Hlavní obsah

sprechen

Slovesospricht, sprach, h. gesprochen

  1. mluvitDas Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.
  2. (pro)mluvit, vyslovit, říciEr hat noch kein Wort gesprochen.Nepromluvil ještě ani slovo.
  3. pronést, přednést, (za)recitovat
  4. mluvit ovládat jazykSie spricht akzentfrei Deutsch.Mluví německy bez přízvuku.Sprechen Sie Deutsch?Mluvíte německy?
  5. über j-n/etw., von j-m/etw. mluvit, hovořit, bavit se o kom/čemvom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politiceDarüber müssen wir noch sprechen.O tom si musíme ještě promluvit.
  6. j-n (pro)mluvit (si), popovídat si s kým o problému ap.

Vyskytuje se v

Gemüt: j-m nach dem Gemüte sprechenmluvit z duše komu

Leber: frisch von der Leber weg sprechenmluvit od plic, mluvit bez obalu

Machtwort: ein Machtwort sprechenříci rozhodující slovo rozhodnout

Rätsel: in Rätseln sprechen/redenmluvit v hádankách

Recht: Recht sprechensoudit, vynášet rozsudky

Schnabel: reden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen istmluvit, jak člověku zobák narostl

schuldig: j-n schuldig sprechenodsoudit koho

Sprache: eine deutliche Sprache mit j-m sprechenmluvit zcela jasně s kým

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

laut: über etw. laut sprechenmluvit o čem nahlas

Tat: Taten sprechen lassennechat promluvit činy

unbefangen: mit j-m unbefangen sprechennenuceně se s kým bavit

verächtlich: verächtlich von j-m sprechenmluvit opovržlivě o kom

Akzent: mit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem

Andeutung: in Andeutungen sprechenmluvit v náznacích/narážkách

ansprechen: Dein neues Auto spricht mich an.Tvoje nové auto se mi líbí.

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

Dialekt: Dialekt sprechenmluvit nářečím

Erfahrung: aus eigener Erfahrung sprechenmluvit z vlastní zkušenosti

flüssig: flüssig französisch sprechenmluvit plynule francouzsky

Schlaf: im Schlaf sprechenmluvit ze spaní

schwerfällig: schwerfällig sprechentěžkopádně se vyjadřovat

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

unterstehen: Untersteh dich nicht, darüber zu sprechen!Neopovažuj se o tom mluvit!

verständlich: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně

wer: Mit wem spreche ich?S kým hovořím?

klasický: klassische Sprachenklasické jazyky

akcent: mit Akzent sprechenmluvit s akcentem

ale: Er spricht leise, aber deutlich.Mluví potichu, ale zřetelně.

anglicky: Sprechen Sie englisch?Mluvíte anglicky?

anglický: mit starkem englischen Akzent sprechenmluvit se silným anglickým přízvukem

arabsky: arabisch sprechenmluvit arabsky

česky: Sprichst du Tschechisch?Umíš česky?

čínsky: Sprechen Sie chinesisch?Umíte čínsky?

čistý: sauberes Deutsch sprechenmluvit čistou němčinou

dál: weiter sprechenmluvit dál

dialekt: einen Dialekt sprechenmluvit dialektem

hrubě: derb sprechenmluvit hrubě

chraplavě: heiser sprechenmluvit chraplavě

chraptět: Er hat sich erkältet und spricht heiser.Nachladil se a chraptí.

jasně: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně

kdo: Von wem sprechen Sie?O kom mluvíte?

knižně: gehoben sprechenling. mluvit knižně

kostrbatý: gebrochenes Deutsch sprechenmluvit kostrbatou němčinou

krásně: schön malen/sprechenkrásně malovat/mluvit

ledový: mit eisiger Stimme sprechenmluvit ledovým hlasem

mluvit: mit fremdem Akzent sprechenmluvit s cizím přízvukem

nářečí: einen Dialekt sprechenmluvit nářečím

náznak: in Andeutungen sprechenmluvit v náznacích

o: Wovon haben sie gesprochen?O čem mluvili?

odměřeně: mit j-m distanziert sprechenmluvit s kým odměřeně

otevřeně: offen handeln/sprechenjednat/mluvit otevřeně

otevřenost: mit Offenheit sprechenmluvit s otevřeností

plynný: fließend Englisch sprechenmluvit plynnou angličtinou

posměch: von j-m/etw. mit Spott sprechenmluvit s posměchem o kom/čem

prohovořit: stundenlang mit j-m sprechenprohovořit s kým hodiny

přesvědčení: mit Überzeugung von etw. sprechenmluvit o čem s přesvědčením

přesvědčivě: überzeugend sprechen von etw.přesvědčivě mluvit o čem

příbuzný: verwandte Sprachenpříbuzné jazyky

příkře: mit j-m schroff sprechenmluvit s kým příkře

pusa: mit vollem Mund sprechenmluvit s plnou pusou

rozčíleně: aufgeregt sprechenmluvit rozčileně

rozhovořit se: Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.

roztřesený: mit zitteriger Stimme sprechenmluvit roztřeseným hlas

rozumný: mit j-m ein vernünftiges Wort sprechenpromluvit s kým rozumné slovo

spaní: im Schlaf sprechenmluvit ze spaní

spolu: Wir haben miteinander gesprochen.Mluvili jsme spolu.

správně: korrekt deutsch sprechenmluvit správně německy

sprostě: ferkeln, vulgär sprechensprostě mluvit

svědek: ohne Zeugen mit j-m sprechenmluvit s kým beze svědků

tak: Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.Mluví jak anglicky, tak německy.

totiž: Ich verstehe ihn nicht, er spricht nämlich ungarisch.Nerozumím mu, mluví totiž maďarsky.

velitelský: in gebieterischem Ton sprechenmluvit velitelským tónem

víc: Mehr arbeiten, weniger sprechen.Více pracovat, méně mluvit.

výsměch: Das spricht allem Anstand Hohn!To je výsměch slušnému chování.

vzdělanec: Er spricht wie ein Gebildeter.Mluví jako vzdělanec.

zařeknout se: Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.Zařekla se, že už nepromluví.

zřetelně: klar und deutlich sprechenmluvit jasně a zřetelně

hovořit: mit j-m unter vier Augen sprechenhovořit s kým mezi čtyřma očima

jazyk: die gleiche Sprache sprechenmluvit společným jazykem

příprava: aus dem Stegreif sprechenmluvit bez přípravy

zobák: Sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist.Mluv, jak ti zobák narost.

Band: Das spricht Bände.To mluví za vše.