Hlavní obsah

tun

Slovesotat, h. getan

 1. (u)dělat, (u)činit, vykonatSie hat viel Gutes getan.Udělala mnoho dobrého.Er tat, was ihm befohlen wurde.Učinil, co mu přikázali.Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.So tu doch etwas!Tak už něco dělej!Tu, was du willst!Dělej si, co chceš!
 2. provést, (vy)konat, udělatIch habe noch etwas Wichtiges zu tun.Mám ještě něco důležitého.Wer hat das getan?Kdo to provedl?, Kdo to udělal?Ich habe zu tun.Musím pracovat.
 3. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu sloveseine Äußerung tunvyjádřit seeinen Knall tunbouchnout, prásknouteinen Fall tun(s)padnouteinen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna
 4. udělat, způsobit, přivoditWas hast du ihm getan?Co jsi mu udělal?j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komuEr tut dir nichts.Nic ti neudělá.
 5. hovor.dát, uložit, položitTu es an seinen Platz.Dej to na své místo.
 6. dát, předat
 7. dělat (se), předstírat, tvářit seEr hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

Slovesotat, h. getan

 1. mit etw. ist es (nicht) getan co (ne)stačí, čím to (ne)končí
 2. es mit j-m tun hovor. euf.dělat to, spát s kým
 3. es mit j-m/etw. zu tun haben mít co do činění, mít tu čest s kým/čím
 4. mit sich (selbst) zu tun haben mít co dělat (sám) se sebou, mít problémy sám se sebou
 5. Das tut nichts. hovor.To nic (není)., To nevadí.
 6. Das tut man nicht! hovor.To se nedělá!
 7. Tu doch nicht so! hovor.Nedělej (se)!, Nepřetvařuj se!, Nepřeháněj!
 8. Besseres zu tun haben mít na práci něco lepšího
 9. Buße tun zast.činit pokání, kát se
 10. keiner Fliege etw. Akk zuleide tun hovor.neublížit ani mouše čím
 11. alle Hände voll zu tun haben mít plné ruce práce
 12. keinen (Hand)Schlag tun hovor.(ani) nehnout prstem
 13. Jung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
 14. etw. Akk im Schlaf tun hovor.dělat co levou zadní
 15. j-m unrecht tun křivdit komu

Vyskytuje se v

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci

Genüge: j-m/etw. Genüge tunučinit komu/čemu zadost

gewohnt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Handschlag: keinen Handschlag tunnehnout (ani) prstem

Lage: (nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun(ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

Schuldigkeit: seine (Pflicht und) Schuldigkeit tunkonat svou povinnost

sein: das Seine tunudělat, co je v lidských silách

Strich: keinen Strich an etw. Dat tunneudělat ani čárku, nehnout prstem na čem

Todesverachtung: etw. Akk mit Todesverachtung tundělat co se sebezapřením

tun: mit etw. ist es (nicht) getanco (ne)stačí, čím to (ne)končí

übrig: ein Übriges tunzavršit, dokonat zbytek

unrecht: j-m unrecht tunkřivdit komu

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek

zuleid: j-m etw. Akk zuleid tunublížit, uškodit komu čím

Erfolg: etw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

gern: etw. gern tun(u)dělat co rád

Hals: Der Hals tut mir weh.Bolí mě v krku.

Hülle: etw. in eine Hülle tunzabalit, dát do obalu co

Impuls: etw. aus einem inneren Impuls heraus tunudělat co z vnitřního popudu

Kreuz: Das Kreuz tut mir weh.Bolí mě v kříži.

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

partout: etw. partout tunco (u)dělat za každou cenu

Tat: Taten sprechen lassennechat promluvit činy

Übung: etw. zur Übung tunprocvičovat si co

ungern: etw. (nur) ungern tun(u)dělat co (jen) nerad

Wille: den Willen haben, etw. zu tunmít vůli co udělat

Absicht: etw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslně

allein: Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

Antrieb: etw. aus eigenem Antrieb tunudělat co z vlastního popudu

auch: Was er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

automatisch: etw. ganz automatisch tundělat co zcela automaticky

Bauch: Dem Kind tut der Bauch weh.Dítě bolí břicho.

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Fieber: etw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tunudělat co v zápalu (volebního) boje

geben: Es gab viel zu tun.Bylo hodně práce.

gedankenlos: etw. gedankenlos tundělat bezmyšlenkovitě co

Gefallen: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

alt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

haben: Du hast nichts zu tun?Ty nemáš co dělat?

