Hlavní obsah

tu

Příslovce

  1. (zde) hier, daAť tu zůstane.Er soll hier bleiben.Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.
  2. tu - tam, kde - tu, tu - onde (zde - tam ap.) hier - da, wo - hier
  3. tu máš, tu máte (na, nate) da hast du, da haben Sie, hier hast du, hier haben SieTu máš na pivo.Da hast du für das Bier.
  4. tu a tam (občas) ab und zu
  5. (vtom) daTu ho něco napadlo.Da ist ihm was eingefallen.

Vyskytuje se v

Arbeit: odvést pořádnou/dobrou práciganze/gründliche Arbeit leisten/tun

Genüge: učinit komu/čemu zadostj-m/etw. Genüge tun

gewohnt: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

Hand: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

Handschlag: nehnout (ani) prstemkeinen Handschlag tun

Lage: (ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co(nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun

nehmen: nenechat si ujít (příležitost) co udělatsich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tun

Pferd: koho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal cokeine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tun

Schuldigkeit: konat svou povinnostseine (Pflicht und) Schuldigkeit tun

sein: udělat, co je v lidských siláchdas Seine tun

Strich: neudělat ani čárku, nehnout prstem na čemkeinen Strich an etw. Dat tun

Todesverachtung: dělat co se sebezapřenímetw. Akk mit Todesverachtung tun

tun: co (ne)stačí, čím to (ne)končímit etw. ist es (nicht) getan

übrig: završit, dokonat zbytekein Übriges tun

unrecht: křivdit komuj-m unrecht tun

Werk: vykonat dobrý skutekein gutes Werk tun

zuleid: ublížit, uškodit komu čímj-m etw. Akk zuleid tun

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

als: älter als dustarší než ty

an: an demselben Platzna tom samém místě

ausbitten: Das möchte ich mir ausgebeten haben!To bych si vyprosil!

aussehen: Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.

damit: Heraus damit!Ven s tím!

Erfolg: dělat co s úspěchem/bez úspěchuetw. mit/ohne Erfolg tun

gern: (u)dělat co rádetw. gern tun

Hals: Bolí mě v krku.Der Hals tut mir weh.

Hülle: zabalit, dát do obalu coetw. in eine Hülle tun

Impuls: udělat co z vnitřního popuduetw. aus einem inneren Impuls heraus tun

Kreuz: Bolí mě v kříži.Das Kreuz tut mir weh.

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

partout: co (u)dělat za každou cenuetw. partout tun

Tat: nechat promluvit činyTaten sprechen lassen

Übung: procvičovat si coetw. zur Übung tun

ungern: (u)dělat co (jen) neradetw. (nur) ungern tun

Wille: mít vůli co udělatden Willen haben, etw. zu tun

aber: Ist das aber kalt!To je ale zima!

Abfall: Das kommt in den Abfall.To je na vyhození.

abfallen: In der Küche fällt immer viel ab.V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.

abgehen: Davon gehen noch 10% ab.Z toho se ještě odečítá 10%.

abschleppen: Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.

abschminken: hovor. Das kannst du dir abschminken!Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!

absehbar: Das sind absehbare Schäden.To jsou předvídatelné škody.

Absicht: (u)dělat co úmyslně/neúmyslněetw. mit/ohne Absicht tun

abwehren: Das lässt sich nicht abwehren.Tomu nelze zabránit.

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

Ahnung: přen., hovor. Hast du eine Ahnung!To seš teda vedle!, To se teda pleteš!

all: Das ist alles.To je vše.

alledem: aus alledemz toho všeho

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

anfangen: Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?Co si počneme s tím špinavým nádobím?

angeben: Das gebe ich an!To udám!

angehen: Das geht mich nichts an.Do toho mi nic není., To se mě netýká.

Angst: Keine Angst, ich vergesse es nicht!Žádný strach, já na to nezapomenu!

ankommen: Es kommt auf ihn an.Záleží to na něm.

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

ansehen: Das sieht sich ganz hübsch an.To vypadá docela hezky.

Antrieb: udělat co z vlastního popuduetw. aus eigenem Antrieb tun

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

auch: Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.Was er auch tut, macht er gründlich.

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

alt: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

aufhören: Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!

