Hlavní obsah

lange

Příslovcelänger, am längsten

  1. dlouhoWie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?
  2. zdalekave spojení s nichtDas ist noch lange nicht alles.To ještě není zdaleka všechno.

Vyskytuje se v

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

Gesicht: ein langes Gesicht machenprotáhnout obličej zklamáním ap.

kurz: Lange Haare, kurzer Verstand.Dlouhé vlasy, krátký rozum.

lang: lang und breitzeširoka, obšírně

lang: seit Langemdávno, dlouho

Länge: der Länge nachjak široký tak dlouhý

längst: längst nicht(ani) zdaleka ne

Leitung: eine lange Leitung habenmít dlouhé vedení

Nase: j-m eine (lange) Nase drehen(u)dělat na koho dlouhý nos

Ohr: lange Ohren machen/bekommennatahovat/špicovat uši

Sicht: auf lange Sichtdlouhodobě plánovat ap.

warten: Da kannst du lange warten!To se načekáš!

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

lang: ein 50 Meter langes Schwimmbeckenbazén dlouhý 50 metrů

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

Länge: die Länge von etw. messenzměřit délku čeho

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

dauern: Wie lange dauert es noch?Jak dlouho to ještě potrvá?

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

ehrlich: přen. Ehrlich währt am längsten.S poctivostí nejdál dojdeš.

entbehren: Ich kann die Brille nicht länger entbehren.Déle se už bez brýlí neobejdu.

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

lang: diese Straße langpodél této ulice

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

messen: Das Bett misst 2,10 m in der Länge.Postel měří 2,10 m na délku.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Satz: ein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta

sein: Die Tage sind länger geworden.Dny se prodloužily.

stutzen: einen Augenblick lang stutzenzarazit se na okamžik

délka: zeměpisná délkageographische Länge

východní: geogr. 20 stupňů východní délky20 Grad östlicher Länge

zeměpisný: zeměpisná délka/šířkageografische Länge/Breite

zlodějský: zlodějské prstylange Finger

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

bdít: bdít dlouho do nocilange in die Nacht wachen

boží: celý boží denden lieben langen Tag

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

čárkovaný: čárkované úlanges u

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

délka: Na délku to nevystačí.In der Länge reicht es nicht aus.

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

dlouho: Na to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang