Hlavní obsah

auch

Částice

  1. také, též, (dokonce) i
  2. aHast du dir auch die Hände gewaschen?A umyl(a) sis ruce?
  3. taky
  4. wo + auch (immer) užívá se pro zobecnění větné formulacekdekoliWas er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

Vyskytuje se v

auch: wo + auch (immer)kdekoli

einfach: Warum einfach, wenns auch umständlich geht?Proč (to dělat) jednoduše, když to jde i složitě?

Engel: (auch) nicht gerade ein Engel seinnebýt zrovna anděl

immer: wann (auch) immerať už ... kdykoli

kein, keine: Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.Kde není žalobce, není ani soudce.

Mensch: (auch) nur ein Mensch seinbýt (také) jenom člověk

morgen: Morgen ist auch noch ein Tag.Zítra je taky den.

nicht: nicht nur ... sondern auchnejen ... ale i, nejen ... nýbrž i

nur: nicht nur... sondern auchnejen ale i

sowohl: sowohl ... als (auch)jak ... tak (i)

Tag: Morgen ist auch noch ein Tag!Zítra je taky den!

Teufel: Teufel auch!, Teufel, Teufel!K čertu!

wenn: wenn ... auchpřestože, třebaže, i když

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

dazu: Er ist dumm und dazu auch noch frech.Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

Fehlanzeige: Das war auch Fehlanzeige.To byla taky marná snaha.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

sosehr: Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

warum: Warum (auch/denn) nicht?A proč(pak) ne?

ale: nicht nur - sondern auchnejen - ale i

: Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.

chvílemi: Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.Chvílemi také svítilo slunce.

chytrák: Du bist ja auch ein Schlaumeier.To jsi teda chytrák.

jak: Wie sie sagten, so haben sie auch getan.Jak řekli, tak udělali.

kusově: Die Ware verkaufen wir auch stückweise.Zboží prodáváme i kusově.

moct: Du könntest auch helfen.Mohl bys také pomoci.

nadále: Die Straße ist auch weiterhin unbefahrbar.Silnice je i nadále nesjízdná.

ostatní: Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.Už dojeli i ostatní závodníci.

pak: Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.

slézt: Der Schnee ist auch im Gebirge verschwunden.Sníh už slezl i na horách.

tak: Siehst du das auch so?Vidíš to také tak?

také: Ich habe außer Mozart auch Bach gern.Mám rád kromě Mozarta také Bacha.

teprve: Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.

zavděk: Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.Vzal zavděk i menším bytem.

jídlo: Wie einer isst, so arbeitet er auch.Jak k jídlu, tak k dílu.

kdo: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.Kdo nepracuje, ať nejí.

pomoc: Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

rada: Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.Komu není rady, tomu není pomoci.

světlý: Wo Licht ist, ist auch Schatten.Vše má své světlé i stinné stránky.

zavařit: Die Suppe, die du dir eingebrockt hast, wirst du auch auslöffeln.Tu kaši, co sis zavařil, sníš!