Hlavní obsah

machen

Sloveso

 1. (u)dělat, zhotovit, vyrobitDie Firma macht Möbel.Firma vyrábí nábytek.sich einen Anzug machen lassennechat si ušít oblekdas Zimmer machenuklidit pokojTee/Kaffee machenudělat čaj/kávu
 2. (u)dělat, způsobit hluk ap.einen Fehler machenudělat chybu
 3. dělat, vykonávat, činitWas machst du heute Nachmittag?Co děláš dnes odpoledne?eine Bemerkung machenpoznamenat, udělat poznámkueinen Spaziergang machenjít na procházkuSport machensportovateinen Besuch bei j-m machennavštívit kohoein Spiel machen(za)hrát (si)
 4. (u)dělat jakýmDiese Hitze macht mich durstig.Z tohoto vedra jsem žíznivý.
 5. j-n zu etw. udělat, (u)stanovit koho čím správcem ap.j-n zum Direktor machenjmenovat ředitelem koho
 6. sich machen an etw. Akk pustit se do čeho, chopit se čeho, začít s čímsich an die Arbeit machenpustit se do práce
 7. sich machen hovor.(vy)dařit se, lepšit se počasí ap.Der Urlaub hat sich gemacht.Dovolená se vydařila.Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.Das Kind hat ins Bett gemacht.Dítě nadělalo do postele.
 8. hovor.dělat, dávat (dohromady) částkuWie viel macht das zusammen?Kolik to dělá celkem?
 9. hovor.být, činit výsledek4 und 3 macht 74 a 3 je 7
 10. obl.auf/in etw. Akk vydat se, (od)cestovat, (od)jet kamv perfektu může být i seinMachen wir uns auf den Weg!Vydejme se na cestu!

Sloveso

 1. Macht nichts! hovor.To nevadí!, To nic (není)!
 2. sich Dat wenig aus j-m/etw. machen hovor.nedělat si nic z koho/čeho
 3. das Bett machen ustlat postel(e)
 4. j-m Platz machen udělat místo komu
 5. j-m Spaß machen bavit koho, dělat radost komu
 6. sich Dat Sorgen machen dělat si starosti, strachovat se
 7. j-m zu schaffen machen dávat zabrat, dělat potíže komuDie Arbeit macht mir zu schaffen.Práce mi dává zabrat.
 8. Mach's gut! hovor.Měj se hezky!, se ti daří!, Drž se!
 9. j-m (schöne) Augen machen hovor.dělat hezké oči na koho, házet okem po kom
 10. j-n/etw. ausfindig machen dopátrat se koho/čeho, vypátrat koho/co
 11. Bankrott machen zbankrotovat, udělat bankrot
 12. j-n mit j-m bekannt machen seznámit koho s kým
 13. sich über etw. Akk Gedanken machen lámat si hlavu s čím
 14. Mach keine Geschichten! hovor.Nedělej blbosti!
 15. Pipi machen dět.čurat
 16. Pleite machen hovor.zbankrotovat

Vyskytuje se v

alt: j-n alt machendělat starším koho účes, oblečení ap.

aufmerksam: j-n auf j-n/etw. aufmerksam machenupozornit koho na koho/co, poukázat na koho/co

bemerkbar: sich bemerkbar machenupozornit na sebe

Beute: fette/reiche Beute machenzískat tučnou/bohatou kořist ilegálním způsobem

bezahlen: sich bezahlt machenvyplatit se, zaplatit se

Bock: den Bock zum Gärtner machenudělat kozla zahradníkem

Buckel: einen krummen Buckel machenohýbat záda někomu podlézat

Epoche: Epoche machenzpůsobit převrat vynález ap.

Finger: keinen Finger krumm machen/rührennehnout ani prstem

Frieden: seinen Frieden mit j-m/etw. machenuzavřít mír, (u)smířit se s kým/čím

Furore: mit etw. Furore machenvyvolat rozruch (s) čím s novým kloboukem ap.

Garaus: j-m den Garaus machendorazit, zabít, zničit koho

Gedanke: sich seine Gedanken über j-n/etw. machen(u)dělat si obrázek/představu o kom/čem

Geld: (das große) Geld machenvydělat velké peníze

gelten: etw. geltend machenco uplatnit právo, nárok ap.

Geschäft: mit etw. ein (gutes) Geschäft machenudělat dobrý obchod s čím

Geschichte: Mach keine Geschichten!Žádné hlouposti!, Žádné řeči! varování

Gesicht: ein langes Gesicht machenprotáhnout obličej zklamáním ap.

