Hlavní obsah

Mensch

Der, podstatné jméno~en, ~en

Vyskytuje se v

Gott: Der Mensch denkt, Gott lenkt.Člověk míní, pánbůh mění.

kein, keine: kein Menschani noha

Mensch: nur (noch) ein halber Mensch seinbýt pouhým stínem být velmi vyčerpán

Seele: eine Seele von Mensch seinbýt dobrák/dobračka od kosti

tausend: tausend(e) und abertausend(e) Menschentisíce a tisíce lidí

Kultur: ein Mensch von Kulturkultivovaný člověk

unfehlbar: Kein Mensch ist unfehlbar.Nikdo není neomylný.

unter: unter Menschen seinbýt mezi lidmi

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

Abscheu: vor einem Menschen Abscheu habenmít averzi vůči jednomu člověku

all: alle Menschenvšichni lidé

Charakter: ein Mensch von/ohne Charaktercharakterní/bezcharakterní člověk

derjenige, diejenige, dasjenige: derjenige Mensch, dem wir begegnet sind ...ten člověk, kterého jsme potkali ...

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

urteilen: über die Menschen vorschnell urteilenposuzovat lidi ukvapeně

vielerlei: Ich kenne vielerlei Menschen.Znám všelijaké lidi.

voller: ein Mensch voller Widersprüchečlověk plný rozporů

člověk: Mensch, ärgere dich nicht!Člověče, nezlob se!

dobrák: grundgütig sein, ein kreuzbraver Mensch seinbýt dobrák od kosti

společenský: ein geselliger Menschspolečenský člověk

anatomie: die Anatomie des Menschenanatomie člověka

bezvládný: ein kraftloser Menschbezvládný člověk

bodrý: ein gutmütiger Menschbodrý člověk

bohatý: ein reicher Menschbohatý člověk

bojácný: ein ängstlicher Mensch/Blickbojácný člověk/pohled

co: Was für ein Mensch ist er?Co je to za člověka?

copak: Was für ein Mensch ist er?Copak je to za člověka?

dokonalý: Kein Mensch ist vollkommen.Nikdo není dokonalý.

domov: Menschen ohne Heimlidé bez domova

domýšlivý: ein eingebildeter Menschdomýšlivý člověk

dotěrný: ein zudringlicher Menschdotěrný člověk

důsledný: ein konsequenter Menschdůsledný člověk

egocentrický: ein egozentrischer Menschegocentrický člověk

fajnový: ein feiner Menschfajnový člověk

hříšný: ein sündiger/sündhafter Menschhříšný člověk

chyba: Kein Mensch ist ohne Fehler.Nikdo není bez chyby.

inteligentní: j-n für einen intelligenten Menschen haltenpovažovat za inteligentního člověka koho

jindy: der sonst so ruhige Menschjindy tak klidný člověk

klidný: ein ruhiger Menschklidný člověk

krutý: ein grausamer Mensch/Herrscherkrutý člověk/panovník

ledabylý: ein nachlässiger Menschledabylý člověk

melancholický: ein melancholischer Menschmelancholický člověk

mladší: Es ist ein jüngerer Mensch.Je to mladší člověk.

morálně: ein moralisch reifer Menschmorálně vyspělý člověk

moudrý: ein weiser Menschmoudrý člověk

mravně: ein moralisch verdorbener Menschmravně zkažený člověk

mrzutý: ein mürrischer Menschmrzutý člověk

nechápavý: ein begriffsstutziger Menschnechápavý člověk

nechutný: ein unappetitlicher Menschnechutný člověk

nemravný: ein unmoralischer Menschnemravný člověk

nenávistný: ein gehässiger Menschnenávistný člověk

neprávem: zu Unrecht verurteilter Menschneprávem odsouzený člověk

nervózní: ein nervöser Menschnervózní člověk

neřestný: ein lasterhafter Menschneřestný člověk

omezený: ein beschränkter Menschomezený člověk

ostýchavý: schüchterner Menschostýchavý člověk

ošklivý: ein hässlicher Menschošklivý člověk

počestný: ein ehrsamer Mensch seinbýt počestný člověk

pohodlný: ein seelisch bequemer Menschduševně pohodlný člověk

pohostinný: gastfreundlicher Menschpohostinný člověk

povrchní: ein oberflächlicher Menschpovrchní člověk

praktický: Er ist ein praktischer Mensch.Je to praktický člověk.

prolít: Blut der unschuldigen Menschen vergießenprolít krev nevinných lidí

prudký: ein jähzorniger Menschprudký člověk

předek: direkter Vorfahr des Menschenbiol. přímý předek člověka

přímočarý: ein geradliniger Mensch seinbýt přímočarý člověk

přisoudit: einem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechenpřisoudit člověku určité vlastnosti

přívětivý: ein umgänglicher Mensch/umgängliches Personalpřívětivý člověk/personál

racionální: ein rationaler Menschracionální člověk

rasa: die Menschen unterschiedlicher Rassenlidé rozdílných ras

rigidní: ein rigider Menschrigidní člověk

rovnost: die Gleichheit unter den Menschenrovnost mezi lidmi

rovný: Alle Menschen sind gleich.Všichni lidé jsou si rovni.

rozumný: Er ist ein vernünftiger/verständiger Mensch.Je to rozumný člověk.

různý: die Menschen verschiedener Nationalitätenlidé nejrůznějších národností

shazovat: gebildete Menschen herabsetzenshazovat vzdělané lidi

smýšlení: Menschen gleicher Gesinnunglidé stejného smýšlení

spolehlivý: sich an einen zuverlässigen Menschen wendenobrátit se na spolehlivého člověka

tvrdohlavý: ein sehr dickköpfiger Menschvelmi tvrdohlavý člověk

uzavřený: ein (in sich) verschlossener Mensch(do sebe) uzavřený člověk

vážený: ein angesehener Menschvážený člověk

vyjít: Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.Není snadné vyjít se všemi lidmi.

vysoký: ein großer Menschvysoký člověk

vývoj: die Entwicklung des Menschenvývoj člověka

vzrůst: ein Mensch von kleiner Gestaltčlověk malého vzrůstu

zabarikádovat: Die Menschen haben es geschafft, die Tür zu verbarrikadieren.Lidé stihli zabarikádovat dveře.

zapomnětlivý: ein vergesslicher Menschzapomnětlivý člověk

zavrčet: Der Hund knurrte den fremden Menschen an.Pes zavrčel na cizího člověka.

zděšení: Unter den Menschen brach Panik aus.Mezi lidmi zavládlo zděšení.

zdrcený: ein gebrochener Menschzdrcený člověk

zhýralý: ein liederlicher Menschzhýralý člověk

zchátralý: heruntergekommener Menschzchátralý člověk

energie: ein energiegeladener Menschčlověk plný energie

chtít: Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.přísl. Kdo chce kam, pomozme mu tam.

lidé: unter Menschen gehenchodit mezi lidi

Brot: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.Nejen chlebem živ je člověk.