Hlavní obsah

to

Částice

  1. (zdůraznění) solchTo prší!Solch ein Regen!
  2. (navazovací význ.) daTo máš pravdu.Da hast du recht.

Vyskytuje se v

balit: balit tokončit s něčím einpacken, zusammenpacken

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. je...desto

cože: cože tovztahuje se k nevyjádřeným výrazům was

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam es irgendwohin bringen*

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se bringen* etw. Akk irgendwohin

nandat: nandat toporazit schlagen*, verhauen* j-n

napálit: napálit tozrychlit sausen, brausen

natřít: natřít tozvítězit fertigmachen j-n, mattsetzen j-n

praštit: praštit do tohovyřešit něco den Stier bei den Hörnern packen, o sňatku heiraten

a: tu a tamab und zu

čas: toho časuzurzeit

doba: od dobyseit der Zeit, seitdem

dobře: myslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen

mimo: mimo toaußerdem, überdies

pořádek: To je v pořádku.Das ist in Ordnung.

a: A to je všechno?Und das ist alles?

aby: Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

ale: Ne já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld!

ale: To je ale počasí!Was für ein Wetter!

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

ažaž: Mám toho ažaž.Mir wird das zu viel.

bašta: To byla bašta!Das war ein Schmaus!

bašta: Ty prázdniny jsou bašta.Die Ferien sind einfach Klasse.

bašta: Je to bašta.Das hat's in sich!

bavit: Nebaví mě to.Das macht mir keinen Spaß.

bezvadný: Je to bezvadná holka.Es ist ein großartiges Mädchen.

běžný: Je to běžná věc.Das ist eine übliche Sache.

bledý: Je to s ním bledé.Es ist schlimm mit ihm.

blít: Chce se mi z toho blít.Das ist zum Kotzen.

bodnout: To pivo bodlo.Das Bier kam gelegen.

bomba: To byla bomba!Das war ein Knaller!

bombasticky: Vypadá to bombasticky.Es sieht bombig aus.

božský: Ta hudba je božská.Das ist eine himmlische Musik.

br: Br, to je zima!Brr, es ist kalt!

br: Br, to je odporné!Huch, es ist ekelhaft!

brát se: Kde se tu bereš?Wo kommst du her?

být: Není to daleko.Es ist nicht weit.

být: Je na tom bledě.Er ist schlimm daran.

být: Je to tvoje propiska?Ist das dein Kugelschreiber?

být: Že ti není hanba.Schämst du dich gar nicht?

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

být: Co je ti to platné?Was nutzt es dir?

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

cizí: Jsem tu cizí.Ich bin hier fremd.

co: Co je to?Was ist das?

co: Co je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

co: Co řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

co: To je hezký domek, co?Ist das ein hübsches Haus, was?

co: Co, ty sis na mě vzpomněl?Was, du hast dich an mich erinnert?

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

copak: Copak je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

copak: Copak ten, tomu se všecko daří.Ach der, ihm gelingt alles.

copak: Copak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

časem: To se časem naučíš.Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.

čekat: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

dalece: Jak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dát: Dej to pryč!Gib das weg!

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

dát se: To se dá spravit.Das lässt sich reparieren.

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

dělat: Dělá to sto korun.Das macht hundert Kronen.

délka: Na délku to nevystačí.In der Länge reicht es nicht aus.

děsně: To je děsně jednoduché!Das ist furchtbar einfach!

díky: Zvítězil díky tomu, že...Er gewann dank dessen, dass...

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

dlouho: Na to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

dlouhý: Jak je to dlouhé?Wie lang ist es?

dlužit: Kolik ti dlužím?Was schulde ich dir?

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

dodat: Co k tomu dodat?Was ist dazu hinzuzufügen?

domyslet si: Snadno si to domyslíš.Das kannst du dir leicht hinzudenken.

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?Wie war es wirklich?

doopravdy: Myslí to s ním doopravdy.Sie meint es mit ihm ernst.

doopravdy: Je to doopravdy on.Das ist wirklich er.