Hlavní obsah

sein

Slovesoist, war, ist gewesen

 1. být v situaci, ve stavu ap.voller Erwartung seinbýt plný očekáváníWie alt bist du?Kolik je ti (let)?Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!
 2. irgendwie být, cítit se jak
 3. bei etw., an etw. Dat dělat co, být na/při čem
 4. vyjadřuje identitu, zařazeníbýt ničema ap.Du bist ein Lügner.Jsi lhář.
 5. být, dávat výsledekDrei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.
 6. být, nacházet se
 7. být, pocházet
 8. být, konat se
 9. být, stát se, udát se
 10. být, žít, existovat
 11. zu + Inf. dát se, být možné + Inf. ještě stihnout ap.etw. ist zu erwartenco se dá čekat
 12. užívá se jako pomocné sloveso k tvoření minulých časů perfekta a plusquamperfekta některých slovesDie Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.Die Tage sind länger geworden.Dny se prodloužily.

Slovesoist, war, ist gewesen

 1. es sei denn, (dass)... leda, že by..., jen v případě, že by...Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.
 2. Sei doch nicht so! hovor.Nebuď (přece) takový!, No tak!
 3. j-m ist (nicht) nach etw. hovor.komu je do čeho
 4. wer sein hovor.být někdo
 5. Zeit ist Geld. Čas jsou peníze.

Zájmeno

 • jeho, svůj před podstatným jménemseine Bücherjeho knihyeiner seiner Freundejeden z jeho přátelEr hat seinen Zug verpasst.Zmeškal svůj vlak.

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

abbrennen: abgebrannt seinnemít ani vindru, být švorc

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

abgeneigt: j-m/etw. (nicht) abgeneigt sein(ne)být proti, nemít nic proti čemu návrhu ap.

achtzig: auf achtzig seinvřít (vzteky)

ähnlich: j-m/etw. ähnlich seinbýt podobný, podobat se komu/čemu

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

all: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.Není všechno zlato, co se třpytí.

allerhand: Das ist ja allerhand!To už je skutečně příliš!, To je neslýchané!

anbeißen: zum Anbeißen seinbýt k nakousnutí

Anfang: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný

Ansichtssache: etw. Nom ist Ansichtssacheco je věc názoru

Anzug: im Anzug seinblížit se, přicházet bouřka, nepřítel ap.

Arm: j-s/etw. verlängerter Arm seinbýt čí/čeho prodlouženou rukou

Arsch: im/am Arsch seinbýt v prdeli/řiti pokazit se

Auge: seine Augen überall habenmít oči všude

aus: etw. Nom ist aus, mit etw. ist es ausje po čem dovolené ap., co už není, co je pryč zásoby ap.

ausdenken: etw. Akk ist nicht auszudenkentěžko jen pomyslet na co, co raději ani nedomýšlet

Auskommen: mit j-m ist/gibt es kein Auskommens kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelný

außer: vor etw. außer sich seinbýt bez sebe čím

ausstehen: ausgestanden seinmít svůj konec, být vyřízeno

baff: baff seinbýt paf překvapený

Ball: am Ball seinzůstat u míče

Bart: etw. Akk in seinen Bart (hinein)brummenbručet si co pod vousy

bedacht: auf etw. Akk bedacht seindbát na co, o co, být pečlivý na co, v čem, lpět na čem

bedauern: zu bedauern seinbýt k politování/politováníhodný

behilflich: j-m bei etw. behilflich seinbýt nápomocný komu s čím

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

Bein: mit dem linken Bein zuerst aufgestanden sein(ráno) vstát levou nohou

Beinbruch: Das ist (doch) kein Beinbruch!To (přece) nic není!, Nejde (přece) o život!

Beispiel: ohne Beispiel seinnemít obdobu, být bezprecedentní

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

beschreiben: nicht zu beschreiben seinbýt nepopsatelný radost ap.