Haus: Tu als ob du zu Hause wärst!(Chovej se) Jako doma!

irgendetwas: Wir müssen irgendetwas tun!Musíme něco udělat!

legal: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

mühsam: etw. in mühsamer Kleinarbeit tundělat namáhavou drobnou práci

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

Pflicht: etw. aus Pflicht tun(u)dělat co z povinnosti

sondern: Nicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

überhaupt: Er hat überhaupt viel zu tun.Má celkem dost co dělat.

Umschweif: etw. ohne Umschweife tunudělat co bez okolků

Vergnügen: etw. aus/zum Vergnügen tunudělat co z potěšení/pro potěšení

nechuť: etw. nur mit Widerwillen tundělat co s nechutí

netto: odb. netto registrovaná tunadie Nettoregistertone

potěšení: etw. zum Vergnügen tunudělat co pro potěšení

přítomnost: etw. in j-s Anwesenheit tunudělat co v přítomnosti koho

sloužit: Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.Lituji, nemohu sloužit.

zábava: etw. aus Vergnügen tundělat co pro zábavu

zásada: etw. aus Prinzip tundělat co ze zásady

zvyk: etw. aus (reiner) Gewohnheit tundělat co ze zvyku

anebo: Hast du es getan, oder dein Bruder?Udělals to ty, anebo tvůj bratr?

blaho: etw. für j-s Wohl tundělat co pro čí blaho

blbost: etw. aus reiner Dummheit tunudělat co z blbosti

bolet: Tut dir etwas weh?Bolí tě něco?

domluva: etw. nach gegenseitiger Absprache tunučinit co po vzájemné domluvě

dopadnout: j-n auf frischer Tat ertappendopadnout koho při činu

dva, dvě: etw. zu zweit tundělat co ve dvou

hlava: Der Kopf tut mir weh., Ich habe Kopfschmerzen.Bolí mě hlava.

hraničit: Die Tat kam dem Betrug nahe.Ten čin hraničil s podvodem.

hrdinský: heroische Tathrdinský čin

chvatně: etw. eilig tunchvatně udělat co

jak: Wie sie sagten, so haben sie auch getan.Jak řekli, tak udělali.

konat: seine Pflicht tunkonat svou povinnost

krutý: eine grausame Tatkrutý čin

křivdit: Du tust mir Unrecht.Křivdíš mi.

legální: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

líto: Er tut mir leid.Je mi ho líto.

litovat: Es tut mir leid (, dass)...Lituji (, že)...

mít: Ich will mit ihm nichts zu tun haben.Nechci s ním nic mít.

moc: Es tut mir sehr leid.Moc mě to mrzí.

moct: Ich tue, was ich kann.Dělám, co můžu.

naráz: mehrere Dinge auf einmal tundělat víc věcí naráz

naschvál: Er tut mir alles zum Trotz.Dělá mi všechno naschvál.

naskládat: das Gepäck in den Kofferraum tunnaskládat zavazadla do kufru auta

natruc: etw. zum Trotz tunudělat co natruc

nedomyšlený: unüberlegte Tatnedomyšlený čin

nejednou: Er hat seine Tat öfters bedauert.Nejednou litoval svého činu.

nerozvážný: eine unüberlegte Tatnerozvážný čin

nevědomost: eine Tat aus Unkenntnis begehenspáchat čin z nevědomosti

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

obliba: etw. mit großer Vorliebe tundělat co s velkou oblibou

ohavný: eine schändliche Tat verübenspáchat ohavný čin

ostuda: Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.

ostudný: schändliche Tatostudný čin

pekelně: etw. tut j-m teuflisch wehco pekelně bolí koho

pomatený: eine irrsinnige Tat begehenudělat pomatený čin

pozlobit: Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.Udělal to, aby ji pozlobil.

práce: Ich habe viel zu tun.Mám spoustu práce.

prozřetelný: eine vorsorgliche Tatprozřetelný tah

předstihnout: Die Tat ist dem Gedanken zuvorgekommen.Čin předstihl myšlenku.

přiléhavý: etw. im passenden Augenblick tunudělat co v přiléhavý okamžik

přinucení: etw. zwangsweise tunudělat co z přinucení

pykat: seine Tat hart büßentvrdě pykat za svůj čin

reptání: etw. ohne Murren tunudělat co bez reptání

rozčílení: etw. Akk in Erregung tunudělat co v rozčilení

smlsnout si: sich an dem Gänsebraten gütlich tunsmlsnout si na pečené huse

svůj, svá, své, svoje: seine Pflicht tunkonat svou povinnost

šluk: einen Zug tundát si šluka

špatný: eine böse Tatšpatný skutek

tajnost: mit etw. heimlich tundělat tajnosti s čím

také: Was soll er auch tun?Co má také dělat?

truc: etw. aus Trotz tunudělat co z trucu

udělat: j-m etw. zu Gefallen tunudělat komu co k vůli