Hlavní obsah

Gesicht

Vyskytuje se v

bekommen: j-n/etw. zu Gesicht bekommensetkat se tváří v tvář s kým/čím, natrefit na koho/co

Schlag: für j-n ein Schlag ins Gesicht seinbýt (jako) rána mezi oči pro koho

abdrehen: das Gesicht abdrehenodvrátit obličej

alltäglich: ein alltägliches Gesicht habenmít tuctový obličej

schmal: schmales Gesicht habenmít úzký obličej

zufrieden: ein zufriedenes Gesicht machenspokojeně se zatvářit

bergen: das Gesicht in den Händen bergenskrýt obličej v dlaních

drücken: Sie drückte ihr Gesicht in ein Kissen.Zabořila obličej do polštáře.

dumm: ein dummes Gesicht machenhloupě se (za)tvářit

einreiben: sich das Gesicht (mit Sonnencreme) einreibennamazat si obličej (krémem na opalování)

fahl: fahl im Gesicht werdenzblednout v obličeji

Gedächtnis: Ich habe kein Gedächtnis für Gesichter.Nemám paměť na obličeje.

gewichtig: ein gewichtiges Gesicht machentvářit se důležitě

missmutig: ein missmutiges Gesicht machentvářit se rozmrzele

mürrisch: ein mürrisches Gesicht machen(za)tvářit se mrzutě

schlagen: j-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličeje

schmieren: sich Creme ins Gesicht schmierennamazat si krémem obličej

spritzen: j-m Wasser ins Gesicht spritzenstříkat komu vodu do obličeje

umrahmen: Braunes Haar umrahmt sein Gesicht.Hnědé vlasy mu lemují obličej.

verklären: Ein Lächeln verklärte ihr Gesicht.Úsměv jí rozjasnil obličej.

obličej: udělat kyselý obličejein saures Gesicht machen

brunátný: brunátný obličejpurpurrotes Gesicht

kabonit: kabonit obličejein finsteres Gesicht machen

lhostejně: tvářit se lhostejněein gleichgültiges Gesicht machen

natřít: natřít si obličej (krémem)sich das Gesicht (mit Creme) einreiben

nehezký: nehezký obličejein unschönes Gesicht

nepěkný: nepěkný obličejein unschönes Gesicht

obličej: Protáhl obličej.Er machte ein langes Gesicht.

obličej: smát se komu do obličejej-m ins Gesicht lachen

oblý: oblý obličejein rundliches Gesicht

otrávený: otrávený obličejverdrossenes Gesicht

ovál: ovál tváředas Oval des Gesichts

pohrávat: Na tváři mu pohrává pobavený úsměv.Ein vergnügtes Lächeln umspielt sein Gesicht.

pochmurně: pochmurně se tvářitein trübes Gesicht machen

pomačkaný: pomačkaná tvářzerknittertes Gesicht

popelavý: Měla popelavou tvář.Ihr Gesicht war aschgrau.

pošimrat: pošimrat koho stéblem na tvářij-n mit einem Halm im Gesicht kitzeln

půvabný: mít půvabný obličej/úsměvein anmutiges Gesicht/Lächeln haben

rovnou: říci komu co rovnou do očíj-m etw. direkt ins Gesicht sagen

rozjasnit: rozjasnit obličejsein Gesicht verklären

ruměnec: Polil ji ruměnec.Die Röte stieg/schoss ihr ins Gesicht.

tajuplný: tajuplná tvářein geheimnisvolles Gesicht

tázavý: tázavý výraz ve tváříchein fragender Ausdruck im Gesicht

tvář: vrásčitá tvářein faltiges Gesicht

umýt: umýt si krev z obličejedas Blut vom Gesicht abspülen

vehnat se: Krev se mu vehnala do tváře.Das Blut schoss ihm ins Gesicht.

vyčíst: vyčíst co komu z tvářej-m etw. Akk am Gesicht ablesen

vyfouknout: Vyfoukla mu kouř do obličeje.Sie blies ihm Rauch ins Gesicht.

zastřít: Zastřela si obličej závojem.Sie verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier.

zatvářit se: zatvářit se přísněein strenges Gesicht machen

závoj: zahalit tvář závojemdas Gesicht verschleiern

zjizvený: mít zjizvený obličejein narbiges Gesicht haben

zkřivený: obličej zkřivený nenávistívor Hass verzogenes Gesicht

zkřivit: zkřivit tvář bolestídas Gesicht vor Schmerz verziehen

zle: zatvářit se zleein böses Gesicht machen

znatelný: sotva znatelný úsměv na tvářiein kaum merkbares Lächeln im Gesicht

znehybnět: Její tvář znehybněla.Ihr Gesicht erstarrte.

zohyzdit: Akné mu zohyzdilo tvář.Akne hat sein Gesicht verunstaltet.

oko: Vypadá, jako by mu z oka vypadl.Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.

vpálit: vpálit komu urážku do tvářej-m eine Beleidigung ins Gesicht schleudern