Hlavní obsah

Name

Vyskytuje se v

Gott: in Gottes Namenbudiž, pro mě za mě, spánembohem

Kind: das Kind beim (rechten) Namen nennennazývat věci pravým jménem

Teufel: In drei Teufels Namen!U sta hromů!

abhaken: die Namen in einer Liste abhakenodškrtnout jména na seznamu

Angabe: Angabe des Namens und des Wohnortesudání jména a bydliště

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

einordnen: die Namen alphabetisch in die Kartei einordnenzařadit jména abecedně do kartotéky

einschreiben: seinen Namen in die Liste einschreibenzapsat své jméno do seznamu

schänden: den Namen der Familie schändenhanobit jméno rodiny

taufen: das Kind auf den Namen Michael taufenpokřtít dítě jménem Michael

tragen: seinen Namen tragennést jeho jméno

unterschreiben: mit vollem Namen unterschreibenpodepsat se celým jménem

celý: podepsat celým jménemmit vollem Namen unterschreiben

falešný: udat komu falešné jménoj-m einen falschen Namen angeben

hláskovat: hláskovat své jménoseinen Namen buchstabieren

jednat: jednat jménem kohoin j-s Namen handeln

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

módní: módní jménomodischer Name

můj, má, mé, moje: mé jménomein Name

odesílatel: adresa/jméno odesílateledie Adresse/der Name des Absenders

odškrtnout: odškrtnout si v seznamu jménoeinen Namen in der Liste abhaken

počeštit: ling. počeštit jménoden Namen tschechisieren

pokřtít: pokřtít syna jménem Janden Sohn auf den Namen Johann taufen

poplést: poplést si jménadie Namen verwechseln

poznačit: poznačit jména v seznamudie Namen in der Liste markieren

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.Ich habe Ihren Namen überhört.

příhodný: vybrat příhodný název pro coden passenden Namen für etw. aussuchen

případný: případný názevpassender Name

špinit: špinit čí jménoj-s Namen beschmutzen

ubýt: Ze seznamu ubylo několik jmen.Von der Liste sind einige Namen verschwunden.

uvést: uvést své jménoseinen Namen angeben

zaměnit: zaměnit jménadie Namen verwechseln

zapomenout: zapomenout jméno/adresuden Namen/die Adresse vergessen

zhanobit: zhanobit dobré jméno kohoj-s guten Namen schänden

zostudit: zostudit jméno kohoj-s Name schmähen

věc: nazývat věci pravými jménydas Kind beim rechten Namen nennen

zákon: jménem zákonaim Namen des Gesetzes