Gespött: j-n zum Gespött machenvystavit posměchu, zesměšnit koho

Gewissen: sich Dat kein Gewissen aus etw. machennemít z čeho výčitky svědomí

groß: (große) Augen machenvalit oči žasnout

gut: Mach's gut!Měj se!

haftbar: j-n für etw. haftbar machenzavázat koho k čemu, činit zodpovědným koho za co

haltmachen: vor j-m/etw. nicht Halt machennezastavit se před kým/čím

heiß: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!Co oči nevidí, to srdce nebolí!

Hölle: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

kaputt machen: sich kaputt machenzničit se, ztrhat se, složit se zdravotně ap.

Kleinholz: Kleinholz aus etw. machen, etw. Akk zu Kleinholz machennadělat třísky z čeho, rozbít napadrť co

Kopfschmerz: sich Dat über etw. Akk, wegen etw. keine Kopfschmerzen machennelámat si s čím hlavu, nedělat si z čeho, kvůli čemu těžkou hlavu

Krach: Krach machenudělat bengál hlasitě protestovat

kurz: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat s kým/čím krátký proces

Leben: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

links: etw. Akk mit links machenco (u)dělat levou (zadní)

lustig: sich über j-n/etw. lustig machendělat si legraci z koho/čeho

machen: sich machenan etw. Akk pustit se do čeho, chopit se čeho, začít s čím

Minus: ein Minus machenprodělat

mundtot: j-n mundtot machenumlčet koho, zavřít ústa komu

Mus: j-n/etw. zu Mus machenrozmlátit koho/co na kaši

Name: seinem Namen (alle) Ehre machendělat čest svému jménu

nichts: (Das) Macht nichts.(To) Nevadí., Nic se neděje.

Ohr: lange Ohren machen/bekommennatahovat/špicovat uši

Piep: keinen Piep mehr machenuž si ani nepípnout mlčet, umřít

Pipi: Pipi machenčurat

Prozess: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat s kým/čím krátký proces

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Rennen: das Rennen machenzvítězit, vyhrát

Rückzieher: einen Rückzieher machenpovolit snížit své nároky ap.

Runde: die Runde machenkolovat, rozšířit se fáma, zpráva ap.

Sache: mit j-m gemeinsame Sache machenkout pikle s kým

Sau: j-n zur Sau machen(u)dělat z koho vola

Schalthebel: an den Schalthebeln der Macht sitzenbýt u kormidla/vesla, tahat za drátky

Schau: eine Schau machendělat cavyky

Scherz: Mach keinen Scherz!Nedělej si srandu!, To si děláš srandu!

Schlagzeile: Schlagzeilen machenbýt na titulních stránkách

Schluss: Schluss machenskončit pro dnešek s prací ap.

Schnecke: j-n/etw. zur Schnecke machenroznést koho/co na kopytech

schön: j-m schöne Augen machendělat (hezké) oči na koho, házet očima po kom

Schwalbe: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

selbstständig: sich selbstständig machenosamostatnit se, založit podnik, postavit se na vlastní nohy

Socke: sich auf die Socken machenvypadnout odejít

Spaß: Mach keine Späße!Nedělej si srandu/prdel!

spitz: spitze Ohren machennastražit uši

Sprung: keine großen Sprünge machen könnennemoci si vyskakovat

stehen: (nicht) in j-s Macht stehen(ne)být v moci koho

streitig: j-m/j-n etw. Akk streitig machenupírat komu co nárok, právo ap.

Strich: j-m einen Strich durch die Rechnung machenudělat komu čáru přes rozpočet

Tisch: sich Dat mit etw. reinen Tisch machenudělat si čistý stůl čím

unmöglich: j-n/sich vor j-m unmöglich machenznemožnit koho/se před kým

untertan: sich Dat j-n/etw. untertan machenpodmanit si koho/co

Wesen: viel Wesen um etw. machendělat si těžkou hlavu z čeho

Wind: viel Wind um etw. machendělat mnoho povyku kolem čeho, pro co

Wort: schöne Worte machenvést pěkné řečičky

zunutze: sich Dat etw. Akk zunutze machenvyužít čeho/co (ve svůj prospěch)

abgekämpft: einen abgekämpften Eindruck machenpůsobit schváceným dojmem

Abwasch: den Abwasch machenumýt nádobí

begreiflich: j-m etw. begreiflich machenkomu co vysvětlit, objasnit

einfach: sich etw. einfach machenzjednodušit si co

ergreifen: die Macht ergreifenpřevzít moc i násilím

geil: j-n geil machen(vy)rajcovat koho

Gewohnheit: die Macht der Gewohnheitsíla zvyku

abspenstig: j-m j-n/etw. abspenstig machenpřebrat, odlákat komu koho/co manžela ap., vyloudit co na kom auto ap.

co: Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.

