Hlavní obsah

all

Zájmeno

 1. všechen, všecek, veškerý bez výjimkytrotz aller Bemühungenpřes veškeré snahyall sein Geldvšechny jeho penízeDas ist alles.To je vše.
 2. všechen každý, jakýkolivj-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré
 3. všichni souhrnněalle Menschenvšichni lidéalle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky
 4. všichni, každý bez výjimkyalle dreivšichni tři

Zájmeno

 1. alles in allem celkově (vzato), v celku, z celkového pohledu
 2. vor allem především, zvláště, hlavně
 3. all(es) und jedes každý, každičký, do jednoho bez výjimky
 4. allen voran především, hlavně, v první řadě
 5. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ještě není všem dnům konec.
 6. Alle Achtung! hovor.Všechna čest!, Klobouk dolů!
 7. in allen Ehren ve vší počestnosti
 8. Ende gut, alles gut. Konec dobrý, všechno dobré.
 9. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Není všechno zlato, co se třpytí.
 10. alle Jubeljahre (einmal) hovor.jednou za uherský rok
 11. bei aller Liebe hovor.při vší lásce, při nejlepší vůli
 12. Mädchen für alles hovor.děvče pro všechno
 13. ein für alle Mal jednou provždy
 14. in aller Stille v tichosti
 15. j-m stehen alle Türen offen kdo všechny dveře dokořán
 16. aus aller Welt z celého světa, ze všech koutů světa
 17. in alle Welt do celého světa

Vyskytuje se v

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

Achtung: Alle Achtung!Všechna čest!, Klobouk dolů!

all: alles in allemcelkově (vzato), v celku, z celkového pohledu

Anfang: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

belassen: alles beim Alten belassennechat vše při starém

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

Brücke: die/alle Brücken hinter sich Dat abbrechenzbořit/spálit za sebou všechny mosty

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména

doppelt: (alles) doppelt sehenvidět (všechno) dvojitě být opilý

drehen: j-m dreht sich alless kým se všechno točí

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

drum: das (ganze) Drum und Dran, alles Drum und Dranse vším všudy, s příslušenstvím byt ap.

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

ein, eine, ein: j./etw. ist j-s Ein und Alleskdo/co je vším pro koho/co

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem

Fall: auf alle Fällev každém případě, každopádně

finden: Das wird sich alles finden.To se všechno vyřeší.

Form: in aller Formformálně, obřadně

Frühe: in aller Frühebrzy zrána, za úsvitu

Gewalt: mit (aller) Gewaltmermomocí, za každou cenu

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Herrgottsfrühe: in aller Herrgottsfrühečasně ráno, za rozbřesku

Jubeljahr: alle Jubeljahre (ein)maljednou za uherský rok/sto let

Kamm: alle/alles über einen Kamm scherenměřit vše/všem jedním metrem

Kanone: unter aller Kanonemizerný, pod úroveň, na houby

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

Kürze: in aller Kürzev krátkosti, ve stručnosti

Lebtag: (all) mein/dein Lebtag(po) celý můj/tvůj život

Mädchen: Mädchen für allesholka/děvče pro všechno

Mann: alle Mannvšichni (společně)

nagelfest: (alles,) was nicht niet- und nagelfest istvšechno, co není přibito ukrást ap.

Name: seinem Namen (alle) Ehre machendělat čest svému jménu

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Regel: nach allen Regeln der Kunstpodle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správně

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Respekt: bei allem Respektpři vší úctě, s veškerou úctou

Richtung: aus allen Richtungenze všech směrů/stran, odevšad

Ruhe: in (aller) Ruhev klidu, klidně

Schandtat: zu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit seinbýt pro každou špatnost

Schikane: mit allen Schikanense vším komfortem

schwer: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

Stille: in aller Stillev nejužším rodinném kruhu

Tasse: nicht alle Tassen im Schrank habennemít všech pět pohromadě

Topf: seine Nase in alle Töpfe stecken, j-m in die Töpfe guckenstrkat do všeho nos

Trumpf: alle Trümpfe in der Hand habenmít všechny trumfy v ruce

tun: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Unglück: zu allem Unglückke vší smůle

Vernehmen: dem/allem Vernehmen nachz doslechu, jak se proslýchá

vier: alle viere von sich streckennatáhnout se

Voraussicht: aller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussichtpodle všech předpokladů, pravděpodobně

Wahrscheinlichkeit: aller Wahrscheinlichkeit nachs největší pravděpodobností

Wasser: mit allen Wassern gewaschen seinbýt všemi mastmi mazaný

Welt: aus aller Weltz celého světa přijet ap.

Wurf: alles auf einen Wurf setzenvsadit všechno na jednu kartu

zehn: sich alle zehn Finger nach etw. leckenolíznout si všech deset (prstů) mít něco rád

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

einmengen: sich in alles einmengendo všeho se vměšovat

einschließlich: einschließlich aller Kostenvčetně veškerých nákladů

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

lange: Das ist noch lange nicht alles.To ještě není zdaleka všechno.

