Hlavní obsah

gehen

Slovesoging, i. gegangen

 1. jít/choditam Stock gehenchodit o holiWillst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?einen Umweg gehenjít oklikounach Hause gehenjít domůin Urlaub/Pension gehenjít na dovolenou/do penze
 2. chodit do školy ap.in den Kindergarten/auf die Universität gehenchodit do školky/na univerzitu
 3. (ode)jítIch muss jetzt gehen.Teď už musím jít.Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.
 4. hovor.mit j-m chodit s kým mít známost
 5. jít, fungovat přístroj ap., šířit se pomluva ap.Er erwachte, weil das Telefon ging.Probudil se, protože zazvonil telefon.Es geht ein kalter Wind.Fouká studený vítr.
 6. jít, být možné něco udělat ap.Leider geht es nicht anders.Bohužel to nejde jinak.
 7. prodávat se, jít na odbyt, letět nový výrobek ap.
 8. vejít se do kanystru ap., projít klavír dveřmi ap.
 9. jít, sahat, dosahovat voda po pás ap.
 10. vést, směřovat, jít okna na jih ap.Sein Blick ging auf sie.Jeho pohled směřoval k ní.
 11. mít se, dařit se, vést se dobře ap.užívá se v neosobní vazbě es geht
 12. um etw. jít, jednat se o coužívá se v neosobní vazbě es gehtWorum geht es in diesem Film?O co jde v tomto filmu?
 13. užívá se spolu s podstatným jménem k opisu slovesain Erfüllung gehenvyplnit se přání, sen ap.in Ordnung gehendát do pořádku

Slovesoging, i. gegangen

 1. etw. Akk mit sich gehen lassen hovor.šlohnout, sebrat, odnést si co ukrást
 2. j-m aus den Augen gehen komu sejít z očí
 3. in die Breite gehen jít do šířky ztloustnout
 4. an die Decke gehen hovor.vybuchnout, naštvat se, dožrat se
 5. aufs Eis tanzen gehen hovor.pohybovat se na tenkém ledě
 6. mit j-m geht es zu Ende s kým to spěje ke konci
 7. ins Geld gehen hovor.jít/lézt do peněz
 8. j-m an die Hand gehen komu být k ruce
 9. in die Luft gehen hovor.vyletět do vzduchu
 10. über Leichen gehen hovor.jít přes mrtvoly
 11. Liebe geht durch den Magen. Láska prochází žaludkem.

Das, podstatné jméno~s

 1. chůze pohyb, kroky
 2. sport.chůze disciplína

Předpony

abgehen angehen aufgehen ausgehen darangehen durcheinandergehen durchgehen eingehen einhergehen entgehen fortgehen herangehen herausgehen hergehen herumgehen heruntergehen hervorgehen hinaufgehen hinausgehen hindurchgehen hineingehen hingehen hintergehen hinuntergehen hinweggehen hinübergehen losgehen mitgehen nachgehen nebenhergehen niedergehen rangehen untergehen vorangehen vorausgehen vorbeigehen vorgehen vorhergehen vorübergehen weggehen weitergehen zugehen zurückgehen zusammengehen

Vyskytuje se v

auf: jít kam na poštu ap.auf etw. Akk gehen

aufgehen: komu to docvakloj-m geht der Knopf auf

Auge: komu (až) oči přecházejíj-m gehen die Augen über

ausgehen: komu dochází dechj-m geht der Atem aus

baden: jít se klouzat/k šípkubei/mit etw. baden gehen

Barrikade: jít do ulic, protestovatauf die Barrikaden gehen/steigen

bergab: kdo/co je na tom špatně, s kým/čím to jde s kopcemit j-m/etw. geht es bergab

bergauf: kdo/co jde nahoru kvalitativně, s kým/čím se to lepšímit j-m/etw. geht es bergauf

Breite: tloustnout, přibíratin die Breite gehen

Bruch: rozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.in die Brüche gehen

daheim: Jak se vede doma?, A co doma?Wie geht's daheim?

Decke: rozpálit se, lézt po zdi vztekyan die Decke gehen

dreckig: komu se daří mizerně/pod psaj-m geht es dreckig

einfach: Proč (to dělat) jednoduše, když to jde i složitě?Warum einfach, wenns auch umständlich geht?

Eingemachte: jít do hloubky problému ap.ans Eingemachte gehen

Erfüllung: splnit se, vyplnit se, naplnit se sen ap.in Erfüllung gehen

Fuge: rozsypat se, rozklížit se, rozpadat se systém ap.aus den Fugen gehen

Fuß: (jít) pěškyzu Fuß (gehen)

Ganze: Jde o všechno.Es geht ums Ganze.

Gaul: komu ruply nervyj-m geht der Gaul durch

gehen: šlohnout, sebrat, odnést si co ukrástetw. Akk mit sich gehen lassen

gehen lassen: odvázat sesich gehen lassen

Geist: jít na nervy komuj-m auf den Geist gehen

Geld: lézt do penězins Geld gehen

Grund: jít až k jádru čehoetw. Dat auf den Grund gehen

hart: Jde do tuhého.Es geht hart auf hart.

Irre: zabloudit, ztratit sein die Irre gehen

Irrenhaus: Tady je to jako v blázinci.Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.

Kehle: komu jde o krkes geht j-m an die Kehle

Kehricht: Po tom ti nic není!Das geht dich einen feuchten Kehricht an!

Keks: jít komu na nervyj-m auf den Keks gehen

Kopf: Jde o krk.Es geht um Kopf und Kragen.

