Hlavní obsah

erhalten

Slovesoerhält, ie, a

  1. obdržet, dostat dopis ap.keinen Urlaub erhaltennedostat dovolenou
  2. dostat rozkaz ap.
  3. získat, udělat si představu ap.ein schiefes Bild von j-m/etw. erhaltenudělat si zkreslený obrázek o kom/čem
  4. získ(áv)at, dost(áv)at
  5. udržovat, zachov(áv)at, uchov(áv)at mír ap.Gemüse frisch erhaltenuchovávat zeleninu čerstvouErhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

Vyskytuje se v

Oberhand: die Oberhand gewinnen/bekommen/erhaltenzískat převahu

freudig: eine freudige Nachricht erhaltendostat radostnou zprávu

Zuschlag: den Zuschlag erhaltendostat přidělenu zakázku

Austausch: etw. im Austausch gegen etw. erhaltendostat co výměnou za co

E-Mail: eine E-Mail senden/erhalten/lesenposlat/dostat/přečíst si e-mail

führen: Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.

prompt: prompte Lieferung erhaltenobdržet rychlou dodávku

statt: Statt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

Tausch: etw. im Tausch für etw. erhaltenobdržet co výměnou za co

Vorlage: etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhaltenobdržet co pouze po předložení stvrzenky

rozhřešení: dostat rozhřešenídie Absolution erhalten

bližší: udržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten

dostat: dostat dopiseinen Brief erhalten

dostat: dostat honorářHonorar erhalten

důtka: dostat důtkueine Rüge/einen Verweis erhalten

následující: obdržet následující zprávyfolgende Nachrichten erhalten

přívlastek: získat přívlastekein Attribut erhalten

soud: dostat obsílku k soudueine gerichtliche Vorladung erhalten

stát: dostat příspěvek od státueinen Zuschuss vom Staat erhalten

získat: získat znalosti o čemKenntnisse von etw. erhalten

život: udržovat koho/co při životěj-n/etw. am Leben erhalten