Hlavní obsah

Mensch

Der, podstatné jméno~en, ~en

Vyskytuje se v

Brot: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.Nejen chlebem živ je člověk.

Gott: Der Mensch denkt, Gott lenkt.Člověk míní, pánbůh mění.

kein, keine: kein Menschani noha

Seele: eine Seele von Mensch seinbýt dobrák/dobračka od kosti

tausend: tausend(e) und abertausend(e) Menschentisíce a tisíce lidí

Kultur: ein Mensch von Kulturkultivovaný člověk

unfehlbar: Kein Mensch ist unfehlbar.Nikdo není neomylný.

unter: unter Menschen seinbýt mezi lidmi

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

Abscheu: vor einem Menschen Abscheu habenmít averzi vůči jednomu člověku

all: alle Menschenvšichni lidé

Charakter: ein Mensch von/ohne Charaktercharakterní/bezcharakterní člověk

derjenige, diejenige, dasjenige: derjenige Mensch, dem wir begegnet sind ...ten člověk, kterého jsme potkali ...

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

urteilen: über die Menschen vorschnell urteilenposuzovat lidi ukvapeně

vielerlei: Ich kenne vielerlei Menschen.Znám všelijaké lidi.

voller: ein Mensch voller Widersprüchečlověk plný rozporů

člověk: Člověče, nezlob se!Mensch, ärgere dich nicht!

dobrák: být dobrák od kostigrundgütig sein, ein kreuzbraver Mensch sein

společenský: společenský člověkein geselliger Mensch

anatomie: anatomie člověkadie Anatomie des Menschen

bezvládný: bezvládný člověkein kraftloser Mensch

bodrý: bodrý člověkein gutmütiger Mensch

bohatý: bohatý člověkein reicher Mensch

bojácný: bojácný člověk/pohledein ängstlicher Mensch/Blick

co: Co je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

copak: Copak je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

dokonalý: Nikdo není dokonalý.Kein Mensch ist vollkommen.

domov: lidé bez domovaMenschen ohne Heim

domýšlivý: domýšlivý člověkein eingebildeter Mensch

dotěrný: dotěrný člověkein zudringlicher Mensch

důsledný: důsledný člověkein konsequenter Mensch

egocentrický: egocentrický člověkein egozentrischer Mensch

fajnový: fajnový člověkein feiner Mensch

hříšný: hříšný člověkein sündiger/sündhafter Mensch

chyba: Nikdo není bez chyby.Kein Mensch ist ohne Fehler.

inteligentní: považovat za inteligentního člověka kohoj-n für einen intelligenten Menschen halten

jindy: jindy tak klidný člověkder sonst so ruhige Mensch

klidný: klidný člověkein ruhiger Mensch

krutý: krutý člověk/panovníkein grausamer Mensch/Herrscher

ledabylý: ledabylý člověkein nachlässiger Mensch

melancholický: melancholický člověkein melancholischer Mensch

mladší: Je to mladší člověk.Es ist ein jüngerer Mensch.

morálně: morálně vyspělý člověkein moralisch reifer Mensch

moudrý: moudrý člověkein weiser Mensch

mravně: mravně zkažený člověkein moralisch verdorbener Mensch

mrzutý: mrzutý člověkein mürrischer Mensch

nechápavý: nechápavý člověkein begriffsstutziger Mensch

nechutný: nechutný člověkein unappetitlicher Mensch

nemravný: nemravný člověkein unmoralischer Mensch

nenávistný: nenávistný člověkein gehässiger Mensch

neprávem: neprávem odsouzený člověkzu Unrecht verurteilter Mensch

nervózní: nervózní člověkein nervöser Mensch

neřestný: neřestný člověkein lasterhafter Mensch

omezený: omezený člověkein beschränkter Mensch

ostýchavý: ostýchavý člověkschüchterner Mensch

ošklivý: ošklivý člověkein hässlicher Mensch

počestný: být počestný člověkein ehrsamer Mensch sein

pohodlný: duševně pohodlný člověkein seelisch bequemer Mensch

pohostinný: pohostinný člověkgastfreundlicher Mensch

povrchní: povrchní člověkein oberflächlicher Mensch

praktický: Je to praktický člověk.Er ist ein praktischer Mensch.

prolít: prolít krev nevinných lidíBlut der unschuldigen Menschen vergießen

prudký: prudký člověkein jähzorniger Mensch

předek: biol. přímý předek člověkadirekter Vorfahr des Menschen

přímočarý: být přímočarý člověkein geradliniger Mensch sein

přisoudit: přisoudit člověku určité vlastnostieinem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechen

přívětivý: přívětivý člověk/personálein umgänglicher Mensch/umgängliches Personal

racionální: racionální člověkein rationaler Mensch

rasa: lidé rozdílných rasdie Menschen unterschiedlicher Rassen

rigidní: rigidní člověkein rigider Mensch

rovnost: rovnost mezi lidmidie Gleichheit unter den Menschen

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.Alle Menschen sind gleich.

rozumný: Je to rozumný člověk.Er ist ein vernünftiger/verständiger Mensch.

různý: lidé nejrůznějších národnostídie Menschen verschiedener Nationalitäten

shazovat: shazovat vzdělané lidigebildete Menschen herabsetzen

smýšlení: lidé stejného smýšleníMenschen gleicher Gesinnung

spolehlivý: obrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wenden

tvrdohlavý: velmi tvrdohlavý člověkein sehr dickköpfiger Mensch

uzavřený: (do sebe) uzavřený člověkein (in sich) verschlossener Mensch

vážený: vážený člověkein angesehener Mensch

vybrat: Na pomoc lidem v postižených oblastech se vybralo...Für die Menschen in den betroffenen Gebieten wurde... gesammelt.

vyjít: Není snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.

vysoký: vysoký člověkein großer Mensch

vývoj: vývoj člověkadie Entwicklung des Menschen

vzrůst: člověk malého vzrůstuein Mensch von kleiner Gestalt

zabarikádovat: Lidé stihli zabarikádovat dveře.Die Menschen haben es geschafft, die Tür zu verbarrikadieren.

zapomnětlivý: zapomnětlivý člověkein vergesslicher Mensch

zavrčet: Pes zavrčel na cizího člověka.Der Hund knurrte den fremden Menschen an.

zděšení: Mezi lidmi zavládlo zděšení.Unter den Menschen brach Panik aus.