Hlavní obsah

erhalten

Slovesoerhält, ie, a

  1. obdržet, dostat dopis ap.keinen Urlaub erhaltennedostat dovolenou
  2. dostat rozkaz ap.
  3. získat, udělat si představu ap.ein schiefes Bild von j-m/etw. erhaltenudělat si zkreslený obrázek o kom/čem
  4. získ(áv)at, dost(áv)at
  5. udržovat, zachov(áv)at, uchov(áv)at mír ap.Gemüse frisch erhaltenuchovávat zeleninu čerstvouErhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

Vyskytuje se v

Oberhand: die Oberhand gewinnen/bekommen/erhaltenzískat převahu

freudig: eine freudige Nachricht erhaltendostat radostnou zprávu

Zuschlag: den Zuschlag erhaltendostat přidělenu zakázku

Austausch: etw. im Austausch gegen etw. erhaltendostat co výměnou za co

führen: Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.

prompt: prompte Lieferung erhaltenobdržet rychlou dodávku

statt: Statt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

Tausch: etw. im Tausch für etw. erhaltenobdržet co výměnou za co

Vorlage: etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhaltenobdržet co pouze po předložení stvrzenky

rozhřešení: die Absolution erhaltendostat rozhřešení

bližší: nähere Beziehungen mit j-m erhaltenudržovat bližší styky s kým

dostat: einen Brief erhaltendostat dopis

důtka: eine Rüge/einen Verweis erhaltendostat důtku

následující: folgende Nachrichten erhaltenobdržet následující zprávy

přívlastek: ein Attribut erhaltenzískat přívlastek

soud: eine gerichtliche Vorladung erhaltendostat obsílku k soudu

stát: einen Zuschuss vom Staat erhaltendostat příspěvek od státu

získat: Kenntnisse von etw. erhaltenzískat znalosti o čem

život: j-n/etw. am Leben erhaltenudržovat koho/co při životě

erhalten: keinen Urlaub erhaltennedostat dovolenou