Hlavní obsah

liegen

Slovesolag, h./SüD,ÖrD,SwDi. gelegen

 1. ležetlange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteliliegende Achtležatá osmička
 2. ležet, pokrývat, halit mlha město ap.
 3. uložit, nechat (ležet), zanechat na určitém místěDas Geld liegt auf der Bank.Peníze jsou uloženy v bance.
 4. nacházet se, stát, ležet, býtDie Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.
 5. irgendwo být kde na stupnici, v pořadí ap.an der Spitze liegenumístit se na špici ligy ap.im Rückstand liegenbýt ve ztrátě, být pozadu
 6. být, nacházet se v určitém vztahu, situaci ap.užívá se často ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesamit j-m im Widerspruch liegenbýt s kým v rozporu, nesouhlasit s kým
 7. in etw. Dat vězet, spočívat, tkvít v čem
 8. bei j-m ležet na kom odpovědnost ap.
 9. an j-m/etw. záležet, záviset na kom/čem
 10. sedět, pasovat herecká role ap.Diese Arbeit liegt ihr nicht.Tato práce jí nesedí.

Slovesolag, h./SüD,ÖrD,SwDi. gelegen

 1. j-n/etw. links liegen lassen koho/co přehlížet, přezírat, zanedbávat
 2. Das liegt bei dir/Ihnen! hovor.Je to na tobě/vás!

Vyskytuje se v

Bereich: im Bereich des Möglichen liegenbýt v mezích možností

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

liegen lassen: rechts liegen lassennechat po pravé straně chůze, jízdy ap.

Magen: j-m (schwer) im/auf dem Magen liegenležet komu v žaludku

Nase: etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehenmít co pod/před nosem

Schutt: in Schutt und Asche liegenbýt v troskách, lehnout popelem město ap.

sterben: im Sterben liegenležet na smrtelné posteli

Tasche: j-m auf der Tasche liegenbýt komu na krku dcera rodičům ap.

wund liegen: sich wund liegenproležet se, utrpět proleženiny

zugrunde: etw. Dat zugrunde liegenbýt základem čeho

kommen: gelegen kommenpřijít vhod

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

obenauf: obenauf liegenležet (úplně) nahoře

unter: unter der Decke liegenležet pod dekou

unter: unter dem Durchschnitt liegenbýt pod průměrem

Wertung: in der Wertung vorne/hinten liegenumístit se v klasifikaci dobře/špatně

darin: Darin liegt der Unterschied.V tom je (ten) rozdíl.

dort: Es liegt dort, auf dem Tisch.Leží to támhle, na stole.

fernliegen: Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

gelegen: Du kommst mir gerade gelegen.Jdeš právě vhod.

hierin: Hierin liegt das Problem.V tom vězí problém.

Hund: hovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!

Inzidenzwert: Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 60.Aktuální incidenční číslo je 60.

krank: krank im Bett liegenležet nemocný v posteli

liegen lassen: Sie hat das Tuch im Restaurant liegen lassen.Nechala šátek v restauraci.

Nerv: Bei ihr liegen die Nerven blank.Tečou jí nervy., Má nervy na pochodu.

Rahmen: im Rahmen des Möglichen liegenbýt v rámci možností

Rücken: auf dem Rücken liegenležet na zádech

Schatten: im Schatten liegenležet ve stínu

Seite: auf der linken Seite liegenležet na levém boku

Stelle: an erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě

Sterbebett: auf dem Sterbebett liegenležet na smrtelné posteli

vorliegen: Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.

vorliegen: Es liegt keine neue Äußerung vor.Není vydáno žádné nové prohlášení.

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

Zukunft: in der Zukunft liegenbýt ve hvězdách

mimo: hovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer sein

bodnout: To pivo bodlo.Das Bier kam gelegen.

hřbet: ležet na hřbetěauf dem Rücken liegen

kóma: ležet v kómatuim Koma liegen

ležet: ležet v posteli/na zemiim Bett/auf dem Boden liegen

ležet: Vídeň leží na Dunaji.Wien liegt an der Donau.

ležet: ležet na slunciin der Sonne liegen

ležet: ležet v nemocniciim Krankenhaus liegen

líně: líně ležetfaul liegen

naznak: ležet naznakrücklings liegen

nerv: Tečou mu nervy.Bei ihm liegen die Nerven blank.

polehávat: polehávat před televizívor dem Fernseher liegen

poloha: v nižších polohách déšťRegen in niedrigeren Lagen

povalovat se: Oblečení se jí povaluje po zemi.Ihre Kleidung liegt auf dem Boden herum.

přiléhat: K domu přiléhá zahrada.Der Garten liegt dem Haus an.

pupek: ležet na pupkuauf dem Bauch liegen

slunce: ležet na slunciin der Sonne liegen

spočívat: Úspěch spočívá v přesnosti.Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.

těsně: Šaty přiléhají těsně k tělu.Das Kleid liegt eng an.

úpatí: Město leží na úpatí hor.Die Stadt liegt am Fuß der Berge.

válet se: Hračky se válely po kuchyni.Die Spielsachen lagen in der Küche herum.

vězet: V čem to vězí?Woran liegt es?

vhod: Jdeš právě vhod.Du kommst mir gerade gelegen.

vleže: číst vleželiegend lesen

zájem: Je v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...

balvan: Leží to na něm jako balvan.Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.

bedra: Spočívá to na jeho bedrech.Das liegt auf seinen Schultern.

hromada: být na hromaděauf der Nase liegen

hučet: hučet do kohoj-m in den Ohren liegen

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

nechat: nechat všehoalles liegen lassen

smrtelný: ležet na smrtelné posteliim Sterbebett liegen

srdce: ležet komu na srdcij-m am Herzen liegen

tažení: přen. být v posledním taženíin den letzten Zügen liegen

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

vedle: Tvoje odpověď je úplně vedle.Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.

víno: Ve víně je pravda.Im Wein liegt die Wahrheit.

žaludek: přen. ležet komu v žaludkuj-m (schwer) im Magen liegen