Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) könnennemoct usnoutnicht einschlafen könnenDělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.Nemůže to pochopit.Er kann es nicht begreifen.
  2. (smět) dürfen, könnenMůže se tady kouřit?Darf man hier rauchen?Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.
  3. (mít možnost) könnenVstupenky můžete zakoupit předem.Die Eintrittskarten können Sie im Voraus kaufen.
  4. (být vinen, odpovědný) können, die Verantwortung tragen, die Schuld tragenJá za to nemohu.Ich kann nicht dafür.Za nehodu může řidič.Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.Za to všechno může on.Das alles ist seine Schuld.
  5. (pravděpodobně) mögen, dürfen, könnenKolik to může stát?Wie viel mag es kosten?Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.
  6. (je vhodné) könnenMohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.Už bys mohl odejít.Du könntest schon gehen.

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez entbehren können*moci postrádat

vystát: nemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.nemoci vystát

demonstrace: die Machtdemonstrationdemonstrace moci

moc: von Amts wegenz moci úřední

nemoc: die Kinderkrankheitendětské nemoci

pomoct si: Ich kann mir nicht helfen.Nemohu si pomoci.

případ: für einen Krankheitsfallpro případ nemoci

původce: der Krankheitserregerpůvodce nemoci

sloužit: Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.Lituji, nemohu sloužit.

ženský: die Frauenkrankheitenženské nemoci

dočkat se: Sie kann die Ferien kaum erwarten.Nemůže se dočkat prázdnin.

dopadnout: Das kann nicht gut ausgehen.To nemůže dopadnout dobře.

dostat se: an die Macht kommendostat se k moci

dostřelit: Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.Brokovnice nemůže dostřelit daleko.

dovolat se: Ich kann keine Verbindung bekommen.Nemohu se nikam dovolat.

existovat: Wie kannst du hier leben?Jak tady můžeš existovat?

hrozit se: sich vor einer Krankheit fürchtenhrozit se nemoci

humus: Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?Jak můžeš sedět v tom humusu?

chvíle: Kannst du einen Moment warten?Můžeš chvíli počkat?

: Dafür kann ich nichts.Za to já nemohu.

minout: Das können Sie nicht verfehlen.To nemůžete minout.

možná: Vielleicht könnten wir ...Možná bychom mohli ...

mýlit se: Jeder kann sich irren.Každý se může mýlit.

nabažit se: Er kann von dir nicht genug bekommen.Nemůže se tě nabažit.

nadít se, nadát se: Was können wir dir zutrauen?Čeho se od tebe můžeme nadát?

nahmatat: Er konnte im Dunkeln die Klinke nicht ertasten.Nemohl ve tmě nahmatat kliku.

nastoupit: nach der Krankheit wieder die Arbeit antretennastoupit po nemoci do práce

nota: die Note nicht treffen könnennemoci chytit notu

obložený: Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?

odklidit: Könntest du den Tisch abräumen/abdecken?Mohl bys odklidit ze stolu?

odolat: Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.Nemohl odolat pokušení.

odpoutat se: Er konnte sich von einem spannenden Buch nicht losreißen.Nemohl se odpoutat od napínavé knížky.

odřeknout si: Er konnte nicht auf den Schlaftrunk verzichten.Nemohl si odříci skleničku před spaním.

odtrhnout: Ich konnte sie nicht auseinander reißen.Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.

osprchovat se: Wo kann ich mich duschen?Kde se můžu osprchovat?

pětka: Kannst du mir einen Zehner leihen?hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?

pobrat: Ich kann nicht alles mitnehmen.Nemůžu všechno pobrat.

podpora: Die Unternehmen können staatliche Hilfe beantragen.Podniky mohou zažádat o státní podporu.

polykat: Der Kranke kann nicht schlucken.Nemocný nemůže polykat.

pomoct: Kann ich Ihnen irgendwie helfen?Mohu vám nějak pomoci?

popojet: Kannst du ein Stück weiter fahren?Můžeš kousek popojet?

představit: Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?Mohu Vám představit pana X?

přerazit se: Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.Může se přerazit, aby jí pomohl.

přijít: Ich kann nicht darauf kommen.Nemohu na to přijít.

přistavit: Können Sie mit dem Wagen vorfahren?Můžete mi přistavit vůz?

rezervovat: Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?

rozeznat: die Symptome der Krankheit erkennenrozeznat příznaky nemoci

rozhoupat se: Ich kann mich zu nichts aufraffen.Nemůžu se k ničemu rozhoupat.

rozhovořit se: Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.

rozměnit: Können Sie mir wechseln?Můžete mi rozměnit?

rozrušení: vor Aufregung nicht einschlafen könnennemoci usnout rozrušením

roztlačit: Könnt ihr mich mal anschieben?Můžete mě roztlačit?

