Hlavní obsah

angeben

Vyskytuje se v

Ton: bei etw. den Ton angebenudávat tón při čem

Tüte: angeben wie eine Tüte voll Mückenvychloubat se do nebe

begreiflich: begreifliche Gründe angebenuvést pochopitelné důvody

Gewähr: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.Všechny údaje jsou bez záruky.

Name: seinen Namen angebenuvést své jméno

vollständig: eine vollständige Adresse angebenuvést úplnou adresu

bližší: uvést bližší údajenähere Angaben anführen

falešný: udat komu falešné jménoj-m einen falschen Namen angeben

chybný: chybné údajefehlerhafte Angaben

jmenovitě: uvést jmenovitě kohoj-n namentlich angeben

konkrétní: uvést konkrétní osobueine konkrete Person angeben

nanic: Tyto údaje jsou nanic.Diese Angaben taugen nichts.

neshoda: neshody v údajíchUnstimmigkeiten in den Angaben

neúplný: neúplné vědomosti/údajelückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angaben

pochybnost: pochybnost údajů/zprávdie Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichten

poloha: udat svoji polohuseine Lage angeben

rozlišit: rozlišit údaje diagramu barvoudie Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheiden

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

udat: udat adresudie Adresse angeben

udat: udat tónden Ton angeben

určit: určit směrdie Richtung angeben

uvést: uvést své jménoseinen Namen angeben