Hlavní obsah

Tat

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. čin, skuteketw. in die Tat umsetzenuskutečnit, proměnit v čin coTaten sprechen lassennechat promluvit činyein Mann der Tatmuž činu
  2. trestný čin

Vyskytuje se v

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci

Genüge: j-m/etw. Genüge tunučinit komu/čemu zadost

gewohnt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Handschlag: keinen Handschlag tunnehnout (ani) prstem

Lage: (nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun(ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

Schuldigkeit: seine (Pflicht und) Schuldigkeit tunkonat svou povinnost

sein: das Seine tunudělat, co je v lidských silách

Strich: keinen Strich an etw. Dat tunneudělat ani čárku, nehnout prstem na čem

Todesverachtung: etw. Akk mit Todesverachtung tundělat co se sebezapřením

tun: mit etw. ist es (nicht) getanco (ne)stačí, čím to (ne)končí

übrig: ein Übriges tunzavršit, dokonat zbytek

unrecht: j-m unrecht tunkřivdit komu

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek

zuleid: j-m etw. Akk zuleid tunublížit, uškodit komu čím

Erfolg: etw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

gern: etw. gern tun(u)dělat co rád

Hals: Der Hals tut mir weh.Bolí mě v krku.

Hülle: etw. in eine Hülle tunzabalit, dát do obalu co

Impuls: etw. aus einem inneren Impuls heraus tunudělat co z vnitřního popudu

Kreuz: Das Kreuz tut mir weh.Bolí mě v kříži.

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

partout: etw. partout tunco (u)dělat za každou cenu

Tat: Taten sprechen lassennechat promluvit činy

Übung: etw. zur Übung tunprocvičovat si co

ungern: etw. (nur) ungern tun(u)dělat co (jen) nerad

Wille: den Willen haben, etw. zu tunmít vůli co udělat

Absicht: etw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslně

allein: Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

Antrieb: etw. aus eigenem Antrieb tunudělat co z vlastního popudu

auch: Was er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

automatisch: etw. ganz automatisch tundělat co zcela automaticky

Bauch: Dem Kind tut der Bauch weh.Dítě bolí břicho.

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Fieber: etw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tunudělat co v zápalu (volebního) boje

geben: Es gab viel zu tun.Bylo hodně práce.

gedankenlos: etw. gedankenlos tundělat bezmyšlenkovitě co

Gefallen: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

haben: Du hast nichts zu tun?Ty nemáš co dělat?

Haus: Tu als ob du zu Hause wärst!(Chovej se) Jako doma!

irgendetwas: Wir müssen irgendetwas tun!Musíme něco udělat!

legal: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

mühsam: etw. in mühsamer Kleinarbeit tundělat namáhavou drobnou práci

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

Pflicht: etw. aus Pflicht tun(u)dělat co z povinnosti

sondern: Nicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

überhaupt: Er hat überhaupt viel zu tun.Má celkem dost co dělat.

Umschweif: etw. ohne Umschweife tunudělat co bez okolků

Vergnügen: etw. aus/zum Vergnügen tunudělat co z potěšení/pro potěšení

vorbehalten: sich das Recht vorbehalten, etw. zu tunvyhradit si právo co udělat

was: Tu(e) doch was!Dělej přece něco!

wehtun: Was tut ihm weh?Co ho bolí?

werden: Würdest du es, bitte, für mich tun?Udělal bys to pro mne, prosím?

alt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

weshalb: Weshalb hast du das getan?Proč jsi to udělal?

wichtig: Hat er nichts Wichtigeres zu tun?Nemá nic důležitějšího na práci?

widerwillig: etw. nur widerwillig tundělat co jen nerad

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí

woraufhin: Woraufhin hast du das getan?Proč jsi to dělal(a)?

Abtrag: j-m/etw. Abtrag tunzpůsobit újmu komu/čemu

nechuť: etw. nur mit Widerwillen tundělat co s nechutí

potěšení: etw. zum Vergnügen tunudělat co pro potěšení

přítomnost: etw. in j-s Anwesenheit tunudělat co v přítomnosti koho

sloužit: Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.Lituji, nemohu sloužit.

zábava: etw. aus Vergnügen tundělat co pro zábavu

zásada: etw. aus Prinzip tundělat co ze zásady

zvyk: etw. aus (reiner) Gewohnheit tundělat co ze zvyku

anebo: Hast du es getan, oder dein Bruder?Udělals to ty, anebo tvůj bratr?

blaho: etw. für j-s Wohl tundělat co pro čí blaho

blbost: etw. aus reiner Dummheit tunudělat co z blbosti

bolet: Tut dir etwas weh?Bolí tě něco?

domluva: etw. nach gegenseitiger Absprache tunučinit co po vzájemné domluvě

dopadnout: j-n auf frischer Tat ertappendopadnout koho při činu

dva, dvě: etw. zu zweit tundělat co ve dvou

hlava: Der Kopf tut mir weh., Ich habe Kopfschmerzen.Bolí mě hlava.

hraničit: Die Tat kam dem Betrug nahe.Ten čin hraničil s podvodem.

hrdinský: heroische Tathrdinský čin

chvatně: etw. eilig tunchvatně udělat co

jak: Wie sie sagten, so haben sie auch getan.Jak řekli, tak udělali.

konat: seine Pflicht tunkonat svou povinnost

krutý: eine grausame Tatkrutý čin

křivdit: Du tust mir Unrecht.Křivdíš mi.

legální: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

líto: Er tut mir leid.Je mi ho líto.

litovat: Es tut mir leid (, dass)...Lituji (, že)...

mít: Ich will mit ihm nichts zu tun haben.Nechci s ním nic mít.

moc: Es tut mir sehr leid.Moc mě to mrzí.

moct: Ich tue, was ich kann.Dělám, co můžu.

naráz: mehrere Dinge auf einmal tundělat víc věcí naráz

naschvál: Er tut mir alles zum Trotz.Dělá mi všechno naschvál.

naskládat: das Gepäck in den Kofferraum tunnaskládat zavazadla do kufru auta

natruc: etw. zum Trotz tunudělat co natruc

nedomyšlený: unüberlegte Tatnedomyšlený čin

nejednou: Er hat seine Tat öfters bedauert.Nejednou litoval svého činu.

nerozvážný: eine unüberlegte Tatnerozvážný čin

nevědomost: eine Tat aus Unkenntnis begehenspáchat čin z nevědomosti

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

obliba: etw. mit großer Vorliebe tundělat co s velkou oblibou

ohavný: eine schändliche Tat verübenspáchat ohavný čin

ostuda: Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.

ostudný: schändliche Tatostudný čin

pekelně: etw. tut j-m teuflisch wehco pekelně bolí koho

pomatený: eine irrsinnige Tat begehenudělat pomatený čin

pozlobit: Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.Udělal to, aby ji pozlobil.

práce: Ich habe viel zu tun.Mám spoustu práce.

prozřetelný: eine vorsorgliche Tatprozřetelný tah

předstihnout: Die Tat ist dem Gedanken zuvorgekommen.Čin předstihl myšlenku.

přiléhavý: etw. im passenden Augenblick tunudělat co v přiléhavý okamžik

přinucení: etw. zwangsweise tunudělat co z přinucení

pykat: seine Tat hart büßentvrdě pykat za svůj čin

reptání: etw. ohne Murren tunudělat co bez reptání

rozčílení: etw. Akk in Erregung tunudělat co v rozčilení

smlsnout si: sich an dem Gänsebraten gütlich tunsmlsnout si na pečené huse

svůj, svá, své, svoje: seine Pflicht tunkonat svou povinnost

šluk: einen Zug tundát si šluka

špatný: eine böse Tatšpatný skutek

tajnost: mit etw. heimlich tundělat tajnosti s čím

také: Was soll er auch tun?Co má také dělat?