Hlavní obsah

treten

Slovesotritt, trat, i./h. getreten

  1. vstoupit, přistoupit, vkročitBitte zur Seite treten!Prosím ustupte!Treten Sie näher.Přistupte blíže.
  2. šlápnout, stoupnout do bahna ap.in den Morast tretenšlápnout do blátaEr ist mir auf den Fuß getreten.Šlápl mi na nohu.
  3. kopnout/kopat, nakopnoutEr trat gegen die Tür.Kopnul do dveří.den Ball/das Leder tretenčutat hrát fotbal
  4. sport.kopnout, střelit míč do branky ap.
  5. etw. Akk šlápnout na co na brzdu ap., sešlápnout co pedál ap.ein Pedal tretenšlápnout na pedál
  6. prošlapat, vyšlapateinen Weg im Gras tretenprošlapat cestu v trávě
  7. etw. Akk irgendwohin vrazit (si) co kam, šlápnout na coeinen Dorn in den Fuß tretenšlápnout na trn
  8. rozšlápnout, ušlapat
  9. prošlápnout, prokopnout
  10. ve spojení s podstatným jménem vyjadřuje začátek nějakého dějevstoupitin den Staatsdienst tretenvstoupit do státních služebin den Ruhestand tretenodejít do důchoduin Kraft tretenvstoupit v platnostmit j-m in Kontakt tretennavázat kontakt s kým

Vyskytuje se v

Schlips: j-m auf den Schlips tretenšlápnout komu na kuří oko

Schmutz: j-n/etw. durch den Schmutz ziehen, in den Schmutz treten/ziehenházet špínu na koho, vláčet koho špínou

Spur: auf j-s Spuren wandeln, in j-s Spuren tretenjít ve stopách koho

Stelle: nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle tretennehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Tritt: auf Schritt und Trittna každém kroku

Wasser: Wasser tretenšlapat vodu

Weg: j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

zutage: zutage kommen/tretenvyjít najevo/na světlo

Tritt: j-m einen Tritt (in den Hintern) versetzenkopnout koho (do zadku)

eintreten: Treten Sie ein!Vstupte!

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

Menge: aus der Menge tretenvystoupit z davu

Öffentlichkeit: mit etw. an die Öffentlichkeit tretenvystoupit s čím na veřejnost, zveřejnit co

Schwelle: über die Schwelle tretenpřekročit práh

überwachen: j-n auf Schritt und Tritt überwachenstřežit na každém kroku koho

krok: na každém krokuauf Schritt und Tritt

dokopat: dokopat koho ke svatběj-n/j-m in den Hintern treten, damit er heiratet

dupnout: dupnout na brzdu(scharf) auf die Bremse treten

levá: kopat levouden Ball mit dem linken Fuß treten

louže: šlápnout do loužein die Pfütze treten

naskrz: prosáknout naskrz čímdurch etw. hindurch treten/dringen

pokopat: Kůň pokopal jezdce.Das Pferd hat den Reiter getreten.

prst: šlapat komu na prsty,j-m auf die Zehen treten

přišlápnout: přišlápnout komu nohuauf j-s Fuß treten

rozhostit se: Rozhostilo se hluboké ticho.Tiefe Stille trat ein.

služba: jít do služby ke komuin j-s Dienst treten

spojka: sešlápnout spojkudie Kupplung treten

stávka: vstoupit do stávkyin den Streik treten

stoupnout: stoupnout komu na nohuj-m auf den Fuß treten

šlapat: šlapat do blátain den Schmutz treten

šlapat: šlapat voduWasser treten

šlapat: motor. šlapat plynaufs Gas treten

šlápnout: šlápnout na pedáldas Pedal treten

šlápnout: přen. šlápnout na kuří oko komuj-m auf das Hühnerauge treten

šlápnout: šlápnout na brzdu(auf) die Bremse treten, die Bremse betätigen

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vlézt: vlézt do loužein eine Pfütze treten

vrazit: vrazit si trn do nohysich einen Dorn in den Fuß treten

vstoupit: Vstupte!Treten Sie ein!

vykročit: vykročit z kruhuaus dem Kreis treten

vylít se: Řeka se vylila ze břehů.Der Fluss ist über die Ufer getreten.

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

zapíchnout: Omylem si zapíchl hřebík do nohy.Er hat sich versehentlich einen Nagel in den Fuß getreten.

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

hovno: šlápnout do hovnain die Scheiße treten

povrch: vyjít/vyplout/vycházet na povrchan den Tag kommen/zutage treten

prdel: kopnout koho do prdelej-n in den Arsch treten

voda: šlapat voduWasser treten

vstoupit: vstoupit komu do cestyj-m in den Weg treten