Hlavní obsah

Menge

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. množství, dávka, kvantum zboží ap.
  2. množství, spousta, mnoho chyb, práce ap.in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb
  3. mat.množina
  4. dav, zástup, množství lidíin der Menge verschwindenzmizet v davudurch die Menge gehenproplést se davemaus der Menge tretenvystoupit z davusich unter die Menge mischenvmísit se do davu

Vyskytuje se v

mengen: sich mengenmit etw. mísit se s čím různé vůně ap.

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

durchkämpfen: Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.Konečně jsem se probojovala davem k východu.

erschwindeln: Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.Vyloudil (si) spoustu peněz.

libovolný: eine beliebige Mengelibovolné množství

množinový: das Element der Mengemnožinový prvek

odběr: bei Abnahme größerer Mengepři odběru většího množství

halda: eine Menge Zeit habenmít haldu času

hukot: der Lärm der Mengehukot davu

mít: eine Menge Freizeit habenmít spoustu volného času

množství: die Gesamtmenge/anteilige Mengecelkové/dílčí množství

moře: eine Menge Zeit habenmít moře času

nakrást (si): Er hat sich eine Menge Geld angeeignet.Nakradl si hromady peněz.

nepřehledný: eine unübersehbare/unüberschaubare Mengenepřehledné množství

nesčetný: unzählige Mengenesčetné množství

probít: sich den Weg durch die Menge bahnenprobít si cestu davem

protékat: Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.Trubkou proteklo velké množství vody.

přitéct: Aus den Gebirgen strömte eine Menge Wasser dem Fluss zu.Z hor přitekla do řeky spousta vody.

splynout: in der Menge verschwindensplynout s davem

zamíchat se: sich unter die Menge mischenzamíchat se do davu

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb