Hlavní obsah

tento, hovor. tenhle

Vyskytuje se v

tamten: tento - tamtenodkazuje na vzdálenější se dvou dieser - der da

příležitost: k této příležitostizu dieser Gelegenheit

způsob: tímto způsobemauf diese(r) Weise

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

kolísat: V této otázce kolísal.In dieser Frage wankte er.

kulhat: Toto přirovnání kulhá.Dieser Vergleich hinkt.

nanic: Tyto údaje jsou nanic.Diese Angaben taugen nichts.

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

podněcovat: Tato kniha podněcuje k přemýšlení.Dieses Buch regt zum Nachdenken an.

podstoupit: Jsi toto riziko ochoten podstoupit?Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen?

pohlcovat: Tento materiál pohlcuje vlhkost.Dieses Material saugt Feuchtigkeit auf.

prodávat: Tohle zboží se dobře prodává.Diese Ware verkauft sich gut.

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

přeskočit: Toto cvičení přeskočíme.Wir überspringen diese Übung.

při: při této příležitostibei dieser Gelegenheit

přípoj: Tento rychlík nemá přípoj.Dieser Schnellzug hat keinen Anschluss.

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

roztát: Po těchto slovech roztála.Nach diesen Worten taute sie auf.

roztrhat se: Tato látka se snadno roztrhá.Dieser Stoff zerreißt leicht.

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

směr: V tomto směru měl pravdu.In dieser Hinsicht hatte er Recht.

spočívat: Toto tvrzení spočívá na spekulacích.Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

umlčet: Tímto prohlášením umlčel kritiku.Mit dieser Äußerung hat er die Kritik verstummen lassen.

vepsat se: Tento čin se vepsal do dějin.Diese Tat ging in die Geschichte ein.

vést: Tato cesta vede do vsi.Dieser Weg führt ins Dorf.

vyblednout: Tyto fotky už vybledly.Diese Fotos sind schon verblasst.

vyhovovat: Tento hotel nevyhovuje našim potřebám.Dieses Hotel genügt unseren Bedürfnissen nicht.

vymykat se: Tento úkol se vymyká mým schopnostem.Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.

vzpouzet se: Vzpouzím se této myšlence.Ich sträube mich gegen diesen Gedanken.

zamknout se: Tyto dveře se automaticky zamknou.Diese Tür schließt automatisch.

zapít: Tyto léky musíte pořádně zapít.Diese Medikamente müssen Sie richtig hinunterspülen.

zaspat: V tomto týdnu třikrát zaspal.In dieser Woche hat er schon dreimal verschlafen.

značit: Tento signál značí...Dieses Signal bezeichnet...

an: an diesem Tagv tento den, toho dne

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

hier: von hier anod této doby

Hinsicht: in dieser Hinsichtpo této stránce

in: in diesem Buchv této knize

Jahr: dieses Jahrtento rok

nun: von nun abod tohoto okamžiku

ungeachtet: ungeachtet dieser Tatsachenavzdory této skutečnosti

abschneiden: Dieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anfangen: Sie fing mit diesen Worten an...Začala těmito slovy...

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

auskommen: Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.S tímto platem vůbec nevyjdu.

austreiben: Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!

ausweisen: Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.

bedienen: Wer bedient an diesem Tisch?Kdo obsluhuje u tohoto stolu?

beeinflussen: Dieser Autor ist von Böll beeinflusst.Tento autor je ovlivněný Böllem.

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

bestehen: Auf dieser Summe bestehe ich!Na této částce trvám!

betreffen: Diese Aufgabe betrifft jeden.Tento úkol se týká každého.

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

bewähren: Dieses Medikament hat sich bestens bewährt.Tento lék se výborně osvědčil.

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

bumsen: přen. An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich.Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.

datieren: Der Brief datiert vom 15. Januar dieses Jahres.Dopis je datován 15. ledna tohoto roku.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

dieser, diese, dieses: Dies war von großem Nutzen.To(to) bylo velmi užitečné.

Ding: Das ist nicht so mein Ding.Na tohle moc nejsem., To není (nic) pro mě.

direkt: Diese Straße führt direkt ins Zentrum.Tato ulice vede přímo do centra.

dulden: Diese Angelegenheit duldet keinen Aufschub/keine Verzögerung.Tato záležitost nesnese/nestrpí odkladu.

durchleuchten: Alle Personen im Umfeld des Politikers wurden durchleuchtet.Všechny osoby z okolí tohoto politika se prověřovaly.

dürfen: In diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

Ehre: Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.Toto pozvání by si měl pokládat za čest.

eignen: Diese Vase eignet sich als Geschenk.Tato váza se hodí jako dárek.

eindringen: Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.

einlaufen: Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

entgelten: Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

Führung: Wir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.

geeignet: Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.Na tuto práci se nehodí.

gehen: Worum geht es in diesem Film?O co jde v tomto filmu?

gelten: Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

handeln: Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.

herhaben: Wo hast du diese Nachricht her?Odkud máš tuto zprávu?