Hlavní obsah

über

Předložka

  1. nad500 m über dem Meer500 m nad mořem
  2. přes, skrzüber den Hof gehenjít přes dvůr
  3. přes, na místněüber den Tisch ein Tischtuch breitenrozprostřít na stole ubrus
  4. přes, po
  5. přes, nadüber den Zaun springenskákat přes plot
  6. nad, za, přes
  7. über + Ortsname přes + název města/místa Prahu, Berlín, Evropu ap.
  8. přes, na časověüber Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma
  9. nad v hierarchii
  10. oein Essay über Goetheesej o Goethovi

Vyskytuje se v

Berg: být (už dávno) za horama(längst) über alle Berge sein

Bord: Muž přes palubu!Mann über Bord!

Dach: mít střechu nad hlavouein Dach über dem Kopf haben

Ding: být nad věcíüber den Dingen stehen

Durst: dát si přes míru piva, vína ap., přehnat toeinen über den Durst trinken

ergehen: nechat si líbit, snášet co, podrobit se čemuetw. Akk über sich ergehen lassen

Fell: sedrat z koho kůži napálit, ošiditj-m das Fell über die Ohren ziehen

Gänsehaut: komu běhá mráz po zádechj-m läuft eine Gänsehaut über den Rücken

gehen: jít přes mrtvolyüber Leichen gehen

Hals: hlava nehlava, bezhlavě, ukvapeně, unáhleněHals über Kopf

hinweg: přes koho/co ulici ap.über j-n/etw. hinweg

Kamm: měřit vše/všem jedním metremalle/alles über einen Kamm scheren

Klee: vychvalovat koho/co do nebej-n/etw. über den grünen Klee loben

Klinge: vrazit komu nůž do zad zabít ap.j-n über die Klinge springen lassen

Kopf: hlava nehlava překotně, bezhlavěHals über Kopf

lassen: nechat si líbit coetw. Akk über sich ergehen lassen

Laus: komu něco přeletělo přes nosj-m ist eine Laus über die Leber gelaufen

Leiche: Jen přes mou mrtvolu!Nur über meine Leiche!

Nacht: přes noc, ze dne na den se proslavit ap.über Nacht

Schatten: překročit svůj (vlastní) stínüber seinen Schatten springen

Spaß: To už není sranda!Das geht über den Spaß!

Stein: cestou necestouüber Stock und Stein

Tod: až za hrobüber den Tod hinaus

über: přes + název města/místa Prahu, Berlín, Evropu ap.über + Ortsname

Weg: připlést se komu do cestyj-m über den Weg laufen

Ziel: přestřelit, přepísknout co přehnat(weit) über das Ziel (hinaus)schießen

disponieren: moci disponovat peněziüber sein Geld disponieren können

Konvention: povznést se nad společenské konvencesich über die gesellschaftlichen Konventionen hinwegsetzen

übers: přehnout koho přes kolenoj-n übers Knie legen

amüsieren: Lidé se posmívali jeho koníčku.Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.

arbeiten: psát práci o Kafkovi/symbolismuüber Kafka/den Symbolismus arbeiten

ärgern: Zlobila jsem se na něj.Ich habe mich über ihn geärgert.

berichten: podat podrobnou zprávu o cestě/nehoděvon einer Reise/über den Unfall ausführlich berichten

Bescheid: informovat koho o příjezdu vlakuj-m Bescheid über die Ankunft des Zuges geben

Beschluss: rozhodnutí o zavedení uniforemein Beschluss über die Einführung der Uniformen

Beschwerde: stěžovat si na bolestiüber Beschwerden klagen

bestimmen: rozhodovat sám o soběüber sich selbst bestimmen

beugen: naklonit se přes zábradlísich über das Geländer beugen

breiten: roztáhnout deku přes pohovkudie Decke über das Sofa breiten

decken: Zakryl si rukou oči.Er deckte die Hand über die Augen.

einschlafen: usnout nad novinamiüber der Zeitung einschlafen

einsinken: zapadnout do bláta až nad kolenabis über die Knie im Schlamm einsinken

Embargo: uvalit na zemi embargoein Embargo über ein Land verhängen

freuen: radovat se z dárkusich über ein Geschenk freuen

Grad: 10 stupňů nad/pod nulou10 Grad über/unter null

hängen: Pověsil jsem si fotoaparát přes rameno.Ich hängte mir den Fotoapparat über die Schulter.

hereinbrechen: Zemi postihla katastrofa.Eine Katastrophe brach über das Land herein.

hermachen: Vrhl se do práce.Er hat sich über die Arbeit hergemacht.

hin: Práce se protáhla až na několik měsíců.Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.

hinwegkommen: zvládnout zklamáníüber eine Enttäuschung hinwegkommen

hoch: zvednout ruce vysoko nad hlavudie Hände hoch über den Kopf heben

klatschen: drbat nové sousedyüber die neuen Nachbarn klatschen

lachen: Smějí se mu.Man lacht über ihn.

Mauer: lézt přes zeďüber die Mauer klettern

nachdenken: usilovně přemýšlet o problémuüber ein Problem angestrengt nachdenken

Pferd: skákat přes koněüber das Pferd springen

philosophieren: filozofovat o smyslu životaüber den Sinn des Lebens philosophieren

reichen: Kabát jí sahal až po kolena.Der Mantel reichte ihr bis über die Knie.

Ring: jet přes kruhový objezdüber den Ring fahren

Rot: Jel na křižovatce na červenou.Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.

schimpfen: nadávat na hluküber den Lärm schimpfen

schleifen: Vlekl bednu přes dvůr.Er schleifte die Kiste über den Hof.

Schulter: dívat se komu přes ramenoj-m über die Schulter schauen

Schwelle: překročit práhüber die Schwelle treten

setzen: dostat se přes příkopüber einen Graben setzen

sich: Rozzlobila se kvůli jeho lžím.Sie ärgerte sich über seine Lügen.

spannen: Košile je úzká přes břicho.Das Hemd spannt über dem Bauch.

sprechen: mluvit o počasí/cenách/politicevom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechen

stolpern: klopýtnout o obrubníküber einen Bordstein stolpern

streichen: pohladit koho po rucej-n über die Hand streichen

turnen: Dovedně přelezla pokácené kmeny.Sie ist geschickt über die gefällten Stämme geturnt.

überlassen: Nechte mi z toho něco!Lasst mir etwas davon über!

überragen: Trám trochu vyčnívá.Der Balken ragt ein wenig über.

übersetzen: Jednotky se přeplavily na pevninu.Die Truppen setzten ans Festland über.

Übersicht: krátké shrnutí učivaeine kurze Übersicht über den Lehrstoff

Überweisung: poukázaná suma 1000 eureine Überweisung über 1000 Euro

überziehen: Natáhla jsem si teplou bundu.Ich zog (mir) eine warme Jacke über.

urteilen: posuzovat lidi ukvapeněüber die Menschen vorschnell urteilen

verfügen: volně disponovat časemüber Zeit frei verfügen

po: zamilovaný až po ušibis über beide Ohren verliebt

přestupkový: práv. přestupkový zákondas Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

samotestování: čestné prohlášení o provedeném samotestováníBescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung

všechen, všechna, všechno: nade všechnoüber alles

Auge: komu (až) oči přecházejíj-m gehen die Augen über

výška: nadmořská výškadie Höhe über dem Meeresspiegel

besedovat: besedovat o návrhu(über) einen Vorschlag debattieren

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

brblat: brblat na počasíüber das Wetter nörgeln

dát se: dát se přes lesüber den Wald gehen

dohadovat se: dohadovat se o ceněüber den Kaufpreis verhandeln

dohodnout se: dohodnout se na ceněsich über den Preis einigen

hovořit: hovořit o budoucnostiüber die Zukunft reden

jásat: Diváci jásali nad jeho výkonem.Die Zuschauer jubilierten über seine Leistung.

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

jet: jet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren

klopýtat: klopýtat o kamenyüber Steine stolpern

klopýtnout: klopýtnout o pařezüber einen Baumstumpf stolpern

koulet se: Slzy se jí koulejí po tváři.Die Tränen rollen ihr über die Wangen.

koza: skákat přes kozuüber den Bock springen

kulit: To kulím oči.Mir gehen die Augen über.

lávka: úzká lávka přes potokein schmaler Steg über einen Bach

na: zůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben

nad, nade: Bydlí nad vámi.Er wohnt über euch.

nadevše: nadevše milovat koho/coj-n/etw. über alles lieben

nadmořský: geogr. v nadmořské výšce tisíc metrůin einer Höhe von tausend Metern über dem Meeresspiegel

nevidomý: převést nevidomého přes uliciden Blinden über die Straße führen

než: Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

noc: zůstat kde přes nocirgendwo über Nacht bleiben

odpálit: Tenista odpálil míč přes síť.Der Tennisspieler schlug den Ball übers Netz.

plesat: plesat nad krásným počasímüber schönes Wetter jubeln

plot: lézt přes plotüber den Zaun klettern

podivit se: podivit se nad otázkouüber die Frage staunen

pohladit: pohladit dítě po hlavědas Kind über den Kopf streicheln

pohoršit se: pohoršit se nad chováním kohosich über j-s Verhalten entrüsten

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

pochvalovat (si): pochvalovat si letní dovolenousich über den Sommerurlaub lobend aussprechen

poletovat: Motýli poletují po louce.Schmetterlinge flattern über die Wiese.

polička: polička nad postelíein Bord über dem Bett

popovídat si: popovídat si s kým o problémechsich mit j-m über Probleme unterhalten

poptat se: poptat se na úřadě po prácisich beim Amt über die Arbeit erkundigen

postesknout si: postesknout si nad svým osudemsich über sein Schicksal beklagen

postěžovat si: postěžovat si na své problémysich über seine Probleme beklagen

povyšovat se: povyšovat se nad druhésich über die anderen erheben

povzdechnout (si): povzdychnout nad zkažeností světaüber die Verdorbenheit der Welt stöhnen

pozastavit se: pozastavit se nad čí drzostísich über j-s Frechheit aufhalten

priorita: ujasnit si prioritysich über die Prioritäten klar werden

proklínat: Proklínám tě!Fluch über dich!

přehodit: Umíš přehodit hřiště?Kannst du den Ball über den Spielplatz werfen?

přejezd: přejezd přes hranicidas Hinüberfahren über die Grenze

přeletět: přeletět prsty po klávesáchüber die Tasten fliegen

přerazit se: Běží, div se nepřerazí.Er läuft über Hals und Kopf davon.

přes, přese: most přes řekudie Brücke über den Fluss

přeskákat: přeskákat přes hřištěüber den Spielplatz hüpfen

přeskočit: sport. přeskočit (přes) kozuüber den Bock springen

přetáhnout: přetáhnout (si) kalhoty přes punčocháčedie Hose über die Strumpfhose ziehen