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

Mal: ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

Mut: all seinen Mut zusammennehmensebrat veškerou (svou) odvahu

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty

dávat: sich alles gefallen lassendávat si všechno líbit

doslova: alles wörtlich nehmenbrát všechno doslova

hrát: in allen Farben schillernhrát všemi barvami

míra: alles mit Maß (und Ziel)všeho s mírou

narozeniny: Alles Gute zum Geburtstag.Všechno nejlepší k narozeninám.

opatření: alle Maßregeln beachtendbát všech opatření

pór: etw. mit allen Poren wahrnehmenpřen. vnímat co všemi póry

právo: alle Rechte vorbehaltenveškerá práva vyhrazena

rub: Alles hat seine Licht- und Schattenseiten.Vše má svůj rub i líc.

strana: von allen Seitenze všech stran

svět: in aller Weltpo celém světě

úcta: (Allen) Respekt!Má úcta!

úhrnem: alles in allem genommenúhrnem vzato

všechen, všechna, všechno: alles eine Wichsevšechno na jedno brdo

všichni, všechny, všechna: alle Rechte vorbehaltenvšechna práva vyhrazena

a: Und das ist alles?A to je všechno?

bořit: alle Brücken hinter sich abbrechenbořit za sebou všechny mosty

celkově: Alles in allem...Celkově vzato...

copak: Ach der, ihm gelingt alles.Copak ten, tomu se všecko daří.

černě: alles schwarz sehenvidět vše černě

čtyři: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

dobré: Alles Gute!Všechno dobré!

dobře: immer alles besser wissenvědět vždy vše lépe

doskočit: Er sprang am weitesten von allen.Doskočil nejdál ze všech.

dostat: alle Sachen in den Koffer kriegendostat všechny věci do kufru

druh: Gerichte aller Artjídla všech druhů

dvojitě: alles doppelt sehenvidět všechno dvojitě

hlavně: Die Ruhe vor allem!Hlavně klid!

hotovo: Alles ist schon fertig.Vše už je hotovo.

hovno: Es ist scheiße., Es ist unter aller Sau!Je to na hovno!

chtít: Alles braucht seine Zeit.Všechno chce svůj čas.

jestli: Er fragte, ob alle kommen.Ptal se, jestli přijdou všichni.

klapnout: Alles hat geklappt.Všechno klaplo.

komfort: das Hotel mit allem Komforthotel s plným komfortem

kromě: Es waren dort alle außer uns.Byli tam všichni kromě nás.

kývat: Er stimmt allem zu.Na všechno vždy kývá.

lež: Das sind alles Lügen.To jsou všechno lži.

mimo: alle außer mirvšichni mimo mne

místo: Alles ist an seinem Ort.Všecko je na svém místě.

moc: sich mit aller Macht bemühensnažit se (vší) mocí

moct: Das alles ist seine Schuld.Za to všechno může on.

možný: in allen möglichen Erscheinungenve všech možných podobách

my: wir allemy všichni

nadevše: j-n/etw. über alles liebennadevše milovat koho/co

naházet: alles auf einen Haufen werfennaházet všechno na jednu hromadu

napůl: Er macht alles nur halb.Všechno dělá jen napůl.

naschvál: Er tut mir alles zum Trotz.Dělá mi všechno naschvál.

navzdory: Er macht ihm alles zum Trotz.Dělá mu všechno navzdory.

nejdřív: Er war als erster von allen fertig.Byl hotov nejdřív ze všech.

nejlepší: der Beste von allen seinbýt nejlepší ze všech

nejprve: Anfangs ging alles gut.Nejprve se všechno dařilo.

nejvíc: am meisten von allennejvíc ze všech

nemuknout: Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.Všechno udělal a ani nemukl.

oběhat: Sie erledigt alles selbst.Všechno si oběhá sama.

oběhnout: Du musst alle wichtigen Leute besuchen.Musíš oběhnout důležité lidi.

obeslat: einen Warenkatalog an alle Kunden versendenobeslat všechny zákazníky nabídkovým katalogem

obráceně: Er hat alles umgekehrt gemacht.Udělal všechno obráceně.

obrat: Sie haben ihm alles weggenommen.Obrali ho o všechno.

obsazení: die Besetzung aller Sitze im Theaterobsazení všech sedadel v divadle

obtelefonovat: alle Bekannten anrufenobtelefonovat všechny známé

odchod: vor dem Weggang alle Fenster schließenpřed odchodem zavřít všechna okna

odstín: alle Nuancen von Blauvšechny odstíny modré barvy

ohlížet se: sich nach allen Seiten umsehenohlížet se na všechny strany

ostatní: alles Übrigevšechno ostatní

páchnout: Alles stinkt nach Fisch.Všechno páchne rybinou.

papouškovat: Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.Děti papouškují všechno po dospělých.

parný: Das war ein harter Tag für alle.Byl to pro všechny parný den.

platit: Das Gesetz ist für alle gültig.Zákon platí pro všechny.

po: Alles ist schon vorbei.Už je po všem.

pobrat: Ich kann nicht alles mitnehmen.Nemůžu všechno pobrat.

pocta: j-n mit allen Ehren beerdigenpochovat koho se všemi poctami

pochytat: Der Torwart hat alles gehalten.Brankář všechno pochytal.

pokácet: Er stieß alle Kegel um.Pokácel všechny kuželky.