Hlavní obsah

wo

Příslovce

  1. kde otázka na místo ap.
  2. hovor.někde

Vyskytuje se v

auch: wo + auch (immer)kdekoli

bleiben: Wo bleibt j./etw.?Kde vězí kdo/co?

bleiben: j. kann bleiben, wo der Pfeffer wächstkdo (si) může zůstat tam, kde je

dahin: dahin ..., wo...tam..., kde...

denken: Wo denkst du hin?Co tě napadá? ani nápad

drücken: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

kein, keine: Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.Kde není žalobce, není ani soudce.

Kopf: nicht wissen, wo einem der Kopf stehtnevědět, kde člověku hlava stojí

langgehen: wissen, wo es langgehtvědět, jak to chodí

Pfeffer: Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!

Schuh: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

stehen bleiben: Wo sind wir stehen geblieben?Kde jsme skončili? v rozhovoru

abladen: přen. Wo kann ich Sie abladen?Kde vás mohu vyložit?

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

es: Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.

her: Wo kommst du her?Odkud přicházíš?

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

herhaben: Wo hast du diese Nachricht her?Odkud máš tuto zprávu?

herkommen: Wo kommst du her?Odkud pocházíš?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

hin sein: Wo ist er hin?Kampak šel?

hinsetzen: Wo soll ich mich hinsetzen?Kam se mám posadit?

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

sie: Wo ist die Schokolade? – Wir haben sie gegessen.Kde je ta čokoláda? – Snědli jsme ji.

stecken: Wo steckst du wieder?Kde zase vězíš?

wohnen: Wo wohnst du?Kde bydlíš?

brennen: Wo brennts denn?Kde hoří? Co se děje?