Hlavní obsah

so

Příslovce

 1. tak, takto, takhle tímto způsobemDas machst du gut so!Takhle to děláš dobře!und so weitera tak dále
 2. tak do takové míryEr ist so groß wie sein Bruder.Je tak velký jak jeho bratr.so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné
 3. užívá se ke zdůraznění logických následkůtak, takže
 4. hovor.tak, tak asi, přibližně
 5. tak, takový takového druhuSo ein Lügner!Takový lhář!

Spojka

 1. jakkoliv, i když, ačkoli
 2. so + Adjektiv, Adverb..., so + Adjektiv, Adverb jak + přídavné jméno, příslovce ..., tak + přídavné jméno, příslovce
 3. so..., dass... tak..., že...Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.
 4. so + Adjektiv + zu + Inf. tak..., že/aby/a...Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.
 5. so..., wie tak..., jakDas Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.

Částice

 1. tak
 2. (ja) so tak(ový), teda, alevyjadřuje velkou intenzituEs ist hier so schön!Je tady tak krásně!Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!
 3. skutečně, opravdu
 4. pořádWie geht es dir so?A jak se pořád máš?
 5. takužívá se na začátku výzvy k vyjádření netrpělivosti nebo rozčilení
 6. tak (tedy), aužívá se jako komentář při určité činnosti

Vyskytuje se v

Auge: so weit das Auge reichtkam až oko dohlédne

aussehen: So siehst du aus!To si jenom myslíš!

Bart: (so) einen Bart habenbýt vousatý vtip ap.

besser: um so bessertím líp

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!

dir: Wie du mir, so ich dir.Jak ty mně, tak já tobě.

doppelt: doppelt so + Adj./Adv.dvakrát tak + Adj./Adv. velký ap.

etwa: so etwaasi/přibližně/zhruba tak

etwas: so etwasněco takového většinou chyba, hloupost ap.

fort: und so forta tak dále, a (tak) podobně

Gott: so Gott willkdyž pánbůh dá, dá-li pánbůh

kommen: So weit kommt's noch!K tomu nesmí dojít!, To se nesmí stát!

na: Na so was!No tohle!

nur: nur sojen tak bez zvláštního důvodu

recht: Recht so!, So ist es recht!, Das ist recht!Přesně tak! Správně! Tak to má být!

sein: Sei doch nicht so!Nebuď (přece) takový!, No tak!

so: so + Adjektiv, Adverb..., so + Adjektiv, Adverbjak + přídavné jméno, příslovce ..., tak + přídavné jméno, příslovce

so weit: so weit seinbýt připravený

stimmen: Stimmt so!To je v pořádku!, To nechte! v restauraci při placení ap.

treffen: Wie es sich so trifft...Jak to tak bývá...

tun: Tu doch nicht so!Nedělej (se)!, Nepřetvařuj se!, Nepřeháněj!

und: und so weitera tak dále

weiter: und so weitera tak dále atd.

wie: so ... wietak ... jak

ah: Ah so!Ach tak!, Tak tedy!

bald: so bald wie möglichco možná nejdřív(e)

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

jaja: Jaja, so ist es!Tak tak, tak to je!

Quatsch: So ein Quatsch!Taková blbost!

zumindest: so schien es zumindesttak se to alespoň zdálo

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

angeben: Gib bloß nicht so an!Jen se tak nechlub!

ansehen: Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!

Ärger: So ein Ärger!Taková mrzutost!

aufblähen: Bläh dich nicht so auf!Nenaparuj se tak!

aufblasen: Blas dich doch nicht so auf!Nenaparuj se tolik!

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

borniert: Sei doch nicht so borniert!Nebuď přece tak zabedněný!

dass: Sie war so traurig, dass sie weinte.Byla tak smutná, že plakala.

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

dumm: Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.

eilig: Er hat es immer so eilig.Má vždy tak naspěch.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hetzen: Hetz dich nicht so, du hast Zeit!Nehoň se tak, máš čas!

ihr: Ihr seid so lieb.Jste tak milí.

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

munkeln: Man munkelt (so) allerlei.Povídá se všelicos.

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

Scheiße: So eine Scheiße!Taková hovadina!

so viel: so viel wie ichtolik co já

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

spritzen: Spritz doch nicht so!Necákej tak!

tragisch: Nimm es nicht so tragisch!Neber to tak tragicky!

um: so um den 15. Mai (herum)tak kolem 15. května

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

verhalten: Die Angelegenheit verhält sich nämlich so ...Ta záležitost se má totiž tak...

weitermachen: iron. Mach nur so weiter!Jen tak dál!, Jen pokračuj!

