Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

předstih: získat předstih v čemeinen Vorsprung in etw. gewinnen

čas: získat časZeit gewinnen

lacině: získat koho/co lacinoj-n/etw. für ein Spottgeld bekommen

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

mnohý: Získal mnohého odpůrce.Er gewann viele Gegner.

moře: získat moře penězeinen Haufen Geld gewinnen

náklonnost: získat čí náklonnostj-s Zuneigung gewinnen

náskok: mít/získat náskok před kýmeinen Vorsprung vor j-m haben/gewinnen

přívlastek: získat přívlastekein Attribut erhalten

přízeň: získat čí přízeňj-s Gunst gewinnen

puk: získat/ztratit pukeine Scheibe gewinnen/verlieren

úcta: získat si úctusich Achtung verschaffen

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

käuflich: etw. käuflich erwerbenzískat prodejem co

Zutrauen: Zutrauen gewinnenzískat důvěru

akademisch: einen akademischen Titel erwerbenzískat akademický titul

Einsicht: neue theoretische Einsichten gewinnenzískat nové teoretické poznatky

gewinnen: j-s Liebe gewinnenzískat čí lásku

gewinnen: Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.Dům získal novými okny.

Mut: (neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodlání

Vorteil: einen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čeho

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.