směstnat: Er kann die Kleider nicht in den Schrank hineinpressen.Nemůže směstnat šaty do skříně.

splést se: Jeder kann sich irren.Splést se může každý.

stonat: Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.Nemůžu si dovolit stonat.

tak: Wie kannst du derart lügen?Jak můžeš tak lhát?

třeba: Du kannst ruhig gleich gehen.Můžeš jít třeba hned.

ubezpečit: Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.

ujistit: Ich kann Sie dessen versichern.O tom vás mohu ujistit.

utáhnout: Ich konnte es nicht finanziell schaffen.Nemohl jsem to finančně utáhnout.

užitečný: Der kann dir von Nutzen sein.Může ti být užitečný.

volno: Es ist frei, du kannst fahren.Je volno, můžeš jet.

vpředu: Darf ich vorne sitzen?Můžu sedět vpředu?

vyfotografovat: Könnten Sie uns fotografieren?Mohl byste nás vyfotografovat?

vyhrabat se: Ich kann nicht hinauskriechen.Nemůžu se z toho vyhrabat.

vykročit: Wir sind schon bereit, wir können losgehen.Už jsme připraveni, můžeme vykročit.

vymalovat: Du kannst das Bild ausmalen.Obrázek můžeš vymalovat.

vynahradit: Wie kann ich es Ihnen ersetzen?Jak vám to můžu vynahradit?

vypáčit: Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.

vypnout: Könntest du den Ton ausschalten?Mohl bys vypnout zvuk?

vyrušit: Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?

vysypat: Könntest du den Abfall wegschütten?Mohl bys vysypat odpadky?

vyzrát: Ich kann ihm nicht beikommen.Nemůžu na něj vyzrát.

vyzvednout: Kannst du die Kinder von der Schule abholen?Můžeš vyzvednout děti ze školy?

z důvodu: Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.Zrušil účast z důvodu nemoci.

zatelefonovat: Kannst du mich morgen anrufen?Můžeš mi zítra zatelefonovat?

zeptat se: Darf ich dich etwas fragen?Můžu se tě na něco zeptat?

zjistit: Könntest du es feststellen?Mohl bys to zjistit?

zmýlit se: Jeder kann sich irren.Každý se může zmýlit.

dech: j-m bleibt die Luft wegkdo nemůže chytit dech

dnes: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!

jed: Darauf kannst du Gift nehmen.Na to můžeš vzít jed.

písemně: Das kann ich dir schriftlich geben.To ti můžu dát písemně.

potřebovat: Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.Nemohu vás tu teď potřebovat.

prst: sich etw. an fünf Fingern abzählen könnenmoci si spočítat co na prstech (jedné ruky)

vypočítat: sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen könnenmoci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)

zítra: Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

Herrschaft: zur Herrschaft gelangendostat se k moci jako nástupce

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

Macht: seine Macht gebrauchen/missbrauchenvyužít/zneužít své moci

abhelfen: einer Krankheit abhelfenzbavit se nemoci

moct: nicht einschlafen könnennemoct usnout

abladen: přen. Wo kann ich Sie abladen?Kde vás mohu vyložit?

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

Anfrage: Darf ich mir eine Anfrage erlauben?Mohu si dovolit dotaz?

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

aushelfen: Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?Můžete mi půjčit známku?

austragen: ein Kind nicht austragen könnennemoci donosit dítě

beantworten: Das kann ich nicht beantworten.Na to nemohu/neumím odpovědět.

befahren: Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.

Begleitung: Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?Mohu vám nabídnout doprovod?

behandeln: Können wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?

behilflich: Darf ich Ihnen behilflich sein?Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

doch: Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

einwechseln: Können Sie mir einen Hundertkronenschein einwechseln?Můžete mi proměnit stokorunu?

empfehlen: Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

entbehren: Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.Už ho zde nemůžeme postrádat.

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

folgen: j-m/etw. nicht folgen könnennemoci pochopit koho/co

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

indes, indessen: Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

klagen: Ich kann nicht klagen.Nemohu si stěžovat.

kommen: an die Macht kommendostat se k moci

können: Du kannst dich auf mich verlassen.Můžeš se na mě spolehnout.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

losgehen: Nun kann's losgehen!A teď to může začít!

mögen: etw. mag/möge genügenco by mohlo stačit 100 euro jako záloha ap.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

noch: Könnten Sie das noch einmal wiederholen?Mohl byste to ještě jednou zopakovat?

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

passieren: Das kann jedem (mal) passieren.To se může stát každému.

Puste: aus der Puste kommen/seinnemoci popadnout dech

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

rücken: Kannst du ein Stückchen rücken?Můžeš se kousek posunout?

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...