Hlavní obsah

lang

Přídavné jménolänger, längst-

  1. dlouhý mající určitou délkuein 50 Meter langes Schwimmbeckenbazén dlouhý 50 metrůlange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu
  2. dlouhý, podrobný, rozsáhlý popis ap.

Příslovce

  • etw. Akk podél, podle čeho břehu ap., po čem ulici ap.diese Straße langpodél této ulice

Vyskytuje se v

Gesicht: ein langes Gesicht machenprotáhnout obličej zklamáním ap.

kurz: Lange Haare, kurzer Verstand.Dlouhé vlasy, krátký rozum.

lang: lang und breitzeširoka, obšírně

längst: längst nicht(ani) zdaleka ne

Leitung: eine lange Leitung habenmít dlouhé vedení

Nase: j-m eine (lange) Nase drehen(u)dělat na koho dlouhý nos

Ohr: lange Ohren machen/bekommennatahovat/špicovat uši

Sicht: auf lange Sichtdlouhodobě plánovat ap.

warten: Da kannst du lange warten!To se načekáš!

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

lange: Das ist noch lange nicht alles.To ještě není zdaleka všechno.

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

dauern: Wie lange dauert es noch?Jak dlouho to ještě potrvá?

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

ehrlich: přen. Ehrlich währt am längsten.S poctivostí nejdál dojdeš.

entbehren: Ich kann die Brille nicht länger entbehren.Déle se už bez brýlí neobejdu.

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Satz: ein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta

sein: Die Tage sind länger geworden.Dny se prodloužily.

stutzen: einen Augenblick lang stutzenzarazit se na okamžik

zlodějský: lange Fingerzlodějské prsty

: Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.

bdít: lange in die Nacht wachenbdít dlouho do noci

boží: den lieben langen Tagcelý boží den

co: Je länger desto besser.Čím déle tím lépe.

čárkovaný: langes učárkované ú

dávno: Darauf warte ich schon lange.Na to už dávno čekám.

dlouho: etw. ist (schon) lange Zeit herco je (už) dlouho

dlouhý: so lang wie möglich, möglichst langco nejdelší

kolona: eine lange Autokolonnedlouhá kolona aut

minulý: längst vergangene Zeitendoby dávno minulé

nabídnout: Greift zu!, hovor. Langt zu!Nabídněte si!

načekat se: Da wirst du aber lange warten!To se načekáš!

nadlouho: Fahren Sie auf lange Zeit weg?Odjíždíte nadlouho?

nahledat se: Das würdest du lange suchen.To by ses nahledal.

obličej: Er machte ein langes Gesicht.Protáhl obličej.

odzvonit: Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.

ohřát se: Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.Dlouho ses doma neohřál.

otálet: Er zauderte lange mit der Hochzeit.Dlouho otálel se svatbou.

po: den ganzen Tag langpo celý den

pospat si: Sonntags schläft er gern lange.V neděli si rád pospí.

překážet: Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.Dlouhý plášť mu překážel v běhu.

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

přispat si: eine Stunde länger schlafenhodinku si přispat

strádat: Er schmachtet sein ganzes Leben lang.Celý život strádá.

trvat: Wie lange wird es noch dauern?Jak dlouho to bude ještě trvat?

uhánět: Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.

ukrátit: sich die lange Weile mit der Lektüre verkürzenukrátit si dlouhou chvíli četbou

válčit: Sie bekriegen einander schon lange.Už dlouho spolu válčí.

vést: Er führte ein langes Gespräch mit ihr.Vedl s ní dlouhý rozhovor.

vlas: langes Haardlouhé vlasy

vy: Ich habe über Sie lange nichts gehört.Dlouho jsem o vás neslyšel.

vystát: in einer langen Schlange stehenvystát dlouhou frontu

vzhůru: lange auf seinbýt dlouho vzhůru

zdaleka: längst nichtzdaleka ne

zdržet se: Wie lange bleibst du?Jak dlouho se zdržíš?

zmoct: von der langen Reise erschöpft seinbýt zmožen dlouhou cestou

zpovídat: Meine Mutter fragte mich lange aus.Matka mě dlouho zpovídala.

: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

džbán: Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

prst: lange Finger habenmít dlouhé prsty

ucho: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

vedení: eine lange Leitung habenmít dlouhé vedení