Hlavní obsah

platit

Nedokonavé sloveso

  1. (dávat peníze) (be)zahlenplatit hotově komuj-m bar zahlenplatit u pokladnyan der Kasse zahlenplatit předemim Voraus zahlen
  2. (vyplácet odměnu) bezahlenSwD salarierenZa co tě platím?Wofür bezahle ich dich?
  3. (být v platnosti) gelten, gültig sein, zählenZákon platí pro všechny.Das Gesetz ist für alle gültig.
  4. přen.(pykat) (be)zahlen
  5. (být považován) gelten

Vyskytuje se v

co: Was er sagt, das gilt.Co řekne, to platí.

donedávna: Bis vor kurzem galt es.Donedávna to platilo.

hotové: etw. mit Bargeld bezahlenplatit co hotovými

hotově: bar zahlenplatit hotově

hotovost: (in) bar bezahlenplatit v hotovosti

hříšný: für j-n/etw. Sündengeld zahlenplatit hříšné peníze za koho/co

jízdné: das Fahrgeld bezahlenplatit jízdné

mastný: eine gesalzene Rechnung zahlenplatit mastný účet

nájem: die Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlenplatit nájem měsíc dopředu

nájemné: die Miete (be)zahlenplatit nájemné

napřed: voraus/im Voraus bezahlenplatit napřed

obměna: Das gilt nur mit kleiner Abänderung.Platí to s malou obměnou.

obsluha: Muss man den Service extra bezahlen?Platí se zvlášť za obsluhu?

off-line: offline bezahlenplatit off-line

paušálně: pauschal bezahlenpaušálně platit

pro: Das Gesetz gilt für alle.Zákon platí pro všechny.

předem: j-m etw. im Voraus bezahlenplatit předem co komu

přednost: Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.

stovka: mit dem Hunderter zahlenhovor. platit stovkou

šek: mit einem Scheck bezahlenplatit šekem

v, ve: in Euro zahlenplatit v eurech

vrchní: (Herr) Ober, bitte zahlen!(Pane) vrchní, platíme!

zatímní: Es gelten vorläufige Vorschriften.Platí zatímní předpisy.

Karte: mit (der) Karte zahlenplatit (kreditní) kartou

Mal: ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

abmachen: Abgemacht!Domluveno!, Platí!

aufkommen: für ein Kind aufkommenplatit za dítě

Bereich: Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.Jízdenka platí jen na území města.

bestreiten: sein Studium selbst bestreitensám si platit své studium

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

einverstanden: Einverstanden!Dohodnuto!, Platí!

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

Geldkarte: mit einer Geldkarte zahlenplatit elektronickou peněženkou

gelten: Das gilt nicht!To neplatí!

monatlich: die Miete monatlich zahlenplatit nájemné měsíčně

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

stehen: Der Deal steht.Platí., Domluveno.

verfallen: Der Wechsel verfällt am 20. Januar.Směnka přestane platit 20. ledna.

zahlen: Was/Wie viel habe ich zu zahlen?Kolik platím?, Co jsem dlužný?

platit: im Voraus zahlenplatit předem