Hlavní obsah

sprechen

Slovesospricht, sprach, h. gesprochen

  1. mluvitDas Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.
  2. (pro)mluvit, vyslovit, říciEr hat noch kein Wort gesprochen.Nepromluvil ještě ani slovo.
  3. pronést, přednést, (za)recitovat
  4. mluvit ovládat jazykSie spricht akzentfrei Deutsch.Mluví německy bez přízvuku.Sprechen Sie Deutsch?Mluvíte německy?
  5. über j-n/etw., von j-m/etw. mluvit, hovořit, bavit se o kom/čemvom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politiceDarüber müssen wir noch sprechen.O tom si musíme ještě promluvit.
  6. j-n (pro)mluvit (si), popovídat si s kým o problému ap.

Vyskytuje se v

Band: Das spricht Bände.To mluví za vše.

Gemüt: j-m nach dem Gemüte sprechenmluvit z duše komu

Leber: frisch von der Leber weg sprechenmluvit od plic, mluvit bez obalu

Machtwort: ein Machtwort sprechenříci rozhodující slovo rozhodnout

Rätsel: in Rätseln sprechen/redenmluvit v hádankách

Recht: Recht sprechensoudit, vynášet rozsudky

Schnabel: reden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen istmluvit, jak člověku zobák narostl

schuldig: j-n schuldig sprechenodsoudit koho

Sprache: eine deutliche Sprache mit j-m sprechenmluvit zcela jasně s kým

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

laut: über etw. laut sprechenmluvit o čem nahlas

Tat: Taten sprechen lassennechat promluvit činy

unbefangen: mit j-m unbefangen sprechennenuceně se s kým bavit

verächtlich: verächtlich von j-m sprechenmluvit opovržlivě o kom

Akzent: mit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem

Andeutung: in Andeutungen sprechenmluvit v náznacích/narážkách

ansprechen: Dein neues Auto spricht mich an.Tvoje nové auto se mi líbí.

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

Dialekt: Dialekt sprechenmluvit nářečím

Erfahrung: aus eigener Erfahrung sprechenmluvit z vlastní zkušenosti

flüssig: flüssig französisch sprechenmluvit plynule francouzsky

Schlaf: im Schlaf sprechenmluvit ze spaní

schwerfällig: schwerfällig sprechentěžkopádně se vyjadřovat

Sprache: zwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky

unterstehen: Untersteh dich nicht, darüber zu sprechen!Neopovažuj se o tom mluvit!

verständlich: klar und verständlich sprechenmluvit jasně a srozumitelně

wer: Mit wem spreche ich?S kým hovořím?

klasický: klasické jazykyklassische Sprachen

akcent: mluvit s akcentemmit Akzent sprechen

ale: Mluví potichu, ale zřetelně.Er spricht leise, aber deutlich.

anglicky: Mluvíte anglicky?Sprechen Sie englisch?

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

arabsky: mluvit arabskyarabisch sprechen

česky: Umíš česky?Sprichst du Tschechisch?

čínsky: Umíte čínsky?Sprechen Sie chinesisch?

čistý: mluvit čistou němčinousauberes Deutsch sprechen

dál: mluvit dálweiter sprechen

dialekt: mluvit dialektemeinen Dialekt sprechen

hrubě: mluvit hruběderb sprechen

chraplavě: mluvit chraplavěheiser sprechen

chraptět: Nachladil se a chraptí.Er hat sich erkältet und spricht heiser.

jasně: mluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen

kdo: O kom mluvíte?Von wem sprechen Sie?

knižně: ling. mluvit knižněgehoben sprechen

kostrbatý: mluvit kostrbatou němčinougebrochenes Deutsch sprechen

krásně: krásně malovat/mluvitschön malen/sprechen

ledový: mluvit ledovým hlasemmit eisiger Stimme sprechen

mluvit: mluvit s cizím přízvukemmit fremdem Akzent sprechen

mluvit: mluvit anglickyEnglisch sprechen

nářečí: mluvit nářečímeinen Dialekt sprechen

náznak: mluvit v náznacíchin Andeutungen sprechen

o: O čem mluvili?Wovon haben sie gesprochen?

odměřeně: mluvit s kým odměřeněmit j-m distanziert sprechen

otevřeně: jednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechen

otevřenost: mluvit s otevřenostímit Offenheit sprechen

plynný: mluvit plynnou angličtinoufließend Englisch sprechen

posměch: mluvit s posměchem o kom/čemvon j-m/etw. mit Spott sprechen

prohovořit: prohovořit s kým hodinystundenlang mit j-m sprechen

přesvědčení: mluvit o čem s přesvědčenímmit Überzeugung von etw. sprechen

přesvědčivě: přesvědčivě mluvit o čemüberzeugend sprechen von etw.

příbuzný: příbuzné jazykyverwandte Sprachen

příkře: mluvit s kým příkřemit j-m schroff sprechen

pusa: mluvit s plnou pusoumit vollem Mund sprechen

rozčíleně: mluvit rozčileněaufgeregt sprechen

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

rozhovořit se: Rozhovořil se o svých problémech.Er fing an, über seine Probleme zu sprechen.

roztřesený: mluvit roztřeseným hlasmit zitteriger Stimme sprechen

rozumný: promluvit s kým rozumné slovomit j-m ein vernünftiges Wort sprechen

spaní: mluvit ze spaníim Schlaf sprechen

spolu: Mluvili jsme spolu.Wir haben miteinander gesprochen.

správně: mluvit správně německykorrekt deutsch sprechen

sprostě: sprostě mluvitferkeln, vulgär sprechen

svědek: mluvit s kým beze svědkůohne Zeugen mit j-m sprechen

tak: Mluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.

totiž: Nerozumím mu, mluví totiž maďarsky.Ich verstehe ihn nicht, er spricht nämlich ungarisch.

velitelský: mluvit velitelským tónemin gebieterischem Ton sprechen

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

výsměch: To je výsměch slušnému chování.Das spricht allem Anstand Hohn!

vzdělanec: Mluví jako vzdělanec.Er spricht wie ein Gebildeter.

zařeknout se: Zařekla se, že už nepromluví.Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.

zřetelně: mluvit jasně a zřetelněklar und deutlich sprechen

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimamit j-m unter vier Augen sprechen

jazyk: mluvit společným jazykemdie gleiche Sprache sprechen

mluvit: mluvit spatraaus dem Stegreif sprechen

mluvit: mluvit komu z dušej-m aus der Seele sprechen

mluvit: mluvit otevřeněoffen sprechen

příprava: mluvit bez přípravyaus dem Stegreif sprechen

zobák: Mluv, jak ti zobák narost.Sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist.