Hlavní obsah

Tat

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. čin, skuteketw. in die Tat umsetzenuskutečnit, proměnit v čin coTaten sprechen lassennechat promluvit činyein Mann der Tatmuž činu
  2. trestný čin

Vyskytuje se v

alt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci

Genüge: j-m/etw. Genüge tunučinit komu/čemu zadost

gewohnt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Handschlag: keinen Handschlag tunnehnout (ani) prstem

Lage: (nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun(ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

Schuldigkeit: seine (Pflicht und) Schuldigkeit tunkonat svou povinnost

sein: das Seine tunudělat, co je v lidských silách

Strich: keinen Strich an etw. Dat tunneudělat ani čárku, nehnout prstem na čem

Todesverachtung: etw. Akk mit Todesverachtung tundělat co se sebezapřením

tun: mit etw. ist es (nicht) getanco (ne)stačí, čím to (ne)končí

tun: es mit j-m tundělat to, spát s kým

tun: es mit j-m/etw. zu tun habenmít co do činění, mít tu čest s kým/čím

tun: mit sich (selbst) zu tun habenmít co dělat (sám) se sebou, mít problémy sám se sebou

tun: Das tut nichts.To nic (není)., To nevadí.

tun: Das tut man nicht!To se nedělá!

tun: Tu doch nicht so!Nedělej (se)!, Nepřetvařuj se!, Nepřeháněj!

tun: Besseres zu tun habenmít na práci něco lepšího

tun: Buße tunčinit pokání, kát se

tun: keiner Fliege etw. Akk zuleide tunneublížit ani mouše čím

tun: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

tun: keinen (Hand)Schlag tun(ani) nehnout prstem

tun: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

tun: etw. Akk im Schlaf tundělat co levou zadní

tun: j-m unrecht tunkřivdit komu

übrig: ein Übriges tunzavršit, dokonat zbytek

unrecht: j-m unrecht tunkřivdit komu

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek

zuleid: j-m etw. Akk zuleid tunublížit, uškodit komu čím

Erfolg: etw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

gern: etw. gern tun(u)dělat co rád

Hals: Der Hals tut mir weh.Bolí mě v krku.

Hülle: etw. in eine Hülle tunzabalit, dát do obalu co

Impuls: etw. aus einem inneren Impuls heraus tunudělat co z vnitřního popudu

Kreuz: Das Kreuz tut mir weh.Bolí mě v kříži.

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

partout: etw. partout tunco (u)dělat za každou cenu

Übung: etw. zur Übung tunprocvičovat si co

ungern: etw. (nur) ungern tun(u)dělat co (jen) nerad

Wille: den Willen haben, etw. zu tunmít vůli co udělat

Absicht: etw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslně

allein: Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

Antrieb: etw. aus eigenem Antrieb tunudělat co z vlastního popudu

auch: Was er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

automatisch: etw. ganz automatisch tundělat co zcela automaticky

Bauch: Dem Kind tut der Bauch weh.Dítě bolí břicho.

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Fieber: etw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tunudělat co v zápalu (volebního) boje

geben: Es gab viel zu tun.Bylo hodně práce.

gedankenlos: etw. gedankenlos tundělat bezmyšlenkovitě co

Gefallen: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

haben: Du hast nichts zu tun?Ty nemáš co dělat?

irgendetwas: Wir müssen irgendetwas tun!Musíme něco udělat!

legal: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

mühsam: etw. in mühsamer Kleinarbeit tundělat namáhavou drobnou práci

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

Pflicht: etw. aus Pflicht tun(u)dělat co z povinnosti

sondern: Nicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

tun: Sie hat viel Gutes getan.Udělala mnoho dobrého.

tun: Er tat, was ihm befohlen wurde.Učinil, co mu přikázali.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

tun: So tu doch etwas!Tak už něco dělej!

tun: Tu, was du willst!Dělej si, co chceš!

tun: Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun.Mám ještě něco důležitého.

tun: Wer hat das getan?Kdo to provedl?, Kdo to udělal?

tun: Ich habe zu tun.Musím pracovat.

tun: eine Äußerung tunvyjádřit se

tun: einen Knall tunbouchnout, prásknout

tun: einen Fall tun(s)padnout

tun: einen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna

tun: Was hast du ihm getan?Co jsi mu udělal?

tun: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

tun: Er tut dir nichts.Nic ti neudělá.

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

überhaupt: Er hat überhaupt viel zu tun.Má celkem dost co dělat.

Umschweif: etw. ohne Umschweife tunudělat co bez okolků

Vergnügen: etw. aus/zum Vergnügen tunudělat co z potěšení/pro potěšení

vorbehalten: sich das Recht vorbehalten, etw. zu tunvyhradit si právo co udělat

was: Tu(e) doch was!Dělej přece něco!

wehtun: Was tut ihm weh?Co ho bolí?