Hlavní obsah

all

Zájmeno

 1. všechen, všecek, veškerý bez výjimkytrotz aller Bemühungenpřes veškeré snahyall sein Geldvšechny jeho penízeDas ist alles.To je vše.
 2. všechen každý, jakýkolivj-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré
 3. všichni souhrnněalle Menschenvšichni lidéalle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky
 4. všichni, každý bez výjimkyalle dreivšichni tři

Zájmeno

 1. alles in allem celkově (vzato), v celku, z celkového pohledu
 2. vor allem především, zvláště, hlavně
 3. all(es) und jedes každý, každičký, do jednoho bez výjimky
 4. allen voran především, hlavně, v první řadě
 5. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ještě není všem dnům konec.
 6. Alle Achtung! hovor.Všechna čest!, Klobouk dolů!
 7. in allen Ehren ve vší počestnosti
 8. Ende gut, alles gut. Konec dobrý, všechno dobré.
 9. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Není všechno zlato, co se třpytí.
 10. alle Jubeljahre (einmal) hovor.jednou za uherský rok
 11. bei aller Liebe hovor.při vší lásce, při nejlepší vůli
 12. Mädchen für alles hovor.děvče pro všechno
 13. ein für alle Mal jednou provždy
 14. in aller Stille v tichosti
 15. j-m stehen alle Türen offen kdo všechny dveře dokořán
 16. aus aller Welt z celého světa, ze všech koutů světa
 17. in alle Welt do celého světa

Vyskytuje se v

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

Achtung: Alle Achtung!Všechna čest!, Klobouk dolů!

Anfang: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

belassen: alles beim Alten belassennechat vše při starém

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

Brücke: die/alle Brücken hinter sich Dat abbrechenzbořit/spálit za sebou všechny mosty

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména

doppelt: (alles) doppelt sehenvidět (všechno) dvojitě být opilý

drehen: j-m dreht sich alless kým se všechno točí

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

drum: das (ganze) Drum und Dran, alles Drum und Dranse vším všudy, s příslušenstvím byt ap.

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

ein, eine, ein: j./etw. ist j-s Ein und Alleskdo/co je vším pro koho/co

ein, eine, ein: ein für alle Maljednou provždy

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem

Fall: auf alle Fällev každém případě, každopádně

finden: Das wird sich alles finden.To se všechno vyřeší.

Form: in aller Formformálně, obřadně

Frühe: in aller Frühebrzy zrána, za úsvitu

Gewalt: mit (aller) Gewaltmermomocí, za každou cenu

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

gut: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

gut: Alles Gute zu etw.!Všechno nejlepší k čemu! k svátku ap.

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Herrgottsfrühe: in aller Herrgottsfrühečasně ráno, za rozbřesku

Jubeljahr: alle Jubeljahre (ein)maljednou za uherský rok/sto let

Kamm: alle/alles über einen Kamm scherenměřit vše/všem jedním metrem

Kanone: unter aller Kanonemizerný, pod úroveň, na houby

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

Kürze: in aller Kürzev krátkosti, ve stručnosti

Lebtag: (all) mein/dein Lebtag(po) celý můj/tvůj život

Mädchen: Mädchen für allesholka/děvče pro všechno

Mann: alle Mannvšichni (společně)

nagelfest: (alles,) was nicht niet- und nagelfest istvšechno, co není přibito ukrást ap.

Name: seinem Namen (alle) Ehre machendělat čest svému jménu

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Regel: nach allen Regeln der Kunstpodle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správně

Regel: in der/aller Regelzpravidla, většinou, obvykle

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Respekt: bei allem Respektpři vší úctě, s veškerou úctou

Richtung: aus allen Richtungenze všech směrů/stran, odevšad

Richtung: in alle Richtungendo všech směrů, všude

Ruhe: in (aller) Ruhev klidu, klidně

Schandtat: zu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit seinbýt pro každou špatnost

Schikane: mit allen Schikanense vším komfortem

schwer: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

Stille: in aller Stillev nejužším rodinném kruhu

Tasse: nicht alle Tassen im Schrank habennemít všech pět pohromadě

Topf: seine Nase in alle Töpfe stecken, j-m in die Töpfe guckenstrkat do všeho nos

Topf: alles in einen Topf werfenházet všechno do jednoho pytle

Trumpf: alle Trümpfe in der Hand habenmít všechny trumfy v ruce

tun: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Unglück: zu allem Unglückke vší smůle

Vernehmen: dem/allem Vernehmen nachz doslechu, jak se proslýchá

vier: alle viere von sich streckennatáhnout se

vier: auf allen vieren gehenlézt po čtyřech

Voraussicht: aller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussichtpodle všech předpokladů, pravděpodobně

Wahrscheinlichkeit: aller Wahrscheinlichkeit nachs největší pravděpodobností

Wasser: mit allen Wassern gewaschen seinbýt všemi mastmi mazaný

Welt: aus aller Weltz celého světa přijet ap.

Welt: in aller Weltna celém světě všude

Welt: in alle Weltdo celého světa všude

Welt: um alles in der Weltpro všechno na světě

Wurf: alles auf einen Wurf setzenvsadit všechno na jednu kartu

zehn: sich alle zehn Finger nach etw. leckenolíznout si všech deset (prstů) mít něco rád

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

einmengen: sich in alles einmengendo všeho se vměšovat

einschließlich: einschließlich aller Kostenvčetně veškerých nákladů

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

lange: Das ist noch lange nicht alles.To ještě není zdaleka všechno.

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

Mal: ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

Mut: all seinen Mut zusammennehmensebrat veškerou (svou) odvahu

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Welt: alle Weltcelý svět všichni

Widerstand: allen Widerständen zum Trotznavzdory všem překážkám

Wurzel: die Wurzel allen Übelspříčina všeho zla

Zeit: für alle Zeitennavždy

Zeit: zu allen Zeitenve všech dobách

alle: Der Fruchtsaft ist alle.Džus došel.

alle: Die Vorräte werden alle.Zásoby dochází.

anfangs: Anfangs ging alles gut.Zpočátku šlo všechno dobře.

Anspannung: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

anstellen: alles Mögliche anstellenpodniknout všechno možné