Hlavní obsah

erst

Částice

  1. co teprve
  2. , teprveDer Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.Probudila jsem se až kolem poledne.
  3. (es ist) erst + Zeitangabe (je) teprve + časový údajEs ist erst 20 Uhr.Je teprve 20 hodin.Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

Vyskytuje se v

Anhieb: auf (den ersten) Anhiebnapoprvé, na první pokus

einmal: erst einmalnejdřív, nejprve

erst(er,e,es): fürs Erstepro poprvé, ponejprv

erst(er,e,es): aus erster Handz první ruky zpráva ap.

erst(er,e,es): in erster Liniev první řadě

Geige: die erste Geige spielenhrát první housle

Hand: aus erster Handz první ruky

Hilfe: Erste Hilfeprvní pomoc ošetření zraněného

Linie: in erster Liniev prvé řadě především

Rang: ersten Rangesnejvyššího stupně, prvního řádu drzost ap.

Schritt: der erste Schrittprvní krok začátek

Vergnügen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.Nejdřív práce, potom zábava.

zu: zum Erstenza prvé ve výčtu

erst(er,e,es): den ersten Zug habenbýt první na tahu při hře v šachy ap.

erst(er,e,es): Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

erst(er,e,es): bei der ersten Gelegenheitpři první příležitosti

erst(er,e,es): zum ersten Mal(e)poprvé, prvně

erst(er,e,es): Verbrennungen ersten Gradespopáleniny prvního stupně lehčí

Hälfte: in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertsv první polovině 20. století

Hilfe: Erste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

Stimme: die erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)

Advent: erster Adventprvní adventní neděle

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Blick: Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

er: Er kommt erst gegen Abend wieder.Vrátí se až navečer.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

Frost: die ersten Frösteprvní mrazy

halten: Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.

Klasse: Sie kommt im Herbst in die erste Klasse.Na podzim půjde do první třídy.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

kommen: Die ersten Blumen kommen schon.Už se objevují první květiny.

Mai: der Erste Mai1. máj, Svátek práce

Preis: den ersten Preis gewinnenvyhrát první cenu

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo

rangieren: als erster rangierenbýt první v pořadí

Satz: der erste Satz einer Sinfonieprvní věta symfonie

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

stärken: Stärkt euch erst einmal!Nejprve se posilněte!

Stelle: an erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě

umziehen: Ich muss mich erst noch umziehen.Musím se nejdříve převléknout.

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

hlas: první hlasdie erste Stimme

pomoc: med. první pomocdie Erste Hilfe

popálenina: med. popálenina prvního stupněeine Verbrennung ersten Grades

poprvé: poprvé a naposledydas erste und (zugleich das) letzte Mal

poslech: na první poslechauf das erste Anhören

první: láska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blick

první: med. první pomocErste Hilfe

rychlost: první/druhá rychlosterster/zweiter Gang

řada: v první řadě předevšímin erster Reihe/Linie

světový: hist. první světová válkaerster Weltkrieg

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

balkon: sedadlo na prvním balkoněder Sitz auf dem ersten Balkon

část: první částerster Teil

dávka: výraznější vedlejší účinky po první očkovací dávcestärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosis

dekáda: první dekáda v měsícidie erste Monatsdekade

díl: první díl Faustaerster Teil von Faust

dojem: první dojmyerste Eindrücke

houslista: první houslistaerster Geiger

jakost: zboží první jakostiWare erster Qualität

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

nejdřív: Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.

nejprve: Nejprve se najez.Iss mal erst.

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odrodit: odrodit své první dítěihr erstes Kind gebären

ohřát se: Ohřál jsem se teprve svařeným vínem.Ich habe mich erst mit Glühwein aufgewärmt.

osmahnout: Nejprve musíš maso krátce osmahnout.Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

po: po prvézum ersten Mal

po: Napadlo mě to až po cestě.Es ist mir erst unterwegs eingefallen.

podlaží: byt v prvním podlažíeine Wohnung im ersten Stock

polovina: v první polovině 18. stoletíin der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

pořadí: lóže v prvním pořadídie Loge im ersten Rang

poskočit: sport. poskočit do první ligyin die erste Liga vorrücken

proslavit: Proslavil ho hned první film.Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

půle: první půle zápasuerste Halbzeit

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

působiště: mé první učitelské působištěmeine erste Wirkungsstätte als Lehrer

ročník: ukončit první ročníkerstes Studienjahr beenden

ročník: První ročníky mají volno.Die ersten Klassen haben frei.