Hlavní obsah

treten

Slovesotritt, trat, i./h. getreten

  1. vstoupit, přistoupit, vkročitBitte zur Seite treten!Prosím ustupte!Treten Sie näher.Přistupte blíže.
  2. šlápnout, stoupnout do bahna ap.in den Morast tretenšlápnout do blátaEr ist mir auf den Fuß getreten.Šlápl mi na nohu.
  3. kopnout/kopat, nakopnoutEr trat gegen die Tür.Kopnul do dveří.den Ball/das Leder tretenčutat hrát fotbal
  4. sport.kopnout, střelit míč do branky ap.
  5. etw. Akk šlápnout na co na brzdu ap., sešlápnout co pedál ap.ein Pedal tretenšlápnout na pedál
  6. prošlapat, vyšlapateinen Weg im Gras tretenprošlapat cestu v trávě
  7. etw. Akk irgendwohin vrazit (si) co kam, šlápnout na coeinen Dorn in den Fuß tretenšlápnout na trn
  8. rozšlápnout, ušlapat
  9. prošlápnout, prokopnout
  10. ve spojení s podstatným jménem vyjadřuje začátek nějakého dějevstoupitin den Staatsdienst tretenvstoupit do státních služebin den Ruhestand tretenodejít do důchoduin Kraft tretenvstoupit v platnostmit j-m in Kontakt tretennavázat kontakt s kým

Vyskytuje se v

Schmutz: j-n/etw. durch den Schmutz ziehen, in den Schmutz treten/ziehenházet špínu na koho, vláčet koho špínou

Spur: auf j-s Spuren wandeln, in j-s Spuren tretenjít ve stopách koho

Stelle: nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle tretennehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Tritt: auf Schritt und Trittna každém kroku

Wasser: Wasser tretenšlapat vodu

Weg: j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

zutage: zutage kommen/tretenvyjít najevo/na světlo

treten: in den Staatsdienst tretenvstoupit do státních služeb

eintreten: Treten Sie ein!Vstupte!

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

Menge: aus der Menge tretenvystoupit z davu

Öffentlichkeit: mit etw. an die Öffentlichkeit tretenvystoupit s čím na veřejnost, zveřejnit co

Schwelle: über die Schwelle tretenpřekročit práh

überwachen: j-n auf Schritt und Tritt überwachenstřežit na každém kroku koho

krok: auf Schritt und Trittna každém kroku

dokopat: j-n/j-m in den Hintern treten, damit er heiratetdokopat koho ke svatbě

dupnout: (scharf) auf die Bremse tretendupnout na brzdu

levá: den Ball mit dem linken Fuß tretenkopat levou

louže: in die Pfütze tretenšlápnout do louže

naskrz: durch etw. hindurch treten/dringenprosáknout naskrz čím

pokopat: Das Pferd hat den Reiter getreten.Kůň pokopal jezdce.

prst: j-m auf die Zehen tretenšlapat komu na prsty,

přišlápnout: auf j-s Fuß tretenpřišlápnout komu nohu

rozhostit se: Tiefe Stille trat ein.Rozhostilo se hluboké ticho.

služba: in j-s Dienst tretenjít do služby ke komu

spojka: die Kupplung tretensešlápnout spojku

stávka: in den Streik tretenvstoupit do stávky

stoupnout: j-m auf den Fuß tretenstoupnout komu na nohu

šlapat: in den Schmutz tretenšlapat do bláta

šlápnout: das Pedal tretenšlápnout na pedál

vcházet: Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.Nový zákon zítra vchází v platnost.

vlézt: in eine Pfütze tretenvlézt do louže

vrazit: sich einen Dorn in den Fuß tretenvrazit si trn do nohy

vstoupit: Treten Sie ein!Vstupte!

vykročit: aus dem Kreis tretenvykročit z kruhu

vylít se: Der Fluss ist über die Ufer getreten.Řeka se vylila ze břehů.

vyniknout: Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.

zapíchnout: Er hat sich versehentlich einen Nagel in den Fuß getreten.Omylem si zapíchl hřebík do nohy.

zaváhat: Er zögerte eine Weile und trat dann herein.Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.

hovno: in die Scheiße tretenšlápnout do hovna

povrch: an den Tag kommen/zutage tretenvyjít/vyplout/vycházet na povrch

prdel: j-n in den Arsch tretenkopnout koho do prdele

voda: Wasser tretenšlapat vodu

Schlips: j-m auf den Schlips tretenšlápnout komu na kuří oko