Hlavní obsah

zwischen

Předložka

  1. mezi dvěma body
  2. mezi skupinou ap., uvnitř určitého množství, v určitém množstvíj-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi
  3. mezi ve vzájemném vztahudas Vertrauen zwischen Eltern und Kinderndůvěra mezi rodiči a dětmi

Vyskytuje se v

Tür: zwischen Tür und Angelmezi dveřmi ve spěchu

Zeile: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

balancovat: zwischen dem Leben und dem Tod schwebenbalancovat mezi životem a smrtí

konflikt: ein Konflikt zwischen zwei Staatenkonflikt dvou států

mezera: die Lücke zwischen den Häusernmezera mezi domy

mezi: der Weg zwischen den Felderncesta mezi poli

neshoda: eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realitätneshoda mezi představou a skutečností

nesoulad: ein Missverhältnis zwischen Denken und Handelnnesoulad mezi myšlením a jednáním

odstup: die Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülernodstup mezi učitelem a žáky

poměr: die Relation zwischen Gehältern und Warenpreisenpoměr mezi platy a cenami zboží

průchod: der Durchgang zwischen den Häusernprůchod mezi domy

ulička: der Gang zwischen den Sitzplätzenulička mezi sedadly

urovnat se: Die Konflikte zwischen den Partnern bereinigten sich.Neshody mezi partnery se urovnaly.

usmíření: die Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschenusmíření Čechů a Němců

vklínit: den Rucksack zwischen die Koffer einkeilenvklínit batoh mezi kufry

vklínit se: sich zwischen die Mitschüler verkeilenvklínit se mezi spolužáky

vyhrotit se: Die Spaltung zwischen den Ehepartnern eskalierte.Rozkol mezi manžely se vyhrotil.

vyniknout: Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.

vzdálenost: die Entfernung zwischen Berlin und Münchenvzdálenost mezi Berlínem a Mnichovem

vztah: die Beziehung zwischen Theorie und Praxisvztah mezi teorií a praxí

klacek: j-m einen Knüppel zwischen die Beine werfenpřen. házet komu klacky pod nohy

proklouznout: j-m zwischen den Fingern durchschlüpfenproklouznout komu mezi prsty

řádek: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

sedět: zwischen zwei Stühlen sitzensedět na dvou židlích

vážka: zwischen Baum und Borke steckenbýt na vážkách

vyčíst: etw. Akk zwischen den Zeilen lesenvyčíst co mezi řádky

Knüppel: j-m (einen) Knüppel zwischen die Beine werfenházet komu klacky pod nohy