Hlavní obsah

ještě

Příslovce

Částice

  • v určitém časenoch

Vyskytuje se v

záloha: mít ještě co v zálozenoch etw. in Reserve haben

záruka: Zboží je ještě v záruce.Die Ware hat noch Garantie.

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

daleko: Vánoce jsou ještě daleko.Die Weihnachten sind noch weit.

dozrát: Čas ještě nedozrál.Die Zeit ist noch nicht reif.

chybět: iron. Tys tu ještě chyběl!Du hast hier noch gefehlt!

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

malý: Když jsem byl ještě malý.Als ich noch klein war.

navíc: a (ještě) navícund (noch) dazu

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

obout se: Počkej, musím se ještě obout.Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.

obtížný: Nedělej to ještě obtížnější.Mach es nicht noch schwerer.

odklízet: Musím dnes ještě odklízet sníh.Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

ohřát se: Polévka se ještě neohřála.Die Suppe ist noch nicht aufgewärmt (worden).

optat se: Ještě se optám.Ich frage noch nach.

panna: Je ještě panna.Sie ist noch Jungfrau.

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

promyslet: Musím si to ještě promyslet.Ich muss es mir noch überlegen.

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

přebrat: Musím si to ještě přebrat.Ich muss es mir nochmals überlegen.

převalit se: Auto se ještě jednou převalilo.Der Wagen hat sich noch einmal überschlagen.

přičlenit: přičlenit ještě další provozovnunoch eine Betriebstätte angliedern

přikoupit: přikoupit ještě metr látkynoch einen Meter Stoff hinzukaufen

rozmyslet se: Musím se ještě rozmyslet.Ich muss es mir noch überlegen.

sálat: Kamna ještě sálají.Der Ofen strahlt noch Wärme aus.

strašit: Co tu ještě strašíš?Was geisterst du noch hier herum?

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?

třeba: Třeba ještě přijde.Vielleicht kommt er noch.

váš, vaše: Vaši ještě žijí?Die Euren leben noch?

vybít se: Jeho vztek se ještě nevybil.Sein Zorn hat sich noch nicht entladen.

vyhrnout: Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.

vykat: Stále ještě si vykáme.Wir siezen uns immer noch.

vyočkovat: Musí se ještě vyočkovat zbývající dávky.Man muss die übrig gebliebenen Dosen noch verimpfen.

zahnout: Ještě mu nezahnula.Sie ist noch nie fremdgegangen.

záchranář: Záchranáři vyprostili z trosek ještě dva přeživší.Die Rettungskräfte haben noch zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen.

zajet: Musím ještě zajet do pekárny.Ich muss noch bei der Bäckerei vorbeifahren.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

závěrem: Ještě pár slov závěrem.Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.

zpola: Je ještě zpola dítě.Er ist noch halb Kind.

zůstat: Zůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.

ukázat se: To se ještě ukáže!Das wird sich (noch) zeigen!