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.Ani nepřišel, natož aby pomohl.

ne: Nicht, dass du wieder spät kommst.Ne abys přišel zase pozdě.

nepřipustit si: Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.Nepřipustil si, že je nemocný.

nevěřit: Ich glaube nicht, dass es gelingt.Nevěřím, že se to podaří.

než: Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.

nutný: Es ist nötig, dass ...Je nutné, aby ...

opomenout: Er vergaß nicht zu betonen, dass...Neopomenul zdůraznit, že...

pod, pode: unter der Bedingung, dasspod podmínkou, že

podezření: Verdacht schöpfen/hegen, dass...mít/chovat podezření, že ...

podotýkat: Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.Podotýkám, že to nebyla má vina.

podtrhnout: Ich möchte unterstreichen, dass...Chtěl bych podtrhnout, že ...

pochyba: Es besteht kein Zweifel, dass...Není pochyb, že...

pozastavovat se: Du hältst dich darüber auf, dass...Pozastavuješ se nad tím, že...

předeslat: Ich muss vorausschicken, dass ...Musím předeslat, že...

předsevzít si: Er hat sich vorgenommen, dass ...Předsevzal si, že ...

představit se: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

přiklánět se: Ich neige der Ansicht zu, dass...Přikláním se k názoru, že...

přísahat: Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.Přísahám, že mluvím pravdu.

přitakat: Er stimmte zu, dass es wahr ist.Přitakal, že je to pravda.

rád: Ich bin froh, dass ...Jsem rád, že ...

sám, sama, samo, samý: Selbst die Tatsache, dass...Sám fakt, že...

sdělit: Ich erlaube mir euch mitzuteilen, dass...Dovoluji si vám sdělit, že...

sdělovat: Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...S politováním vám sdělujeme, že ...

semlít se: Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.Tuším, že se tu něco semele.

souhrnem: Zusammengenommen kann man sagen, dass...Souhrnem lze říci, že...

strachovat se: Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.Strachuje se, že tam nepřijde včas.

sugerovat si: Sie redet sich ein, dass sie ihn liebt.Sugeruje si, že ho miluje.

tolik: Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.Závidím ti, že máš tolik peněz.

tradovat se: Man sagt, dass ...Traduje se, že...

trapný: Es ist mir peinlich, dass ich zu spät komme.Je mi trapné, že přicházím pozdě.

trnout: Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.Trne, že to špatně skončí.

ubezpečit: Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.

utvrdit se: Das bestärkte in mir die Meinung, dass...Utvrdil jsem se v názoru, že...

velmi: Ich bin sehr froh, dass ...Jsem velmi rád, že...

vyléčit se: Er hoffte, dass er (wieder) gesund wird.Doufal, že se vyléčí.

vyrušovat: Entschuldigung, dass ich störe.Promiňte, že vyrušuji.

vyváznout: Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.Měl štěstí, že vyvázl živý.

vzkázat: Er ließ mir ausrichten, dass er kommt.Vzkázal mi, že přijde.

zájem: Es liegt in deinem Interesse, dass ...Je v tvém zájmu, aby ...

zajímavý: Es ist interessant, dass ...Je zajímavé, že ...

zřejmý: Es ist offenkundig, dass...Je zřejmé, že...

že: Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.Doufám, že budu brzy hotový.