čas: Überstunden machendělat přes čas

čest: j-m Ehre machendělat čest komu

dojem: einen soliden Eindruck machenpůsobit solidním dojmem

jak: mach wie du willstdělej jak dělej

kariéra: Karriere machenhovor. dělat kariéru

legrace: sich über j-n lustig machendělat si z koho legraci

navrch: große Augen machenmít oči navrch hlavy

obličej: ein saures Gesicht machenudělat kyselý obličej

obrázek: sich ein Bild von j-m/etw. machenudělat si obrázek o kom/čem

peřina: das Bett machenustlat peřiny

bavit: Das macht mir keinen Spaß.Nebaví mě to.

běžka: Langlaufski fahren, Langlauf machenjezdit na běžkách

cavyky: Mach doch keine Umschweife!Nedělej cavyky!

cvičit: Aerobic machencvičit aerobik

činit: eine Ausnahme machenčinit výjimku

čůrat: Er muss Pipi machen.Musí jít čůrat.

dát se: sich an die Arbeit machendát se do práce

dělat: Was machen wir damit?Co s tím budeme dělat?

dnešek: Ich mache Schluss für heute.Pro dnešek končím.

dostat se: an die Macht kommendostat se k moci

drahota: Mach kein Brimborium damit.Nedělej s tím drahoty.

dřep: Kniebeugen machendělat dřepy

etapa: etw. etappenweise machendělat co po etapách

férový: j-m ein faires Angebot machenudělat férovou nabídku komu

gusto: etw. mit Lust machendělat co s gustem

hloupost: etw. aus Dummheit machenudělat co z hlouposti

hloupý: in etw. einen dummen Fehler machenudělat hloupou chybu v čem

hluboký: in etw. eine tiefe Rille machenudělat hlubokou rýhu do čeho

hned: Mach es (aber) sofort.Udělej to teď hned.

hubatý: vorlaute Bemerkungen machenmít hubaté poznámky

chvat: etw. mit Eile machendělat co v chvatu

jaktěživ: Ich habe das nie gemacht.Jaktěživ jsem to nedělal.

jestli: Wenn du willst, mache ich es.Jestli chceš, udělám to.

jinak: etw. anders machenudělat jinak co

kabonit: ein finsteres Gesicht machenkabonit obličej

klička: eine Schlinge machen/lockernudělat/povolit kličku

kousek: ein gutes Stück Arbeit machenudělat hezký kousek práce

kravál: Krawall machendělat kravál

kus: ein ganzes Stück Arbeit machenudělat kus práce

kvap: etw. in Eile machendělat co v kvapu

lhostejně: ein gleichgültiges Gesicht machentvářit se lhostejně

lov: Jagd auf Diebe machenpodniknout lov na zloděje

lůžko: das Bett machenustlat lůžko

mást: Sein Verhalten macht mich irre.Jeho chování mě mate.

místo: Ich mache es anstatt seiner.Udělám to místo něho.

mluvnický: grammatische Fehler machendělat mluvnické chyby

moc: sich mit aller Macht bemühensnažit se (vší) mocí

most: die Brücke machensport. udělat most

mrkat: Da wirst du große Augen machen!To budeš mrkat!

mžik: etw. in einem Augenblick machenudělat co v mžiku

nadšení: etw. mit Enthusiasmus machendělat co s nadšením

námezdní: die Lohnarbeit machenvykonávat námezdní práci

namluvit: Er macht nicht viele Reden.Moc toho nenamluví.

namočit: den Lappen nass machennamočit hadr

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

napolovic: Wir machen es halbe-halbe.Rozdělíme se napolovic.

napůl: Er macht alles nur halb.Všechno dělá jen napůl.

nárok: seine Ansprüche geltend machenuplatnit své nároky

narovnat: den Rücken gerade machennarovnat záda

navodit: Stimmung machennavodit dobrou atmosféru