Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (na místě) (zurück)bleibenzůstat v pokojiim Zimmer bleibenZůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.
  2. (v něj. stavu) bleibenzůstat naživuam Leben bleibenVše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.
  3. (bez sebe ap.) bleiben
  4. (zbýt) (ver)bleiben, übrig bleiben

Vyskytuje se v

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

dílem: Dílem zůstali, dílem odešli.Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

na: zůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben

naživu: zůstat naživuam Leben bleiben

noc: zůstat kde přes nocirgendwo über Nacht bleiben

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

tu: Ať tu zůstane.Er soll hier bleiben.

vězet: Zůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

vyřknout: Mnohé zůstalo nevyřčeno.Vieles blieb unausgesprochen.

vzadu: zůstat vzaduhinten bleiben

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmmit j-m in Kontakt bleiben

památka: Nezůstalo po něm ani památky.Er ist spurlos verschwunden.

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

sloup: zůstat stát jako solný sloupzur Salzsäule erstarren

suchý: Ani oko nezůstalo suché.Kein Auge blieb trocken.

cool: cool bleibenzůstat v pohodě

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

Rechenschaft: j-m keine Rechenschaft schuldig seinnezůstat komu nic dlužen

über: über Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma

unversöhnlich: unversöhnlich bleibenzůstat nesmiřitelným

anbehalten: die Schuhe anbehaltenzůstat obutý/obutá

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

bleiben: Wir bleiben beim Wein.Zůstaneme u vína.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

ehelos: ehelos bleibenzůstat svobodný/svobodná

Empfang: auf Empfang bleibenzůstat na příjmu

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Minderheit: in der Minderheit bleibenzůstat v menšině

mindestens: Er wird mindestens 2 Tage bleiben.Zůstane přinejmenším 2 dny.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

Sache: bei der Sache bleibenzůstat u tématu

Schlachtfeld: auf dem Schlachtfeld bleibenzůstat na bojišti, zemřít

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

sodass: Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.

solange: Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

Strafe: zur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat doma

ungerührt: ungerührt bleibenzůstat netečný

unvollendet: unvollendet bleibenzůstat nedokončeno

vielleicht: Ich habe vielleicht noch zehn Euro übrig.Zůstalo mi ještě asi deset eur.

wann: Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?

zurückbleiben: zu Hause zurückbleibenzůstat doma