Hlavní obsah

gelten

Slovesogilt, galt, h. gegolten

  1. platit, být platný předpis, jízdenka ap.Das gilt nicht!To neplatí!
  2. mít hodnotu něčí názor ap., znamenat hodně ap.Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.Seine Meinung gilt mir viel.Jeho názor pro mě mnoho znamená.
  3. als etw. Nom, für etw. být považován, platit za koho/co za umělce ap.Das gilt als sicher.Určitě to platí.Das galt ihm für ausgemacht.Považoval to za domluvené.
  4. být třeba/načase rozhodnout se ap.užívá se v neosobní vazbě es giltEs gilt, sich zu entscheiden.Je třeba se rozhodnout.

Slovesogilt, galt, h. gegolten

  1. etw. geltend machen form.co uplatnit právo, nárok ap.

Vyskytuje se v

Mal: ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

Bereich: Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.Jízdenka platí jen na území města.

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Recht: sein Recht auf etw. geltend machenuplatnit své právo na co

Wette: Was gilt die Wette?O co (se vsadíme)?

bezinfekční: Kdo má negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

co: Co řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

nárok: uplatnit své nárokyseine Ansprüche geltend machen

obměna: Platí to s malou obměnou.Das gilt nur mit kleiner Abänderung.

pro: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz gilt für alle.

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

zatímní: Platí zatímní předpisy.Es gelten vorläufige Vorschriften.