Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (na místě) (zurück)bleibenzůstat v pokojiim Zimmer bleibenZůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.
  2. (v něj. stavu) bleibenzůstat naživuam Leben bleibenVše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.
  3. (bez sebe ap.) bleiben
  4. (zbýt) (ver)bleiben, übrig bleiben

Vyskytuje se v

a: Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.Prší, a proto zůstaneme doma.

: bis zum Schluss bleibenzůstat až do konce

dílem: Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.Dílem zůstali, dílem odešli.

dlouho: Wie lange bleibst du (hier)?Jak dlouho (tu) zůstaneš?

hezky: Bleib nur schön zu Hause.Jen zůstaň hezky doma.

kéž: Möge es so bleiben!Kéž to tak zůstane!

na: bei j-m über Nacht bleibenzůstat u koho na noc

naživu: am Leben bleibenzůstat naživu

noc: irgendwo über Nacht bleibenzůstat kde přes noc

prostředek: (ganz) ohne Mittel/mittellos bleibenzůstat (zcela) bez prostředků

tu: Er soll hier bleiben.Ať tu zůstane.

vězet: Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.Zůstali jsme vězet na letišti.

vprostřed: mitten im Saal stehen bleibenzůstat stát vprostřed sálu

vyřknout: Vieles blieb unausgesprochen.Mnohé zůstalo nevyřčeno.

vzadu: hinten bleibenzůstat vzadu

že: Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.Že se necítil dobře, zůstal doma.

dlužný: niemandem etwas schuldig bleibennezůstat nikomu nic dlužen

hrom: Er stand da wie vom Blitz getroffen.Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.

kontakt: mit j-m in Kontakt bleibenzůstat v kontaktu s kým

památka: Er ist spurlos verschwunden.Nezůstalo po něm ani památky.

přibitý: wie angenagelt sitzen bleibenpřen. zůstat sedět jako přibitý

sloup: zur Salzsäule erstarrenzůstat stát jako solný sloup

suchý: Kein Auge blieb trocken.Ani oko nezůstalo suché.

cool: cool bleibenzůstat v pohodě

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

Rechenschaft: j-m keine Rechenschaft schuldig seinnezůstat komu nic dlužen

über: über Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma

unversöhnlich: unversöhnlich bleibenzůstat nesmiřitelným

anbehalten: die Schuhe anbehaltenzůstat obutý/obutá

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

ehelos: ehelos bleibenzůstat svobodný/svobodná

Empfang: auf Empfang bleibenzůstat na příjmu

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Minderheit: in der Minderheit bleibenzůstat v menšině

mindestens: Er wird mindestens 2 Tage bleiben.Zůstane přinejmenším 2 dny.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

Sache: bei der Sache bleibenzůstat u tématu

Schlachtfeld: auf dem Schlachtfeld bleibenzůstat na bojišti, zemřít

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

sodass: Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.

solange: Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

Strafe: zur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat doma

ungerührt: ungerührt bleibenzůstat netečný

unvollendet: unvollendet bleibenzůstat nedokončeno

vielleicht: Ich habe vielleicht noch zehn Euro übrig.Zůstalo mi ještě asi deset eur.

wann: Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?

zurückbleiben: zu Hause zurückbleibenzůstat doma

zůstat: im Zimmer bleibenzůstat v pokoji