Hlavní obsah

erst

Částice

  1. co teprveIch bin ziemlich nervös. – Und ich erst!Jsem dost nervózní. – A co teprve já!
  2. , teprveDer Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.Probudila jsem se až kolem poledne.
  3. (es ist) erst + Zeitangabe (je) teprve + časový údajEs ist erst 20 Uhr.Je teprve 20 hodin.Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

Vyskytuje se v

einmal: erst einmalnejdřív, nejprve

erst: (es ist) erst + Zeitangabe(je) teprve + časový údaj

erst(er,e,es): fürs Erstepro poprvé, ponejprv

Geige: die erste Geige spielenhrát první housle

Hand: aus erster Handz první ruky

Hilfe: Erste Hilfeprvní pomoc ošetření zraněného

Linie: in erster Liniev prvé řadě především

Rang: ersten Rangesnejvyššího stupně, prvního řádu drzost ap.

Schritt: der erste Schrittprvní krok začátek

Vergnügen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.Nejdřív práce, potom zábava.

zu: zum Erstenza prvé ve výčtu

Hälfte: in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertsv první polovině 20. století

Stimme: die erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)

Advent: erster Adventprvní adventní neděle

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Blick: Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

er: Er kommt erst gegen Abend wieder.Vrátí se až navečer.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

Frost: die ersten Frösteprvní mrazy

halten: Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.

Klasse: Sie kommt im Herbst in die erste Klasse.Na podzim půjde do první třídy.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Mai: der Erste Mai1. máj, Svátek práce

Preis: den ersten Preis gewinnenvyhrát první cenu

rangieren: als erster rangierenbýt první v pořadí

Satz: der erste Satz einer Sinfonieprvní věta symfonie

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

stärken: Stärkt euch erst einmal!Nejprve se posilněte!

Stelle: an erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě

umziehen: Ich muss mich erst noch umziehen.Musím se nejdříve převléknout.

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

hlas: die erste Stimmeprvní hlas

pomoc: die Erste Hilfemed. první pomoc

popálenina: eine Verbrennung ersten Gradesmed. popálenina prvního stupně

poprvé: das erste und (zugleich das) letzte Malpoprvé a naposledy

poslech: auf das erste Anhörenna první poslech

první: die Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

rychlost: erster/zweiter Gangprvní/druhá rychlost

řada: in erster Reihe/Liniev první řadě především

světový: erster Weltkrieghist. první světová válka

ano: Ich komme erst in einer Woche, ja?Přijedu až za týden, ano?

aspirovat: den ersten Platz anstrebenaspirovat na první místo

: Der Zug kommt erst in zwei Stunden.Vlak přijede až za dvě hodiny.

balkon: der Sitz auf dem ersten Balkonsedadlo na prvním balkoně

část: erster Teilprvní část

dekáda: die erste Monatsdekadeprvní dekáda v měsíci

díl: erster Teil von Faustprvní díl Fausta

dojem: erste Eindrückeprvní dojmy

houslista: erster Geigerprvní houslista

jakost: Ware erster Qualitätzboží první jakosti

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

napoprvé: Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.Pokus se zdařil hned napoprvé.

nejdřív: Er war als erster von allen fertig.Byl hotov nejdřív ze všech.

nejprve: Iss mal erst.Nejprve se najez.

odpadnout: Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.Mladý běžec odpadl po prvním kole.

ohřát se: Ich habe mich erst mit Glühwein aufgewärmt.Ohřál jsem se teprve svařeným vínem.

osmahnout: Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.Nejprve musíš maso krátce osmahnout.

pak: In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.

po: zum ersten Malpo prvé

podlaží: eine Wohnung im ersten Stockbyt v prvním podlaží

polovina: in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundertsv první polovině 18. století

pořadí: die Loge im ersten Ranglóže v prvním pořadí

poskočit: in die erste Liga vorrückensport. poskočit do první ligy

proslavit: Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.Proslavil ho hned první film.

přesednout: Setze dich in die erste Bank um.Přesedni si do první lavice.

půle: erste Halbzeitprvní půle zápasu

půlka: in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhundertsv první polovině minulého století

působiště: meine erste Wirkungsstätte als Lehrermé první učitelské působiště

ročník: erstes Studienjahr beendenukončit první ročník

rozebrat: Die erste Auflage ist schon ausverkauft.První vydání je už rozebráno.

soutěžit: mit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifernsoutěžit s kým o první místo

spálenina: die Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Gradesmed. spáleniny prvního/druhého/třetího stupně

stadium: erste Lebensstufeprvní stadium života

stání: erster Gerichtsterminpráv. první stání

tah: erste Lottoziehungprvní tah sportky

teprve: erst vor einer Wocheteprve před týdnem

Anhieb: auf (den ersten) Anhiebnapoprvé, na první pokus

třída: das Abteil erster Klassekupé první třídy

vtrhnout: Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.Táta vtrhl do dveří jako první.

vůz: ein Wagen der ersten Klassevůz první třídy

vyklubat se: Ihr erster Zahn ist durchgebrochen.Vyklubal se jí první zub.

vyplynout: Das ergibt sich erst aus der Lage.To teprve vyplyne ze situace.

vystřízlivět: Er muss erst nüchtern werden.Musí nejdřív vystřízlivět.

jednou: Erst wägen, dann wagen.Dvakrát měř, jednou řež.

křížek: den Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen istexpr. přijít s křížkem po funuse

pohled: j-n/etw. auf den ersten Blick erkennenpoznat na první pohled koho/co

řezat: Erst wägen, dann wagen.Dvakrát měř a jednou řež.