Hlavní obsah

lepší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání ap.) besserJe lepší než ty.Er ist besser als du.získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen
  2. (vcelku dobrý) besserPohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

chuť: Guten Appetit!Dobrou chuť!

nálada: guter/schlechter Laune seinbýt v špatné/dobré náladě

narozeniny: Alles Gute zum Geburtstag.Všechno nejlepší k narozeninám.

noc: j-m gute Nacht wünschendát komu dobrou noc

odpoledne: Guten Nachmittag.Dobré odpoledne.

paměť: ein gutes Gedächtnis habenmít dobrou paměť

partie: eine gute Partie seinbýt dobrá partie

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

případ: im besten Fall, bestenfallsv nejlepším případě

ráno: Guten Morgen!Dobré ráno!

v, ve: gut gelaunt sein, in guter Stimmung seinbýt v dobré náladě

večer: Guten Abend.Dobrý večer.

vůle: beim besten Willenpři nejlepší vůli

výsledek: gute Ergebnisse aufweisenvykazovat dobré výsledky

zázemí: j-m ein gutes Umfeld schaffenvytvořit komu dobré zázemí

znamení: ein gutes Vorzeichendobré znamení

být: Wäre es so besser?Bylo by to tak lepší?

dobré: Alles Gute!Všechno dobré!

duše: Sie ist eine gute Seele.Je to dobrá duše.

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

kamarád: ein guter Freunddobrý kamarád

kondice: eine gute Kondition habenmít dobrou kondici

kvalita: Waren guter Qualitätzboží dobré kvality

lepší: Er ist besser als du.Je lepší než ty.

lepšit se: Das Wetter bessert sich.Počasí se lepší.

mít: ein gutes Gehalt bekommenmít dobrý plat

mrav: gute Sitten habenmít dobré mravy

nač: Wozu ist das gut?Nač je to dobré?

nápad: Das ist eine gute Idee.To je dobrý nápad.

nápodobně: Guten Appetit! Gleichfalls.Dobrou chuť! Nápodobně.

navodit: Stimmung machennavodit dobrou atmosféru

nejlepší: die bestmögliche Lösungnejlepší možné řešení

než: Besser etwas als nichts.Lepší něco než nic.

obživa: besseren Unterhalt suchenhledat lepší obživu

očekávat: Wir erwarten gute Leistungen.Očekáváme dobré výkony.

odlišit: Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheidenNeumí odlišit dobré víno od špatného.

odvést: gute Arbeit leistenodvést dobrou práci

plavec: ein guter/schlechter Schwimmerdobrý/špatný plavec

počet: Er ist im Rechnen gut.Je dobrý v počtech.

počítat: mit besseren Ergebnissen rechnenpočítat s lepšími výsledky

pomocník: einen guten/schlechten Helfer habenmít dobrého/špatného pomocníka

popřát: j-m gute Nacht wünschenpopřát komu dobrou noc

pozice: eine gute Position habenmít dobrou pozici

pramen: etw. aus guter Quelle wissenvědět co z dobrého pramene

přát: gute Nacht wünschenpřát dobrou noc

předhonit: Er überholte den besten Läufer.Předhonil nejlepšího běžce.

přetrvat: Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.Dobré dílo přetrvá staletí.

rozpoložení: in guter Stimmung seinbýt v dobrém rozpoložení

sluch: ein gutes Gehör habenmít dobrý sluch

společnost: eine Dame aus besseren Kreisendáma z lepší společnosti

sršet: Er sprüht nur so vor guten Ideen.Srší jen dobrými nápady.

třetice: aller guten Dinge sind dreido třetice všeho dobrého

udělat: einen guten Eindruck machenudělat dobrý dojem

urvat: das Beste an sich raffenurvat pro sebe to nejlepší

utěšit: Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.Utěšil jeho bolest dobrým slovem.

uznat: Ich tue, was ich für richtig halte.Udělám, co uznám za dobré.

víra: etw. in gutem Glauben tunudělat co v dobré víře

vnuknout: j-m eine gute Idee eingebenvnuknout komu dobrý nápad

vůbec: Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.Je to jeden z nejlepších herců vůbec.

vyhlídka: Aussicht auf eine gute Stelle habenmít vyhlídku na dobré místo

vyhoupnout se: in eine bessere Stellung hinaufkommenvyhoupnout se do lepší pozice

vyjadřovací: gutes Ausdrucksvermögen habenmít dobré vyjadřovací schopnosti

výkon: gute darstellerische Leistungen, gute Schauspiel(er)leistungendobré herecké výkony

vyletět: Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.

vytvořit: eine bessere Welt erschaffenvytvořit lepší svět

zhanobit: j-s guten Namen schändenzhanobit dobré jméno koho

získat: Leute für eine gute Idee gewinnenzískat lidi pro dobrou myšlenku

změna: eine Veränderung zum Besserenzměna k lepšímu

známka: eine gute Note in etw. bekommendostat dobrou známku z čeho

zrak: gute Augen habenmít dobrý zrak

zvlášť: besonders gutes Essenzvlášť dobré jídlo

žebříček: die Rangliste der besten Spieleržebříček nejlepších hráčů

cena: j-m einen guten Preis machenudělat komu dobrou cenu

dělat: j-n auf die Schippe/den Arm nehmendělat si z koho dobrý den

den: Guten Tag.Dobrý den.

dostat: eine gute Erziehung bekommendostat dobrou školu

holub: Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

dobrý: das Wohllebendobré bydlo

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

gütlich: etw. gütlich schlichtenurovnat co po dobrém

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

heiter: in einer heiteren Laune seinbýt v dobré náladě

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

befinden: etw. für gut befindenshledat co dobrým

behalten: gute Laune behaltenuchovat si dobrou náladu

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

billig: einen billigen Kauf machenudělat dobrý kup

Blüte: přen., kniž. in der Blüte seiner Jahrev nejlepších letech

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

Eindruck: einen guten Eindruck von etw. habenmít z čeho dobrý dojem

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einig(er,e,es): mit einigem guten Willens trochou dobré vůle

empfehlen: Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

erhalten: Erhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

finden: etw. gut findenpovažovat co za dobré

Frau: Guten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

Freund: hovor. dicke Freundedobří přátelé/kamarádi

Geburtstag: Alles Gute zum Geburtstag!Všechno nejlepší k narozeninám!

Gesundheit: Er ist bei guter Gesundheit.Těší se dobrému zdraví.

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

gleichfalls: Guten Appetit! – Danke gleichfalls!Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!

gut: Guten Morgen!Dobré ráno!

heißen: Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

Kinderstube: eine gute Kinderstube habenmít dobré vychování

Mahlzeit: (Gesegnete) Mahlzeit!Dobrou chuť!

Mal: Er wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Nachbar: gute Nachbarn seinbýt dobrými sousedy

nachbarlich: gute nachbarliche Beziehungen pflegenpečovat o dobré sousedské vztahy

Name: einen guten Namen habenmít dobrou pověst

nehmen: etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení

Nerv: gute Nerven habenmít dobré nervy

Orientierung: eine gute Orientierung habenmít dobrou orientaci

Preis: Er hat mir einen guten Preis gemacht.Udělal mi dobrou cenu.

recht: recht gutdost dobrý

Reflex: gute Reflexe habenmít dobré reflexy

sagen: j-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ráno

schaden: j-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu koho

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Sitte: gegen die guten Sitten verstoßenprohřešit se proti dobrým mravům