Hlavní obsah

Kind

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  • dítě novorozenec, miminkoein Kind erwartenčekat dítě

Vyskytuje se v

Stall: ein ganzer Stall voll Kinderdětí jako smetí, kupa dětí

austeilen: den Kindern Geschenke austeilenrozdělovat dětem dárky

der, die, das: die Verwandten und deren Kinderpříbuzní a jejich děti

für: ein Buch für Kinderkniha pro děti

klug: ein kluges Kind erziehenvychovávat chytré dítě

laufen: Dem Kind läuft die Nase.Dítěti teče z nosu.

legitim: ein legitimes Kind habenmít manželské dítě

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

Welt: die Welt des Kindes/der Antikedětský/antický svět

zugunsten, zu Gunsten: eine Sammlung zugunsten der behinderten Kindersbírka ve prospěch postižených dětí

zuliebe: den Kindern zuliebez lásky k dětem

zwischen: das Vertrauen zwischen Eltern und Kinderndůvěra mezi rodiči a dětmi

als: Als ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...

angewöhnen: Ich habe den Kindern angewöhnt, pünktlich zu sein.Navykl jsem děti dochvilnosti.

anlaufen: Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.

anschnallen: das Kind im Wagen anschnallenpřipásat dítě v autě

anziehen: dem Kind einen Anorak anziehenobléknout dítěti bundu

aufdecken: das Kind aufdeckenodkrýt dítě

aufkommen: für ein Kind aufkommenplatit za dítě

aufnahmefähig: aufnahmefähiges Kindvnímavé dítě

aufnehmen: Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.

austragen: ein Kind nicht austragen könnennemoci donosit dítě

Bauch: Dem Kind tut der Bauch weh.Dítě bolí břicho.

beaufsichtigen: die Arbeiter/Kinder beaufsichtigendohlížet na dělníky/děti

benehmen: Er hat sich wie ein Kind benommen.Choval se jako dítě.

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

bleiben lassen: die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

doch: Sie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

durchbeißen: Das Kind hat den Bonbon durchgebissen.Dítě rozkouslo bonbon.

erziehen: seine Kinder zur Selbständigkeit erziehenvést své děti k samostatnosti

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

folgsam: ein folgsames Kind belobenpochválit poslušné dítě

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

Genick: Das Kind hat sich das Genick gebrochen.Dítě si zlomilo vaz.

Geschlecht: ein Kind männlichen/weiblichen Geschlechtsdítě mužského/ženského pohlaví

gewöhnen: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

haften: Eltern haften für ihre Kinder.Rodiče ručí za své děti.

ihr: Eltern mit ihren Kindernrodiče se svými dětmi

jagen: die Kinder aus dem Bett jagenvyhnat děti z postele

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

kein, keine: Sie haben keine Kinder.Nemají děti.

klappen: Die Kinder klappen mit den Türen.Děti bouchají dveřmi.

kleben: Das Kind klebt sehr an seiner Mutter.Dítě velmi visí na své matce.

kurzhalten: die Kinder kurzhaltendržet děti zkrátka

leiern: Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.Dítě rychle odříkalo básničku.

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

liebkosen: ein kleines Kind liebkosenmazlit se s malým dítětem

machen: Das Kind hat ins Bett gemacht.Dítě nadělalo do postele.

mein: mein liebes Kindmé milé dítě

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

nähren: fünf Kinder nährenživit pět dětí

Nase: Dem Kind läuft die Nase.Dítěti krvácí z nosu.

Pflege: ein Kind in Pflege nehmenvzít si dítě do opatrování

queren: Die Kinder querten die Straße.Děti přešly cestu.

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

rechnen: Dazu musst du noch die Kinder rechnen.K tomu musíš ještě připočíst děti.

schlagen: Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.

schneiden: den Kindern die Fingernägel schneidenostříhat dětem nehty

selbst: Das Kind kann schon selbst laufen.Dítě už umí samo chodit.

setzen: sich ein Kind auf den Schoß setzenposadit si dítě na klín

sodass: Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.

solange: Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.

sorgen: für die Kinder sorgenpečovat o děti

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

stürzen: Die Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.Děti se vrhly na sladkosti.

taufen: das Kind auf den Namen Michael taufenpokřtít dítě jménem Michael

taugen: Dieser Film taugt nicht für Kinder.Tento film není vhodný pro děti.