Ausball: Es gab einen Ausball.Byl to aut.

ausbleiben: Das konnte ja nicht ausbleiben!Vždyť k tomu muselo dojít!

ausgehen: Wie ist die Sache ausgegangen?Jak to dopadlo?

aushalten: Hier lässt es sich (gut) aushalten!(Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!

ausmachen: Das macht mir echt nichts aus.To mi fakt nevadí.

nechuť: dělat co s nechutíetw. nur mit Widerwillen tun

potěšení: udělat co pro potěšeníetw. zum Vergnügen tun

přítomnost: udělat co v přítomnosti kohoetw. in j-s Anwesenheit tun

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

zábava: dělat co pro zábavuetw. aus Vergnügen tun

zásada: dělat co ze zásadyetw. aus Prinzip tun

zvyk: dělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tun

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

blbost: udělat co z blbostietw. aus reiner Dummheit tun

bolet: Bolí tě něco?Tut dir etwas weh?

domluva: učinit co po vzájemné domluvěetw. nach gegenseitiger Absprache tun

dopadnout: dopadnout koho při činuj-n auf frischer Tat ertappen

dva, dvě: dělat co ve dvouetw. zu zweit tun

hlava: Bolí mě hlava.Der Kopf tut mir weh., Ich habe Kopfschmerzen.

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

hrdinský: hrdinský činheroische Tat

chvatně: chvatně udělat coetw. eilig tun

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

konat: konat svou povinnostseine Pflicht tun

krutý: krutý čineine grausame Tat

křivdit: Křivdíš mi.Du tust mir Unrecht.

legální: co dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

líto: Je mi ho líto.Er tut mir leid.

litovat: Lituji (, že)...Es tut mir leid (, dass)...

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

moc: Moc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

naschvál: Dělá mi všechno naschvál.Er tut mir alles zum Trotz.

naskládat: naskládat zavazadla do kufru autadas Gepäck in den Kofferraum tun

natruc: udělat co natrucetw. zum Trotz tun

nedomyšlený: nedomyšlený činunüberlegte Tat

nejednou: Nejednou litoval svého činu.Er hat seine Tat öfters bedauert.

nerozvážný: nerozvážný čineine unüberlegte Tat

nevědomost: spáchat čin z nevědomostieine Tat aus Unkenntnis begehen

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

ohavný: spáchat ohavný čineine schändliche Tat verüben

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

ostudný: ostudný činschändliche Tat

pekelně: co pekelně bolí kohoetw. tut j-m teuflisch weh

pomatený: udělat pomatený čineine irrsinnige Tat begehen

pozlobit: Udělal to, aby ji pozlobil.Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.

práce: Mám spoustu práce.Ich habe viel zu tun.

prozřetelný: prozřetelný taheine vorsorgliche Tat

předstihnout: Čin předstihl myšlenku.Die Tat ist dem Gedanken zuvorgekommen.

přiléhavý: udělat co v přiléhavý okamžiketw. im passenden Augenblick tun

přinucení: udělat co z přinuceníetw. zwangsweise tun

pykat: tvrdě pykat za svůj činseine Tat hart büßen

reptání: udělat co bez reptáníetw. ohne Murren tun

rozčílení: udělat co v rozčileníetw. Akk in Erregung tun

smlsnout si: smlsnout si na pečené husesich an dem Gänsebraten gütlich tun

svůj, svá, své, svoje: konat svou povinnostseine Pflicht tun

šluk: dát si šlukaeinen Zug tun

špatný: špatný skutekeine böse Tat

tajnost: dělat tajnosti s čímmit etw. heimlich tun

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

truc: udělat co z trucuetw. aus Trotz tun

udělat: udělat komu co k vůlij-m etw. zu Gefallen tun

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

velice: Je mi to velice líto.Es tut mir sehr leid.

vepsat se: Tento čin se vepsal do dějin.Diese Tat ging in die Geschichte ein.

víra: udělat co v dobré vířeetw. in gutem Glauben tun

všechen, všechna, všechno: Všechno mě bolelo.Alles tat mir weh.

vůle: udělat komu co k vůlij-m etw. zuliebe tun

zhrozit se: zhrozit se svého činusich über seine Tat entsetzen

zlost: udělat co ze zlostietw. aus Ärger tun

zoufalý: zoufalý čineine Verzweiflungstat, eine verzweifelte Tat