Hlavní obsah

so

Příslovce

 1. tak, takto, takhle tímto způsobemDas machst du gut so!Takhle to děláš dobře!und so weitera tak dále
 2. tak do takové míryEr ist so groß wie sein Bruder.Je tak velký jak jeho bratr.so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné
 3. užívá se ke zdůraznění logických následkůtak, takže
 4. hovor.tak, tak asi, přibližně
 5. tak, takový takového druhuSo ein Lügner!Takový lhář!

Spojka

 1. jakkoliv, i když, ačkoli
 2. so + Adjektiv, Adverb..., so + Adjektiv, Adverb jak + přídavné jméno, příslovce ..., tak + přídavné jméno, příslovce
 3. so..., dass... tak..., že...Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.
 4. so + Adjektiv + zu + Inf. tak..., že/aby/a...Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.
 5. so..., wie tak..., jakDas Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.

Částice

 1. tak
 2. (ja) so tak(ový), teda, alevyjadřuje velkou intenzituEs ist hier so schön!Je tady tak krásně!Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!
 3. skutečně, opravdu
 4. pořádWie geht es dir so?A jak se pořád máš?
 5. takužívá se na začátku výzvy k vyjádření netrpělivosti nebo rozčilení
 6. tak (tedy), aužívá se jako komentář při určité činnosti

Vyskytuje se v

ach: ach soaha, ach tak, jo tak

Auge: so weit das Auge reichtkam až oko dohlédne

aussehen: So siehst du aus!To si jenom myslíš!

Bart: (so) einen Bart habenbýt vousatý vtip ap.

besser: um so bessertím líp

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!

dir: Wie du mir, so ich dir.Jak ty mně, tak já tobě.

doppelt: doppelt so + Adj./Adv.dvakrát tak + Adj./Adv. velký ap.

etwa: so etwaasi/přibližně/zhruba tak

etwas: so etwasněco takového většinou chyba, hloupost ap.

fort: und so forta tak dále, a (tak) podobně

Gott: so Gott willkdyž pánbůh dá, dá-li pánbůh

kommen: So weit kommt's noch!K tomu nesmí dojít!, To se nesmí stát!

na: Na so was!No tohle!

nur: nur sojen tak bez zvláštního důvodu

recht: Recht so!, So ist es recht!, Das ist recht!Přesně tak! Správně! Tak to má být!

sein: Sei doch nicht so!Nebuď (přece) takový!, No tak!

so weit: so weit seinbýt připravený

stimmen: Stimmt so!To je v pořádku!, To nechte! v restauraci při placení ap.

treffen: Wie es sich so trifft...Jak to tak bývá...

tun: Tu doch nicht so!Nedělej (se)!, Nepřetvařuj se!, Nepřeháněj!

und: und so weitera tak dále

weiter: und so weitera tak dále atd.

wie: so ... wietak ... jak

ah: Ah so!Ach tak!, Tak tedy!

bald: so bald wie möglichco možná nejdřív(e)

doppelt: doppelt so oftdvakrát tak často

doppelt: doppelt so vieldvakrát tolik

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

jaja: Jaja, so ist es!Jo jo, tak to je!

Quatsch: So ein Quatsch!Taková blbost!

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zumindest: so schien es zumindesttak se to alespoň zdálo

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

angeben: Gib bloß nicht so an!Jen se tak nechlub!

ansehen: Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!

Ärger: So ein Ärger!Taková mrzutost!

aufblähen: Bläh dich nicht so auf!Nenaparuj se tak!

aufblasen: Blas dich doch nicht so auf!Nenaparuj se tolik!

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

borniert: Sei doch nicht so borniert!Nebuď přece tak zabedněný!

dass: Sie war so traurig, dass sie weinte.Byla tak smutná, že plakala.

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

Ding: Das ist nicht so mein Ding.Na tohle moc nejsem., To není (nic) pro mě.

dumm: Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.

eilig: Er hat es immer so eilig.Má vždy tak naspěch.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

etwa: Er ist etwa so groß wie ich.Je přibližně tak velký jako já.

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

etwas: So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hetzen: Hetz dich nicht so, du hast Zeit!Nehoň se tak, máš čas!

ihr: Ihr seid so lieb.Jste tak milí.

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

munkeln: Man munkelt (so) allerlei.Povídá se všelicos.

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

Scheiße: So eine Scheiße!Taková hovadina!

so viel: so viel wie ichtolik co já

so viel: so viel wie möglichco nejvíc

so viel: so viel für heutetolik pro dnešek

so weit: So weit ist alles in Ordnung.Celkem vzato je všechno v pořádku.

so weit: Wir können jetzt gehen, ich bin so weit.Můžeme teď jít, jsem připraven.

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

spritzen: Spritz doch nicht so!Necákej tak!

tragisch: Nimm es nicht so tragisch!Neber to tak tragicky!

tun: So tu doch etwas!Tak už něco dělej!

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

um: so um den 15. Mai (herum)tak kolem 15. května