Hlavní obsah

Tür

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. dveřej-m die Tür aufhaltenpodržet komu dveře
  2. dvířka klece, skříně ap.

Vyskytuje se v

all: j-m stehen alle Türen offenkdo má všechny dveře dokořán

Haus: Haus der offenen Türden otevřených dveří univerzity ap.

Tag: Tag der offenen Türden otevřených dveří

an: etw. an die Tür lehnenopřít co o dveře

anheften: eine Annonce an die Tür anheftenpřipevnit inzerát na dveře

auftreten: die Tür auftretenvykopnout dveře

abschließen: Die Tür war abgeschlossen.Dveře byly zamčené.

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

anklopfen: energisch an die/der Tür anklopfenenergicky zaklepat na dveře

auf: Tür auf!Otevři dveře!

dicht: dicht an der Türtěsně u dveří

durchgehen: Er ist durch die Tür durchgegangen.Prošel dveřmi.

Glocke: die Glocke an der Tür ziehenzvonit na zvonek u dveří

hereinziehen: Es zieht durch die geöffnete Tür herein.Otevřenými dveřmi (sem) táhne.

hinausführen: Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.

horchen: an der Tür horchenposlouchat za dveřmi

klappen: Die Kinder klappen mit den Türen.Děti bouchají dveřmi.

klopfen: an die Tür/ans Fenster klopfenklepat na dveře/okno

lauschen: an der Tür lauschenposlouchat za dveřmi

läuten: Es läutet (an der Tür).Někdo zvoní (u dveří).

schaben: den Lack von der Tür schabenseškrábat lak ze dveří

schlagen: gegen die Tür schlagenbouchat na dveře

sprengen: eine Tür sprengenvypáčit dveře

stehen: in der Tür stehenstát ve dveřích

treten: Er trat gegen die Tür.Kopnul do dveří.

unentschlossen: Unentschlossen stand er vor der Tür.Nerozhodně stál přede dveřmi.

verrammeln: die Tür verrammelnzatarasit dveře

ziehen: Es zieht von der Tür.Táhne od dveří.

zu: Tür zu, es zieht!Zavřít dveře, táhne!

fegen: Jeder fege vor seiner eigenen Tür.Každý ať si zamete před vlastním prahem.

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür

otevřený: den otevřených dveříder Tag der offenen Tür

podomní: podomní prodejVerkauf an der Tür

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

dojít: dojít ke dveřímzur Tür kommen

drhnout: Dveře drhnou o práh.Die Tür schleift an der Schwelle.

hlučně: hlučně zavřít dveředie Tür laut zumachen

jmenovka: jmenovka na dveříchdas Namensschild an der Tür

klepat: Zima už klepe na dveře.Der Winter klopft schon an die Tür.

mlátit: mlátit dveřmidie Tür zuschlagen

otevřít: otevřít dveře/oknodie Tür/das Fenster öffnen

páka: otevřít dveře pákoudie Tür mit einem Hebel öffnen

podržet: podržet komu dveřej-m die Tür aufhalten

podstrčit: podstrčit dopis pod dveřeeinen Brief unter die Tür schieben

pootevřený: nechat pootevřené dveředie Tür angelehnt/eine Spalt offen lassen

pootevřít: pootevřít dveředie Tür einen Spalt öffnen

práskat: práskat dveřmidie Tür zuknallen

prásknout: prásknout (za sebou) dveřmidie Tür (hinter sich) zuschlagen

prostřílet: prostřílet dveředie Tür durchschießen

přibodnout: přibodnout lístek na dveřeeinen Zettel an die Tür spießen

přibouchnout: přibouchnout dveředie Tür zuknallen

přidržet: přidržet dveředie Tür aufhalten

přirazit: přirazit dveředie Tür zuschlagen

přivalit: přivalit kámen k dvířkůmden Stein auf die Tür zurollen

přivřít: přivřít dveředie Tür anlehnen

přivřít: přivřít (si) prsty mezi dveře(sich) die Finger in der Tür klemmen

rozletět se: Dveře se rozletěly.Die Tür ist aufgeflogen.

rozrazit: rozrazit v běhu dveředie Tür im Laufen aufstoßen

sehnout se: sehnout se ve dveříchsich bei der Tür ducken

třískat: třískat dveřmimit den Türen knallen

vedle: vedle dveříneben der Tür

ven: Dveře se otvírají ven.Die Tür ist nach außen zu öffnen.

vkročit: vkročit do dveřídie Tür betreten

vrub: udělat vrub na dveřícheine Kerbe in die Tür schneiden

vrznout: Dveře vrzly.Die Tür hat geknarrt.

vtrhnout: Táta vtrhl do dveří jako první.Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.

vykopnout: vykopnout dveředie Tür auftreten

vykročit: vykročit ze dveříaus der Tür hinaustreten

vyletět: vyletět ze dveříaus der Tür stürzen

vypáčit: Museli jsme dveře vypáčit.Wir mussten die Tür aufstemmen.

vysadit: vysadit dveředie Tür ausheben

vystrčit: vystrčit novináře za dveřeJournalisten vor die Tür setzen

zabarikádovat: Lidé stihli zabarikádovat dveře.Die Menschen haben es geschafft, die Tür zu verbarrikadieren.

zabouchat: zabouchat na dveřean die Tür pochen

zacloumat: zacloumat prudce dveřmiheftig an der Tür rütteln

zajistit: zajistit dveře závoroudie Tür mit einer Schranke sichern

zaklapnout: zaklapnout dveředie Tür zuklappen

zaklapnout: Dveře za námi zaklaply.Die Tür ist hinter uns zugeschnappt.

zaklepat: zaklepat na dveřean die Tür klopfen

zamknout se: Tyto dveře se automaticky zamknou.Diese Tür schließt automatisch.

zaťukat: Zaťukal na dveře.Er klopfte an die Tür.

zavěsit: zavěsit dveře do pantůdie Tür in die Angeln einhängen

závora: zavřít dveře na závorudie Tür verriegeln

zazdít: zazdít dveředie Tür zumauern

zazvonit: zazvonit u dveřían der Tür klingeln

ztuha: Dveře se zavírají ztuha.Die Tür geht schwer zu.

zvenku: Dveře se otevírají zvenčí.Die Tür ist von außen zu öffnen.

zvonit: Někdo zvoní u dveří.Es läutet an der Tür.

dveře: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Türen offen

práh: Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.Jeder kehre vor seiner Tür.