Hlavní obsah

chvíle

Vyskytuje se v

dlouhý: sich langweilen, Langeweile habenmít dlouhou chvíli

dojezd: das Ankommen in letzter Minutedojezd na poslední chvíli

chvílemi: Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.Chvílemi také svítilo slunce.

odběhnout: das Büro kurz verlassenodběhnout si na chvíli z kanceláře

oddech: eine Atempause nach der Arbeitchvíle oddechu po práci

odskočit si: Ich gehe nur kurz weg.Jen si na chvíli odskočím.

pobýt: eine Weile bei Verwandten verweilenchvíli pobýt u příbuzných

posedět: Das Kind hat Hummeln im Hintern!To dítě chvíli neposedí!

potichu: Sei kurz still!Buď chvíli potichu!

rozevřít se: Der Fallschirm hat sich im letzten Moment geöffnet.Padák se v poslední chvíli rozevřel.

rozhodný: im entscheidenden Augenblickv rozhodné chvíli

rozmyslet si: Im letzten Moment hat er es sich anders überlegt.Na poslední chvíli si to rozmyslel.

tudy: Vor einer Weile gingen sie hier durch.Před chvílí prošli tudy.

ukrátit: sich die lange Weile mit der Lektüre verkürzenukrátit si dlouhou chvíli četbou

vydechnout: Ich muss kurz Luft holen.Musím si na chvíli vydechnout.

vyrušit: Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?

vysadit: Du musst eine Weile aussetzen.Musíš na chvíli vysadit.

za: gleichza chvíli

zahnat: die Zeit mit etw. vertreibenzahnat dlouhou chvíli čím

zaváhat: Er zögerte eine Weile und trat dann herein.Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.

zeslábnout: Der Regen ließ nach einer Weile nach.Déšť po chvíli zeslábl.

zůstat: Bleib hier noch eine Weile.Zůstaň tu ještě chvíli.

poslední: etw. im letzten Moment machendělat co na poslední chvíli

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

dann: Bis dann!Tak zatím!, Brzy nashle!, Tak za chvíli!

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

Frieden: Ich habe keinen Frieden vor ihm.Nemám od něj chvíli pokoj.

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

Stunde: in der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom

chvíle: zum richtigen Zeitpunktve správnou chvíli