Hlavní obsah

immer

Vyskytuje se v

Bahnhof: Ich verstehe (immer) nur Bahnhof.Jsem z toho jelen., Nerozumím tomu ani za mák.

bleiben: Immer (schön) senkrecht bleiben!Hlavně klid!, To chce klid!

ewig: (auf) immer und ewignavěky, navždy

immer: immer wenn...vždy když..., pokaždé když...

Nase: immer der Nase nach(pořád) rovně za nosem

zwei: Dazu gehören (immer noch) zwei.K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.

impulsiv: immer impulsiv handelnjednat vždy impulzivně

redlich: immer redlich handelnjednat vždy čestně

wieder: immer wiederstále znovu

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

abfallen: In der Küche fällt immer viel ab.V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

anhängen: Das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.Pocit viny mu už zůstane.

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

aufmöbeln: Grüner Tee möbelt mich immer auf.Zelený čaj mě vždy vzpruží.

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

eilig: Er hat es immer so eilig.Má vždy tak naspěch.

Extrawurst: Sie will immer eine Extrawurst gebraten haben.Chce vždycky něco extra.

folgen: Er ist mir nicht immer gefolgt.Ne vždy mě poslechl.

handeln: Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.

mehr: immer mehrstále více

nur: Komm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

spritzen: Mama, sie spritzt mich immer!Mami, pořád na mě stříká!

stocken: Die Produktion stockte immer wieder.Produkce stále vázla.

wenn: Wenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.

wütend: Ist er (immer) noch wütend auf mich?Je na mě stále rozzuřený?

méně: immer wenigerčím dál méně

stále: immer wiederstále znovu

ale: Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.Velmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.

: Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.

co: Was lachst du immer?Co se pořád směješ?

dobře: immer alles besser wissenvědět vždy vše lépe

furt: immer geradeaus gehenjít furt rovně

hodně: immer mehr verlangenžádat stále více

jakkoli: Entscheide dich, wie (immer) du willst.Rozhodni se jakkoli.

napořád: mit j-m für/auf immer lebenžít s kým napořád

odepisovat: Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.Odepisuje vždy do dvou dnů.

pořád: Er ist immer gleich.Je pořád stejný.

poslední: In der letzten Zeit ist er immer krank.V poslední době je pořád nemocný.

postrčit: Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.

přímo: immer aufrichtig handelnjednat vždy přímo

rozhněvat: Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.

sedět: Sie hockt immer zu Hause.Sedí pořád doma.

semknout se: Im Krieg halten die Leute immer zusammen.Ve válce se lidé vždy semknou.

téměř: beinahe immertéměř vždy

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Er traf immer dieselbe Leute.Setkával se stále s týmiž lidmi.

vězet: Wo steckst du immer?Kde pořád vězíš?

vykat: Wir siezen uns immer noch.Stále ještě si vykáme.

vyléčit: Davon bin ich für immer kuriert.Z toho jsem navždy vyléčen.

vymlouvat se: Rede dich nicht immer auf deine Arbeit aus.Nevymlouvej se pořád na svou práci.

vytéct: Er fährt immer gleich auf.Vždycky hned vyteče.

zvláštní: Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.Považovala se vždy za něco zvláštního.

odskákat: Er hat immer alles auszubaden!Vždycky všechno odskáče!

otáčet se: Er hat immer alle Hände voll zu tun.Má se pořád co otáčet.

písnička: Es ist immer das alte Lied.To je stále ta stejná písnička.

poklus: immer im Laufschritt seinbýt pořád v poklusu

vědět: Er weiß immer alles besser.Vždycky ví všechno nejlíp.

auch: wo + auch (immer)kdekoli