Hlavní obsah

liegen

Slovesolag, h./SüD,ÖrD,SwDi. gelegen

 1. ležetlange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteliliegende Achtležatá osmička
 2. ležet, pokrývat, halit mlha město ap.
 3. uložit, nechat (ležet), zanechat na určitém místěDas Geld liegt auf der Bank.Peníze jsou uloženy v bance.
 4. nacházet se, stát, ležet, býtDie Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.
 5. irgendwo být kde na stupnici, v pořadí ap.an der Spitze liegenumístit se na špici ligy ap.im Rückstand liegenbýt ve ztrátě, být pozadu
 6. být, nacházet se v určitém vztahu, situaci ap.užívá se často ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesamit j-m im Widerspruch liegenbýt s kým v rozporu, nesouhlasit s kým
 7. in etw. Dat vězet, spočívat, tkvít v čem
 8. bei j-m ležet na kom odpovědnost ap.
 9. an j-m/etw. záležet, záviset na kom/čem
 10. sedět, pasovat herecká role ap.Diese Arbeit liegt ihr nicht.Tato práce jí nesedí.

Slovesolag, h./SüD,ÖrD,SwDi. gelegen

 1. j-n/etw. links liegen lassen koho/co přehlížet, přezírat, zanedbávat
 2. Das liegt bei dir/Ihnen! hovor.Je to na tobě/vás!

Vyskytuje se v

betten: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

liegen: koho/co přehlížet, přezírat, zanedbávatj-n/etw. links liegen lassen

liegen lassen: nechat po pravé straně chůze, jízdy ap.rechts liegen lassen

Magen: ležet komu v žaludkuj-m (schwer) im/auf dem Magen liegen

Nase: mít co pod/před nosemetw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehen

Schutt: být v troskách, lehnout popelem město ap.in Schutt und Asche liegen

sterben: ležet na smrtelné posteliim Sterben liegen

Tasche: být komu na krku dcera rodičům ap.j-m auf der Tasche liegen

wund liegen: proležet se, utrpět proleženinysich wund liegen

zugrunde: být základem čehoetw. Dat zugrunde liegen

kommen: přijít vhodgelegen kommen

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

obenauf: ležet (úplně) nahořeobenauf liegen

unter: ležet pod dekouunter der Decke liegen

Wertung: umístit se v klasifikaci dobře/špatněin der Wertung vorne/hinten liegen

darin: V tom je (ten) rozdíl.Darin liegt der Unterschied.

dort: Leží to támhle, na stole.Es liegt dort, auf dem Tisch.

fernliegen: Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.

gelegen: vysoko položenýhoch gelegen

hierin: V tom vězí problém.Hierin liegt das Problem.

Hund: Tady je zakopaný pes!hovor. Da liegt der Hund begraben!

Inzidenzwert: Aktuální incidenční číslo je 60.Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 60.

krank: ležet nemocný v postelikrank im Bett liegen

Nerv: Tečou jí nervy., Má nervy na pochodu.Bei ihr liegen die Nerven blank.

Rahmen: být v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen liegen

Rücken: ležet na zádechauf dem Rücken liegen

Schatten: ležet ve stínuim Schatten liegen

Seite: ležet na levém bokuauf der linken Seite liegen

Stelle: být na prvním/posledním místěan erster/letzter Stelle liegen

Sterbebett: ležet na smrtelné posteliauf dem Sterbebett liegen

vorliegen: Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.

Zeug: Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!

Zukunft: být ve hvězdáchin der Zukunft liegen

mimo: hovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer sein

bodnout: To pivo bodlo.Das Bier kam gelegen.

hřbet: ležet na hřbetěauf dem Rücken liegen

kóma: ležet v kómatuim Koma liegen

ležet: ležet v posteli/na zemiim Bett/auf dem Boden liegen

líně: líně ležetfaul liegen

naznak: ležet naznakrücklings liegen

nerv: Tečou mu nervy.Bei ihm liegen die Nerven blank.

polehávat: polehávat před televizívor dem Fernseher liegen

poloha: v nižších polohách déšťRegen in niedrigeren Lagen

povalovat se: Oblečení se jí povaluje po zemi.Ihre Kleidung liegt auf dem Boden herum.

přiléhat: K domu přiléhá zahrada.Der Garten liegt dem Haus an.

pupek: ležet na pupkuauf dem Bauch liegen

slunce: ležet na slunciin der Sonne liegen

spočívat: Úspěch spočívá v přesnosti.Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.

těsně: Šaty přiléhají těsně k tělu.Das Kleid liegt eng an.

úpatí: Město leží na úpatí hor.Die Stadt liegt am Fuß der Berge.

válet se: Hračky se válely po kuchyni.Die Spielsachen lagen in der Küche herum.

vězet: V čem to vězí?Woran liegt es?

vhod: Jdeš právě vhod.Du kommst mir gerade gelegen.

vleže: číst vleželiegend lesen

zájem: Je v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...

balvan: Leží to na něm jako balvan.Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.

bedra: Spočívá to na jeho bedrech.Das liegt auf seinen Schultern.

hromada: být na hromaděauf der Nase liegen

hučet: hučet do kohoj-m in den Ohren liegen

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

nechat: nechat všehoalles liegen lassen

smrtelný: ležet na smrtelné posteliim Sterbebett liegen

srdce: ležet komu na srdcij-m am Herzen liegen

tažení: přen. být v posledním taženíin den letzten Zügen liegen

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

vedle: Tvoje odpověď je úplně vedle.Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.

víno: Ve víně je pravda.Im Wein liegt die Wahrheit.

žaludek: přen. ležet komu v žaludkuj-m (schwer) im Magen liegen

Bereich: být v mezích možnostíim Bereich des Möglichen liegen