Hlavní obsah

pomoc

Vyskytuje se v

boží: s pomocí božímit Gottes Hilfe

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

první: med. první pomocErste Hilfe

dovést: Dovede si pomoci.Er weiß sich zu helfen.

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

kolegiální: kolegiální pomockollegiale Hilfe

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

nadít se, nadát se: Brzy se nadějeme pomoci.Bald erwarten wir eine Hilfe.

odměnit se: odměnit se komu za pomocj-n für seine Hilfe belohnen

odmítnout: odmítnout pomocdie Hilfe ablehnen

odvděčit se: odvděčit se komu za pomocj-m seine Hilfe lohnen

pomocí: vypnout televizi pomocí dálkového ovladačeden Fernseher mithilfe der Fernbedienung ausschalten

pomoct: pomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfen

pomoct: Mohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

přiskočit: přiskočit komu na pomocj-m zu Hilfe springen

přispěchat: přispěchat komu na pomocj-m zu Hilfe herbeieilen

přivolat: přivolat pomocHilfe herbeirufen

rychlý: rychlá pomocschnelle Hilfe

tvůj, tvá, tvé, tvoje: s tvou pomocímit deiner Hilfe

vděčit: vděčit přátelům za pomocden Freunden die Hilfe verdanken

vozíčkář: pomoc vozíčkářůmdie Hilfe für die Rollstuhlfahrer

vybrat: Na pomoc lidem v postižených oblastech se vybralo...Für die Menschen in den betroffenen Gebieten wurde... gesammelt.

zakřičet: zakřičet o pomocum Hilfe rufen

žádat: žádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.

anbieten: j-m seine Hilfe anbietennabídnout komu pomoc

herbeirufen: Hilfe herbeirufenpřivolat pomoc

Hilfe: j-n zu Hilfe rufenvolat koho na pomoc

Hilfe: j-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomoc

Hilfe: die Hilfe anbietennabízet pomoc

Hilfe: Erste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

kommen: j-m zu Hilfe kommenkomu přijít na pomoc, pomoci

leisten: j-m Hilfe leistenpomoci komu

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

behilflich: Darf ich Ihnen behilflich sein?Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

belohnen: Sie belohnte ihn für seine Hilfe mit 100 Euro.Za pomoc ho odměnila 100 eury.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

hoch: Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

rufen: um/nach Hilfe rufenvolat o pomoc

schreien: um Hilfe schreienkřičet o pomoc

sollen: Er sollte dir helfen.Měl ti pomoci.

tätig: eine tätige Hilfe leistenposkytnout účinnou pomoc

versagen: j-m seine Hilfe/Unterstützung versagenodmítnout komu pomoc/podporu

versprechen: j-m Hilfe versprechen(při)slíbit pomoc komu

Zutun: ohne j-s Zutunbez přičinění/pomoci koho