Hlavní obsah

zwischen

Předložka

  1. mezi dvěma body
  2. mezi skupinou ap., uvnitř určitého množství, v určitém množstvíj-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi
  3. mezi ve vzájemném vztahudas Vertrauen zwischen Eltern und Kinderndůvěra mezi rodiči a dětmi

Vyskytuje se v

Knüppel: j-m (einen) Knüppel zwischen die Beine werfenházet komu klacky pod nohy

Tür: zwischen Tür und Angelmezi dveřmi ve spěchu

Zeile: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

mezera: mezera mezi domydie Lücke zwischen den Häusern

mezi: cesta mezi polider Weg zwischen den Feldern

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

neshoda: neshoda mezi představou a skutečnostíeine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität

neshoda: drobné neshody mezi partnerykleine Nichtübereinstimmungen zwischen den Partnern

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

odstup: odstup mezi učitelem a žákydie Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülern

poměr: poměr mezi platy a cenami zbožídie Relation zwischen Gehältern und Warenpreisen

průchod: průchod mezi domyder Durchgang zwischen den Häusern

ulička: ulička mezi sedadlyder Gang zwischen den Sitzplätzen

urovnat se: Neshody mezi partnery se urovnaly.Die Konflikte zwischen den Partnern bereinigten sich.

usmíření: usmíření Čechů a Němcůdie Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen

vklínit: vklínit batoh mezi kufryden Rucksack zwischen die Koffer einkeilen

vklínit se: vklínit se mezi spolužákysich zwischen die Mitschüler verkeilen

vyhrotit se: Rozkol mezi manžely se vyhrotil.Die Spaltung zwischen den Ehepartnern eskalierte.

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

vzdálenost: vzdálenost mezi Berlínem a Mnichovemdie Entfernung zwischen Berlin und München

vztah: vztah mezi teorií a praxídie Beziehung zwischen Theorie und Praxis

klacek: přen. házet komu klacky pod nohyj-m einen Knüppel zwischen die Beine werfen

proklouznout: proklouznout komu mezi prstyj-m zwischen den Fingern durchschlüpfen

řádek: číst mezi řádkyzwischen den Zeilen lesen

sedět: sedět na dvou židlíchzwischen zwei Stühlen sitzen

vážka: být na vážkáchzwischen Baum und Borke stecken

vyčíst: vyčíst co mezi řádkyetw. Akk zwischen den Zeilen lesen