überfordern: Du darfst das Kind nicht überfordern.Nesmíš to dítě přetěžovat.

überlassen: j-m ein Kind überlassensvěřit komu dítě (do opatrování)

unternehmen: Er hat das Kind untergenommen.Vzal dítě pod paží.

verziehen: Sie haben ihre Kinder verzogen.Rozmazlili svoje děti.

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

zahnen: Das Kind zahnt.Dítěti rostou/se prořezávají zoubky.

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.

zaostalý: ein körperlich zurückgebliebenes Kindtělesně zaostalé dítě

bát se: Sie fürchtet um das Kind.Bojí se o dítě.

bdít: Die Eltern bewachen ihre Kinder.Rodiče bdí nad svými dětmi.

čiperný: ein (auf)gewecktes Kindčiperné dítě

držet: das Kind an der Hand haltendržet dítě za ruku

důvěřivý: vertrauensselig/gläubig wie ein Kinddůvěřivý jako malé dítě

hlouček: Trupps von Kindernhloučky dětí

hloupost: eine Kleinigkeit für die Kinder kaufenkoupit nějakou hloupost pro děti

hodný: ein braves Kind habenmít hodné dítě

choulostivý: ein empfindliches Kindchoulostivé dítě

chtít: Das Kind mag nicht essen.Dítě nechce jíst.

inkubátor: das Kind in einen Inkubator legenuložit dítě do inkubátoru

jednoletý: ein einjähriges Kindjednoleté dítě

klín: das Kind auf den Schoß nehmenvzít dítě na klín

klubko: ein Knäuel Kinderklubko dětí

kopa: einen Haufen Kinder habenmít kopu dětí

krmit: das Kind mit Brei fütternkrmit dítě kaší

kroužek: das Freizeitangebot für Kindernabídka kroužků pro děti

kupa: einen Haufen Kinder habenmít kupu dětí

kvůli: wegen der Kinderkvůli dětem

matka: Mutter von drei Kindernmatka tří dětí

Kind: das Kind mit dem Bade ausschüttenvylít vaničku i s dítětem

mazlit se: Sie liebkoste ihre Kinder.Mazlila se se svými dětmi.

měsíční: einmonatiges Kindměsíční dítě

miláček: Komm her, mein Kind!Pojď ke mně, miláčku!

milý: liebe Kinder/Elternmilé děti/milí rodiče

mnoho: den Kindern zu viel erlaubendovolovat dětem příliš mnoho

nad, nade: Kinder über 12 Jahreděti nad 12 let

navádět: die Kinder gegen den Vater aufwiegelnnavádět děti proti otci

navyknout: den Kindern Ordnung angewöhnennavyknout děti pořádku

nedonošený: frühgeborenes Kindnedonošené dítě

neduživý: kränkliches Kindneduživé dítě

nejen, nejenom: die Märchen nicht nur für Kinderpohádky nejen pro děti

nemanželský: uneheliches Kindnemanželské dítě

nemocný: ein krankes Kindnemocné dítě

neobratný: ungeschicktes Kindneobratné dítě

nepokojný: unruhige Kindernepokojné děti

nezdravý: ein ungesundes Kindnezdravé dítě

nezvladatelný: schwer zu behandelnde Kindernezvladatelné děti

odpovědný: Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.Rodiče jsou odpovědní za děti.

odvézt: die Kinder in die Schule fahrenodvézt děti do školy

odvykat: dem Kind die Windeln abgewöhnenodvykat dítě od plen

ohlídat: j-m die Kinder bewachenohlídat komu děti

opatrovat: Nachmittags hütet die Oma die Kinder.Odpoledne opatruje děti babička.

opožděný: zurückgebliebenes/verzögertes Kindopožděné dítě

ordinovat: dem Kind das Antibiotikum verschreibenordinovat dítěti antibiotikum

osamostatnit se: Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.Jejich děti se už osamostatnily.

osiřet: Das Kind ist verwaist.Dítě osiřelo.

osladit: den Kindern das Leben versüßenosladit dětem život

označkovat: das Kind als problematisch bezeichnenoznačkovat dítě jako problémové

papouškovat: Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.Děti papouškují všechno po dospělých.

plachý: ein scheues Kindplaché dítě