Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) wasCo je to?Was ist das?Co se děje?Was ist los?Nač myslíš?Woran denkst du?
 2. (jaký) was für (ein)Co je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) wasCo řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.
 4. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) je...destoČím déle tím lépe.Je länger desto besser.
 5. (vůbec něco) (et)wasAť dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

Příslovce

 1. hovor.(proč) wasCo se pořád směješ?Was lachst du immer?
 2. (kolik, pokud) wasVzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.
 3. (pokud možno) so...wie möglich, möglichstco udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

Spojka

 1. (pokud, od té doby) seitdem, seitCo má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.
 2. (vyj. způsobu, míry) was, wieUtíkal, co mu nohy stačily.Er lief, was seine Beine hergaben.
 3. kniž.(coby) als, fürvečer co večerAbend für Abendden co dentagaus, tagein

Částice

 1. (vyjádření výzvy k souhlasu) wasTo je hezký domek, co?Ist das ein hübsches Haus, was?
 2. (vyjádření údivu ap.) wasCo, ty sis na mě vzpomněl?Was, du hast dich an mich erinnert?
 3. ale co (vyjádření lhostejnosti) ach wasAle co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

Vyskytuje se v

co: ale covyjádření lhostejnosti ach was

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době so bald wie möglich, baldigst, möglichst bald

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. je - um so

huba: nemít co do hubynichts zu Beißen haben

méně: čím dál méněimmer weniger

nést: Co nám neseš?Was bringst du uns?

rok: rok co rokJahr für Jahr

večer: večer co večerAbend für Abend

bláznit: Co blázníš?Was spinnst du?

být: Co je s tebou?Was ist los mit dir?

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

dávat: Co dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

den: den co denTag für Tag, tagaus, tagein

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang

dodat: Co k tomu dodat?Was ist dazu hinzuzufügen?

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

dokázat: Dokaž, co umíš.Beweise, was du kannst.

humus: Fuj, co to je za humus?Pfui, was für ein Zeug ist das?

jednat se: O co se jedná?Worum handelt es sich?

jelito: Co koukáš, ty jelito!Was schaust du, du Taps!

jen: Přijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

jinak: A co jinak?Und was sonst?

levný: co nejlevnějšímöglichst billig, so billig wie möglich

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

myslet: Na co myslíš?Woran denkst du?

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

napovídat: Co ti zase napovídal?Was hat er dir wieder vorgelogen?

nový: Co je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?

o: O co jde?Worum geht es?

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

ohřát: Co si mám ohřát k večeři?Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

platit: Za co tě platím?Wofür bezahle ich dich?

po: hovor. Co je mi po tom?Was geht mich das an?

pohledávat: Nemáš tady co pohledávat!Du hast hier nichts zu suchen!

pochytit: Hned pochytil, o co šlo.Er hat sofort erfasst, worum es ging.

poroučet: Ty mi nemáš co poroučet!Du hast mir nichts zu befehlen!

posnídat: Co jsi posnídal?Was hast du gefrühstückt?

přát si: Co si přeješ k narozeninám?Was wünschst du (dir) zum Geburtstag?

přimět: Co tě k tomu přimělo?Was hat dich dazu bewogen?

přirovnat: K čemu bych to přirovnal?Womit würde ich es vergleichen?

ráčit: hovor. Co (si) račte přát?Was wünschen Sie (sich)?

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Was hat dich so erregt?

rozrušit: Co tě tak rozrušilo?Was hat dich so verstört?

říct: Co tím chceš říct?Was willst du damit sagen?

sežrat: Sežere, na co přijde.Er frisst alles, was er finden kann.

sloužit: K čemu to slouží?Wozu dient es?

stát se: Co se stalo?Was ist passiert?

strašit: Co tu ještě strašíš?Was geisterst du noch hier herum?

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

usmyslet si: Co si usmyslí, to provede.Was er sich vornimmt, das zieht er durch.

uvařit: Co dnes uvaříš k večeři?Was wirst du heute zum Abendessen kochen?

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

vadit: Co ti vadí?Was stört dich?

vězet: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?

vjet: Co to do tebe vjelo?Was ist (bloß) in dich gefahren?

vůbec: Co si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?

vyčítat: Nemají si co vyčítat.Sie haben sich nichts vorzuwerfen.

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

vyvrhnout: Vyvrhl všechno, co snědl.Er erbrach alles, was er gegessen hat.

z, ze: Co z toho máš?Was hast du davon?

za: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?

zachtít se: Dělá, jen co se mu zachce.Er macht nur, was er will.

zírat: To zíráš, co?Da schaust du, was?