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

ach: ach soaha, ach tak, jo tak

či: (entweder) so oder soať tak, či onak

tak: so genannttak zvaný

akorát: Und so (et)was passiert gerade mir.A to se stane akorát mně.

bázlivý: Sei nicht so ängstlich.Nebuď tak bázlivý.

být: Er ist so alt wie ich.Je stejně starý jako já.

dlouhý: so lang wie möglich, möglichst langco nejdelší

dobrý: Sei so gut!Buď tak dobrý!

dohlédnout: So weit das Auge reicht.přen. Kam až oko dohlédne.

drobit: Krümele nicht so rum!Nedrob tolik!

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

hned: Das sieht man nicht so oft.To se hned tak nevidí.

hodný: Seien Sie so nett und sagen Sie mir...Buďte tak hodný a řekněte mi...

hrnout se: Die Kunden laufen ihm nur so zu.Zákazníci se mu jen hrnou.

jak: Wie sie sagten, so haben sie auch getan.Jak řekli, tak udělali.

jindy: der sonst so ruhige Menschjindy tak klidný člověk

jít: So geht es nicht weiter.Tak to dál nepůjde.

když: Er ist doch so nett!Když on je tak milý!

kéž: Möge es so bleiben!Kéž to tak zůstane!

levný: möglichst billig, so billig wie möglichco nejlevnější

mnoho: Ich habe zurzeit so viel Arbeit!Mám teď tak mnoho práce!

mračit se: Schau nicht so finster drein!Nemrač se!

nacákat: Wer hat so im Bad herumgespritzt?Kdo nacákal v koupelně?

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

ne: Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.No ne, to bych nikdy nečekal.

nechat: Ich werde es nicht so lassen.Já to tak nenechám.

nejdřív: Ich komme so bald wie möglich.Přijdu co nejdřív.

nenasytný: Sei nicht so unersättlich!Nebuď tak nenasytný!

neslaný: so eine leere Antworttaková neslaná odpověď

nu: So, komm schon!Nu, pojď už!

on, ona, ono: Das ist nicht so einfach!Ono to není tak jednoduché!

oželet: So etwas ist leicht zu verschmerzen.Něco takového se dá lehce oželet.

plácnout: Ich habe es nur so hingesagt.Jen jsem to tak plácl.

podobně: und so ähnlicha tak podobně

podrážděný: Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.Nevím, proč je tak podrážděný.

pohodit: seine Sachen nur so im Zimmer herumwerfenpohodit své věci jen tak po pokoji

polovina: halb so groß/um eine Hälfte größer seinbýt o polovinu větší

povykovat: Johle nicht so!Nepovykuj tak!

proklouznout: Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.

rozčílit: Was hat dich so erregt?Co tě tak rozčílilo?

rozrušit: Was hat dich so verstört?Co tě tak rozrušilo?

roztahovat se: Breite dich nicht so aus!Neroztahuj se!

sršet: Er sprüht nur so vor guten Ideen.Srší jen dobrými nápady.

takhle: Es war so im frühen Frühling.Bylo to takhle brzo na jaře.

takový: Wie die Frage, so die Antwort.Jaká otázka, taková odpověď.

takto: So geht es nicht weiter.Takhle to dál nejde.

tolik: Es regnet nicht mehr so viel.Už tolik neprší.

třeba: Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.

uhánět: Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.

vyklouznout: Es ist mir einfach so herausgerutscht.To mi jen tak vyklouzlo.

vykolejený: So etwas macht mich fassungslos.Jsem z toho úplně vykolejený.

vystihnout: So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.Takový zážitek nelze vystihnout slovy.

zdaleka: Es war bei weitem nicht so einfach.Nebylo to ani zdaleka tak snadné.

zhruba: so etwazhruba tak

zkouška: nur so, auf Probejen tak, na zkoušku

zvaný: so genannttak zvaný

že: Was ist los, dass du so traurig bist?Co se děje, že jsi tak smutná?

: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

dál: So geht das nicht weiter.Tak už to dál nejde.

dobrota: Sei so gut ...Buď té dobroty...

džbán: Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

jídlo: Wie einer isst, so arbeitet er auch.Jak k jídlu, tak k dílu.

koza: Er versteht davon so viel wie der Hahn vom Eierlegen.Rozumí tomu jako koza petrželi.

krám: Wie der Herr, so's Gescherr.Jaký pán, takový krám.

lehce: Wie gewonnen, so zerronnen.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

lehnout (si): Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

les: Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

málo: Wie der Preis, so die Ware.Za málo peněz málo muziky.

oko: So weit das Auge reicht...Kam jen oko dohlédne...

ten, ta, to: Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).Čím (je) starší, tím (je) hloupější.

ucho: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

ustlat si: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

živý: So wahr ich lebe!Jakože jsem živ!

co: etw. so schnell wie möglich machenco udělat co nejrychleji