Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

předstih: einen Vorsprung in etw. gewinnenzískat předstih v čem

čas: Zeit gewinnenzískat čas

lacině: j-n/etw. für ein Spottgeld bekommenzískat koho/co lacino

lepší: eine bessere Arbeitsstelle bekommenzískat lepší pracovní místo

méně: weniger Punkte bekommenzískat méně bodů

mnohý: Er gewann viele Gegner.Získal mnohého odpůrce.

moře: einen Haufen Geld gewinnenzískat moře peněz

náklonnost: j-s Zuneigung gewinnenzískat čí náklonnost

náskok: einen Vorsprung vor j-m haben/gewinnenmít/získat náskok před kým

přívlastek: ein Attribut erhaltenzískat přívlastek

přízeň: j-s Gunst gewinnenzískat čí přízeň

puk: eine Scheibe gewinnen/verlierenzískat/ztratit puk

úcta: sich Achtung verschaffenzískat si úctu

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

käuflich: etw. käuflich erwerbenzískat prodejem co

Zutrauen: Zutrauen gewinnenzískat důvěru

akademisch: einen akademischen Titel erwerbenzískat akademický titul

Einsicht: neue theoretische Einsichten gewinnenzískat nové teoretické poznatky

gewinnen: j-s Liebe gewinnenzískat čí lásku

Mut: (neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodlání

Vorteil: einen finanziellen Vorteil aus etw. ziehenzískat finanční užitek z čeho

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

získat: j-s Zustimmung gewinnenzískat čí souhlas