Besen: unter dem Besen getraut seinžít na psí knížku

bewusst: sich Dat etw. Gen. bewusst seinbýt si vědomý čeho svých nedostatků ap.

Bier: Das ist/ist nicht mein Bier.To je/není moje věc.

Bild: Das ist/war ein Bild für (die) Götter!To je/byla podívaná pro bohy!, To je/bylo něco!

Bild: über etw. Akk im Bild(e) seinbýt v obraze o čem

binden: j-m sind die Hände gebundenkdo má svázané ruce

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

Blutgruppe: (nicht) j-s Blutgruppe seinnebýt čí krevní skupina

Boden: am Boden zerstört (sein)(být) (úplně) na dně zcela vyčerpaný

brechen: zum Brechen/brechend voll seinbýt plný/nacpaný k prasknutí kufr ap.

Brechmittel: j./etw. ist für j-n das reinste Brechmittelkomu je z koho/čeho na blití

Bund: mit j-m im Bunde seinbýt spolčený s kým

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

Chef: Chef im Ring seinmít hlavní slovo, být šéf

dahin: dahin seinbýt pryč

Damm: wieder auf dem Damm seinbýt zase ve své kůži

Dampfer: auf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befindenbýt na omylu, být vedle

da sein: ganz da seinbýt při sobě

da sein: voll da seinbýt v kondici

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!

davonlaufen: zum Davonlaufen seinbýt k nevydržení horko ap.

denn: es sei denn, (dass)...leda že by..., jedině že by...

Dorf: j-m, für j-n böhmische Dörfer seinbýt pro koho španělskou vesnicí nepochopitelné, neznámé

Dorn: j-m ein Dorn im Auge seinbýt komu trnem v oku

Dreck: aus dem (gröbsten) Dreck (heraus) seinbýt z nejhoršího srabu venku

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Druck: in/im Druck seinbýt ve stresu, být pod tlakem

du: mit j-m per du seintykat si s kým

durcheinander: (ganz,völlig) durcheinander seinbýt (zcela) zmaten

durch sein: Er/Sie ist bei mir unten durch.U mě to projel(a) na celé čáře., U mě to prohrál(a).

durch sein: durch und durch seinbýt skrz na skrz

Ei: Das ist ein (dickes) Ei!To je (pěkná) patálie!, To je nadělení!

Eimer: im Eimer seinbýt v kýblu/v hajzlu

ein, eine, ein: j./etw. ist j-s Ein und Alleskdo/co je vším pro koho/co

eins: mit j-m eins seinbýt zajedno s kým

Eis: Das Eis ist gebrochen.Ledy se prolomily.

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.

Ellbogen: seine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzenmít ostré lokty postupovat tvrdě

Engel: (auch) nicht gerade ein Engel seinnebýt zrovna anděl

entfremden: etw. Akk seinem Zweck entfremdenpoužít co k jinému účelu

entgegen: etw. Dat entgegen seinbýt v protikladu k čemu, být proti čemu

Erbarmen: Das ist zum Erbarmen!To je k uzoufání!

erst: (es ist) erst + Zeitangabe(je) teprve + časový údaj

erwarten: Das war zu erwarten.To se dalo čekat.

essen: Das ist (bereits) gegessen!To je dávno pryč!, To je dávno zapomenuto!, To je dávno vyřízené!

Essig: mit etw. ist es Essigco je v háji/kýblu

Fach: vom Fach seinbýt od fochu, být odborník

fähig: zu etw. fähig seinbýt schopný/způsobilý čeho, k čemu

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

Fährte: j-m auf der Fährte seinbýt komu na stopě

Fährte: auf der falschen Fährte seinbýt na špatné stopě

Fall: etw. Nom ist der Fallje tomu tak, co je ten případ

Fell: nur noch Fell und Knochen seinbýt jen kost a kůže velmi hubený

Fell: sein Fell zu Markte tragennést svou kůži na trh

fertig: Fertig ist die Laube!A je to (hotovo)!