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

že: Co se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?

dnes: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!

dřív: Čím dříve, tím lépe.Je früher, desto besser.

hasit: Nehas, co tě nepálí!Lass die Finger davon!

bald: co možná nejdřív(e)so bald wie möglich

baldmöglichst: žádat o co nejrychlejší vyřízeníum baldmöglichste Erledigung bitten

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

kümmern: Co se staráš?, Co tě to zajímá?Was kümmert dich das?

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

Monat: měsíc co měsíc, každý měsícMonat für Monat

Nacht: noc co noc, každou nocNacht für Nacht

Teil: co se mě týčeich für mein(en) Teil

von: Co ode mě chce?Was will er von mir?

aber: Co je to jenom za lidi!Was sind das aber auch für Leute!

anbelangen: co se mě/této věci týká...was mich/diese Sache anbelangt...

anfangen: Co si počneme s tím špinavým nádobím?Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?

antworten: Co jsi mu na to odpověděl?Was hast du ihm darauf geantwortet?

aufschieben: Co se vleče neuteče!přen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

bedenken: Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.

bedeuten: Co to slovo znamená?Was bedeutet das Wort?

bekümmern: Co je Vám do toho/po tom?Was bekümmert Sie das?

beneiden: Není jí co závidět.Sie ist nicht zu beneiden.

Beruf: Jaké máte povolání/Čím jste?Was sind Sie von Beruf?

beruflich: Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?Was machst du beruflich?

betrachten: Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?Wie betrachtest du das?

bewegen: Co ho jen přimělo k odjezdu?Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?

bieten: Nemá moc co nabídnout.Er hat nicht viel zu bieten.

demnächst: Co nevidět se budou brát.Sie werden demnächst heiraten.

denken: Co si o tom myslíš?Wie denkst du darüber?

denn: Já nejsem matematik. – A co tedy jsi?Ich bin kein Mathematiker. – Was bist du denn?

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

einbilden: Co si vlastně (o sobě) myslí!Was bildet er sich eigentlich ein!

einfallen: Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?Was fällt dir (eigentlich) ein?

erst: Jsem dost nervózní. – A co teprve já!Ich bin ziemlich nervös. – Und ich erst!

essen: Co máme k jídlu?Was wollen wir essen?

Evangelium: Vše, co řekne, je pro něj evangelium.Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.

Fall: Co bys dělal v mém případě?Was würdest du in meinem Fall tun?

Fernsehen: Co je dnes večer v televizi?Was gibt es heute Abend im Fernsehen?

finden: Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.

Gebäude: Co je to za budovu?Was ist das für ein Gebäude?

geben: Co dávají dnes v kině?Was wird heute im Kino gegeben?

gehen: O co jde v tomto filmu?Worum geht es in diesem Film?

Gewissheit: Co ti dává tu jistotu?Was gibt dir die Gewissheit?

haben: Co tě trápí?, Co je s tebou?Was hast du denn?

handeln: Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

je: Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je älter man wird, desto erfahrener wird man.

Kino: Co dnes dávají v kině?Was wird heute im Kino gespielt?

können: Co vlastně umíš?Was kannst du eigentlich?

laufen: Co vlastně dávají dnes v televizi?Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?

machen: Co děláš dnes odpoledne?Was machst du heute Nachmittag?

mal: Čím chce (jednou) být?Was will er mal werden?

Mal: Je čím dál lepší.Er wird von Mal zu Mal besser.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

mehr: Hosté již nemají co pít.Die Gäste haben nichts mehr zu trinken.

meinen: Co si o tom myslíte?Was meinen Sie dazu?

menschenmöglich: udělat (vše), co je v lidských siláchdas Menschenmögliche tun

möglichst: co (možná) nejvícemöglichst viel

nachempfinden: Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?

nachholen: Má toho hodně co dohánět.Sie hat viel nachzuholen.

raten: Co mi radíš?Was rätst du mir?

richten: Na čem je závislá cena?Wonach richtet sich der Preis?

Scheiß: Co je to za hovadinu?Was soll der Scheiß?

schulden: Co jsem vám dlužný za opravu?Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?

schuldig: Co jsem dlužen?Was bin ich schuldig?

schwerhörig: Jsi nahluchlý(, nebo co)?hovor. Bist du schwerhörig?

sinnen: O čem přemýšlíte?Was sinnt ihr?

so viel: tolik co jáso viel wie ich