Lappen: proklouznout (mezi prsty), uniknout komuj-m durch die Lappen gehen

Leim: sednout komu na lepj-m auf den Leim gehen

Mensch: (vy)jít (si) mezi lidiunter Menschen gehen

Mond: jít podle plotu o hodináchnach dem Mond gehen

Natur: být komu proti srstij-m gegen die Natur gehen

Rente: jít do důchoduauf/in Rente gehen

Schritt: zajít příliš dalekoeinen Schritt zu weit gehen

Schule: jít do učení ke komubei j-m in die Schule gehen

Seite: nehnout se od koho ani na krokj-m nicht von der Seite gehen

Senkel: lézt na nervy komuj-m auf den Senkel gehen

Sinn: nejít komu z hlavyj-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehen

Sohle: chodit/plížit se po špičkáchauf leisen Sohlen gehen/schleichen

Spaß: To už není sranda!Das geht über den Spaß!

Stock: být marodam Stock gehen

Taubenschlag: Je to tu jak v holubníku!Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag!

Tauchstation: zašít se, zmizetauf Tauchstation gehen

tausend: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.

Tod: Jde o život.Es geht um Tod oder Leben.

vier: lézt po čtyřechauf allen vieren gehen

vonstatten: pokračovat, dařit se, jít kupředu stavební práce ap.vonstatten gehen

Wecker: jít komu na nervy, lézt komu krkemj-m auf den Wecker gehen/fallen

Weg: jít cestou nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen

weggehen: Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!Geh mir (bloß) weg mit... !

Zahnfleisch: padat na hubu únavouauf dem Zahnfleisch gehen

zugrunde: zahynout, zničit sezugrunde gehen

an: chodit o berlíchan Krücken gehen

barfuß: jít bosbarfuß gehen

bloß: jít nabosomit bloßen Füßen gehen

Bord: spadnout přes palubuüber Bord gehen

durch: projít branoudurch das Tor (hindurch) gehen

Essen: (za)jít s kým na jídlomit j-m zum Essen gehen

geradeaus: jít rovněgeradeaus gehen

Haus: jít/přijít domůnach Hause gehen/kommen

hin: chodit sem a tamhin und her gehen

Hundert: jít do stovek počet obětí ap.in die Hunderte gehen

in: jít do městain die Stadt gehen

Kraft: být nad čí sílyüber j-s Kräfte gehen

Land: vstoupit na pevninu z loděan Land gehen

links: jít nalevo od koholinks von j-m gehen

Messe: jít na mšizur Messe gehen

Militär: jít do armádyzum Militär gehen

nahe: jít do blízkého městain die nahe Stadt gehen

regelmäßig: chodit pravidelně na procházkyregelmäßig spazieren gehen

reihum: nechat co kolovatetw. reihum gehen lassen

Tisch: jít ke stoluzu Tisch gehen

Trümmer: rozpadnout se okenní tabulka po explozi ap.in Trümmer gehen

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

Universität: chodit na univerzituauf die/zur Universität gehen

Urlaub: jít na dovolenouin Urlaub gehen

abwärtsgehen: s kým/čím to jde z kopce, je to špatnémit j-m/etw. geht es abwärts

město: jít do městain die Stadt gehen

mezi: chodit mezi lidiunter die Leute gehen

nerv: hovor. jít komu na nervyj-m auf die Nerven gehen

pěšky: chodit pěškyzu Fuß gehen

pivo: jít na pivoauf ein Bier gehen

a: Šla tam, a dokonce sama.Sie ging hin, und sogar selbst.

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.

afterpárty: jít na afterpártyzur Afterparty gehen

ano: Půjdeš se mnou? – Ano.Gehst du mit? – Ja.

berla: chodit o berlíchan Krücken gehen

brzy: jít brzy do postelefrüh ins Bett gehen

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

celnice: zajít s čím na celnicizum Zollamt mit etw. gehen

cirkus: jít do cirkusuin den Zirkus gehen

dařit se: Jak se vám daří?Wie geht es Ihnen?

dát se: dát se přes lesüber den Wald gehen

disko: Každou sobotu chodí na disko.Jeden Samstag geht sie in die Disko.

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dobře: Má se dobře.Es geht ihm gut.

doktor: jít k doktorovizum Arzt gehen

dolem: jít dolemunten herum gehen

dolů: jít z kopce dolůbergab gehen

doprava: jít dopravanach rechts gehen

dovrchu: Cesta jde dovrchu.Der Weg geht aufwärts.

důchod: odejít do důchoduin Rente/den Ruhestand gehen

dvojice: chodit ve dvojicíchzu zweit gehen

furt: jít furt rovněimmer geradeaus gehen

holič: jít k holičizum Friseur gehen

hon: jít na honauf die/zur Jagd gehen

horem: jít horemvon oben gehen

hospoda: jít do hospodyin die Kneipe gehen

houba: chodit na houbyPilze suchen/sammeln, hovor. in die Pilze gehen

hůl: Chodí o holi.Er geht am Stock.

chodit: chodit pěškyzu Fuß gehen

chýlit se: Den už se chýlí.Der Tag geht zur Neige.

jak: Jak se máš?Wie geht es dir?

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

jakpak: hovor. Jakpak se máš?Wie geht's dir denn?

jinak: Jinak to nejde.Anders geht es nicht.

jít: jít pěškyzu Fuß gehen

k, ke, ku: jít k lesuzum Wald gehen

kalit: jít kalitauf eine Sauftour gehen

kam: Kam jdeš?Wohin gehst du?

kino: jít do kinains Kino gehen

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kolem: Přešel kolem nás.Er ging an uns vorbei.

kolovat: Myšlenky mu kolují hlavou.Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.

konkurz: jít do konkurzuin Konkurs gehen

kosmetika: jít na kosmetikuzur Kosmetik gehen

běžet: Jen běž napřed.Geh nur voraus.