Hlavní obsah

halten

Slovesohält, hielt, h. gehalten

 1. držet v rukou ap.etw. mit beiden Händen haltendržet co oběma rukamaj-n an der Hand haltendržet koho za ruku
 2. sich halten držet se na nohou ap.Halte dich aufrecht!Drž se zpříma!
 3. (u)držet zaměstnance ap.Es hält dich niemand hier.Nikdo tě tu nedrží.
 4. zadržet sud vodu ap., udržet moč ap.
 5. sich halten držet se zaujímat poziciEr wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.
 6. (u)držet tempo ap.Diät haltendržet dietu
 7. (do)držet slovo ap.einen Eid/Schwur haltendodržet přísahu
 8. sich halten an etw. Akk držet se čeho předpisů ap., řídit se čím zákony ap.
 9. sich halten an j-n obrátit se na koho na soud se stížností ap.
 10. auf etw. Akk dbát, klást důraz na co, přikládat hodnotu čemu slušnosti ap.
 11. zu j-m stát při kom, držet s kým při potyčce ap.Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.
 12. chovat, držet domácí zvířata ap.Meine Großeltern halten Hühner.Mí prarodiče chovají slepice.
 13. j-n/etw. zacházet, jednat s kým/čím, vést koho/coEr wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.
 14. j-n für j-n/etw. považovat koho za koho/coSeine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.
 15. von j-m/etw. soudit, myslet si, mít mínění o kom/čem
 16. pronést, přednést, mít referát ap.Er hält einen guten Unterricht.Dobře vyučuje.eine Ansprache haltenmít proslov
 17. užívá se spolu s podstatným jménem k opisu slovesaeinen Gottesdienst haltensloužit mšiWache haltendržet strážkniž. mit j-m Rat haltenporadit se s kýmHochzeit halten(o)slavit svatbu
 18. zastavit, stát o vlaku ap.Halt!Zastavit!, Stát!

Vyskytuje se v

aushalten: To nevydrží ani kůň!Das hält ja kein Pferd aus!

Ausschau: vyhlížet koho/co, rozhlížet se po kom/čemnach j-m/etw. Ausschau halten

Ball: držet se při zemi neriskovatden Ball flach halten

Bein: sotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.sich nicht (mehr) auf den Beinen halten können

Daumen: držet komu palce/pěstij-m, für j-n die Daumen drücken/halten

Gang: udržovat v chodu coetw. Akk in Gang halten

Grenze: držet se v mezíchsich in Grenzen halten

halten: držet se na nohou ap.sich halten

haltmachen: nezastavit se před kým/čímvor j-m/etw. nicht Halt machen

instand: udržovat co, pečovat, starat se o coetw. Akk instand halten

Klappe: držet klapačku, sklapnoutdie Klappe halten

Kriegsrat: mít válečnou poradu před sezonou ap.Kriegsrat (ab)halten

Maul: držet hubudas Maul halten

Mund: držet jazyk za zuby, držet pusuden Mund halten

Narr: mít koho za bláznaj-n zum Narren haben/halten

Rahmen: zůstat/držet se v mezíchim Rahmen bleiben, sich im Rahmen halten

Schach: držet koho/co v šachu, dát komu/čemu šach postavit se na odporj-n/etw. in Schach halten

schadlos: vynahradit si co, odškodnit se, zahojit se na čemsich an etw. Dat für etw. schadlos halten

Schnauze: držet hubudie Schnauze halten

Schranke: držet co v (patřičných) mezíchetw. Akk in Schranken halten

Schritt: držet krok s kýmmit j-m Schritt halten

Waage: být v rovnovázesich Dat die Waage halten

Zaum: držet koho/se/co na uzděj-n/sich/etw. im Zaum(e)/in Zaum halten

feierlich: pronést slavnostní řečfeierliche Rede halten

flammend: mít plamennou řečeine flammende Rede halten

gegen: držet sklenku proti světludas Gläschen gegen das Licht halten

Gewicht: (u)držet si svou váhusein Gewicht halten

Huhn: chovat slepiceHühner halten

Kontrolle: držet koho/co pod kontrolouj-n/etw. unter Kontrolle halten

Wort: dát/dodržet/porušit své slovosein Wort geben/halten/brechen

also: Prosím tě, copak jsem blbej?Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?

anhalten: Vůz zastavil před domem.Der Wagen hielt vor dem Haus an.

Ausfahrt: nechat volný výjezd ze dvoradie Ausfahrt eines Hofes frei halten

aussteigen: Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!

Balance: držet rovnováhudie Balance halten

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

Diät: Drží dietu.Sie hält Diät.

Dieb: Chyťte zloděje!Haltet den Dieb!

Distanz: udržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníkůDistanz zu den Mitarbeitern halten/wahren

Durchfahrt: Neparkovat - vjezd!Bitte (die) Durchfahrt frei halten!

frei: promluvit spatraeine freie Rede halten

frisch: uchovávat jídlo čerstvédas Essen frisch halten

Gleichgewicht: udržovat/ztratit rovnováhudas Gleichgewicht halten/verlieren

halt: Tak to v životě holt chodí!So ist das halt im Leben!

Haus halten: hospodařit se zásobamimit den Vorräten Haus halten

Norm: držet se noremsich an Normen halten

normal: držet si svou obvyklou váhusich sein normales Gewicht halten

Pferd: chovat koněPferde halten

Pflicht: považovat co za svou povinnostetw. für seine Pflicht halten

Rede: pronést na shromáždění slavnostní řečeine feierliche Rede auf der Versammlung halten

Referat: mít referátein Referat halten

Richtung: držet směrdie Richtung halten

Schnabel: Zavři (konečně) zobák!Halt (endlich) den Schnabel!

Stunde: ve chvílích nouze stát při komin der Stunde der Not zu j-m halten

unangebracht: co považovat za nevhodnéetw. für unangebracht halten

undenkbar: považovat co za nemyslitelnéetw. für undenkbar halten

unentbehrlich: považovat se za nepostradatelnéhosich für unentbehrlich halten

weiter: Zadrž, dál už ne!Halt, nicht weiter!

autorita: považovat koho za autorituj-n für eine Autorität halten

čest: pokládat si za čest coetw. für (s)eine Ehre halten

huba: Drž hubu!Halt die Klappe/das Maul!

chůze: stačit komu v chůzimit j-m Schritt halten

napětí: držet koho v napětíj-n in Atem halten

slovo: dodržet své slovosein Wort halten

zastávka: technická zastávkatechnischer Halt

bavit se: hovor. Nebav se!Schwatz nicht!, Halt den Mund!

bezdůvodný: považovat zákaz za bezdůvodnýdas Verbot für grundlos halten

bezpředmětný: považovat co za bezpředmětnéetw. für gegenstandslos halten

dávat: dávat komu kázáníj-m eine Predigt halten

definitivní: považovat co za definitivníetw. für definitiv halten

Atem: nedat komu vydechnoutj-n in Atem halten

dieta: držet dietuDiät halten

disciplína: udržovat disciplínuDisziplin halten

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

držet se: Držte se vpravo!Haltet euch rechts!

hlídka: držet/mít hlídkudie Wache halten/haben

chod: udržovat věci v chodudie Sachen im Gange halten

inteligentní: považovat za inteligentního člověka kohoj-n für einen intelligenten Menschen halten

kázání: hovor. dělat komu kázáníj-m eine Predigt halten

maličkost: pokládat co za maličkostetw. nur für eine Kleinigkeit halten

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

nebezpečný: považovat koho za nebezpečnéhoj-n für gefährlich halten

nevinný: uznat koho za nevinnéhoj-n für unschuldig halten

obřadný: pronést obřadnou řečeine zeremonielle Rede halten

odborník: považovat koho za odborníkaj-n für einen Fachmann halten

odmlčet se: Řečník se krátce odmlčel.Der Redner hielt kurz inne.

ochranný: držet nad kým ochrannou rukuüber j-n die schützende Hand halten

otěž: mít otěže pevně v rukoudie Zügel fest in der Hand halten

pochytat: Brankář všechno pochytal.Der Torwart hat alles gehalten.

potrpět si: Potrpí si na pořádek.Er hält auf Ordnung.

považovat: Považuje ho za přítele.Er hält ihn für einen Freund.

pozastavovat se: Pozastavuješ se nad tím, že...Du hältst dich darüber auf, dass...

projev: mít projeveine Rede halten

proslov: pronést prosloveine Ansprache halten

přátelství: udržovat přátelství s kýmmit j-m gute Freundschaft halten

předloha: držet se předlohysich an die Vorlage halten

přiměřený: co považovat za přiměřenéetw. für angemessen halten

přísný: držet přísnou dietustrenge Diät halten

referovat: referovat na schůziauf der Sitzung ein Referat halten

řečnit: řečnit na téma svobodaeine Rede über die Freiheit halten

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

sklapnout: Sklapni už konečně!Halt(e) endlich den Mund!

stranou: držet se stranousich abseits halten

svírat: svírat v ruce zbraňdie Waffe in der Hand fest halten

tajnost: zachovat co v tajnostietw. geheim halten

tempo: držet tempodas Tempo halten

teplo: chovat koho/co v teplej-n/etw. warm halten

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

věznit: věznit zločinceeinen Verbrecher gefangen halten

výmysl: považovat co za výmysletw. für eine Erfindung halten

zábradlí: držet se zábradlísich am Geländer (fest)halten

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

hladina: udržet se nad hladinousich über Wasser halten

jazyk: držet jazyk na uzděseine Zunge im Zaum halten

krok: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

palec: držet komu palecj-m den Daumen halten

přednáška: udělat komu přednáškuj-m eine Gardinenpredigt halten

pusa: držet pusuden Mund halten

slib: Sliby jsou chyby.Versprechen und Halten ist zweierlei.