Hlavní obsah

dlouho

Příslovce

  1. (dlouhou dobu) langeco je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit herJak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?
  2. (dávno, odedávna) seit langem, langeNa to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda die Langeweile

cavyky: bez dlouhých cavykůohne große Umschweife

dlouhý: dlouhé/krátké (rozhlasové) vlnyLangwelle/Kurzwelle

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

bdít: bdít dlouho do nocilange in die Nacht wachen

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

dočkat se: dočkat se dlouhého věkuein hohes Alter erreichen

kolona: dlouhá kolona auteine lange Autokolonne

ohřát se: Dlouho ses doma neohřál.Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.

otálet: Dlouho otálel se svatbou.Er zauderte lange mit der Hochzeit.

překážet: Dlouhý plášť mu překážel v běhu.Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.

sloupek: krátký/dlouhý sloupekhalbes Stäbchen/das Stäbchen

tričko: tričko s dlouhým rukávemein langärmeliges T-Shirt

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

válčit: Už dlouho spolu válčí.Sie bekriegen einander schon lange.

vést: Vedl s ní dlouhý rozhovor.Er führte ein langes Gespräch mit ihr.

vlas: dlouhé vlasylanges Haar

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

vzhůru: být dlouho vzhůrulange auf sein

zahnat: zahnat dlouhou chvíli čímdie Zeit mit etw. vertreiben

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?Wie lange bleibst du?

zmoct: být zmožen dlouhou cestouvon der langen Reise erschöpft sein

zpovídat: Matka mě dlouho zpovídala.Meine Mutter fragte mich lange aus.

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

běžec: běžec na dlouhé tratěder Langstreckenläufer

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

loket: dělat co na dlouhé lokteetw. in die Länge ziehen

prst: mít dlouhé prstylange Finger haben

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

vedení: mít dlouhé vedeníeine lange Leitung haben

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

in: slavit až dlouho do nocibis spät in die Nacht feiern

lang: bazén dlouhý 50 metrůein 50 Meter langes Schwimmbecken

Zeit: před delší dobouvor längerer Zeit

Andauer: při delším trvání deště...bei längerer Andauer des Regens...

arbeiten: již dlouho pracovat na své knizeseit langem an seinem Buch arbeiten

bewegen: Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.Diese Theorie bewegt ihn schon lange.

dauern: Jak dlouho to ještě potrvá?Wie lange dauert es noch?

denn: Kdes byl zase tak dlouho?Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?

entbehren: Déle se už bez brýlí neobejdu.Ich kann die Brille nicht länger entbehren.

Frist: požadovat delší lhůtueine längere Frist verlangen

halten: Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.

her: Je to už dlouho.Es ist schon lange her.

kriseln: Její manželství je už dlouho v krizi.In ihrer Ehe kriselt es schon lange.

lange: Jak dlouho jsi musel čekal?Wie lange musstest du warten?

längst: Vím to již dlouho.Ich weiß das schon längst.

Langwelle: vysílání na dlouhých vlnácheine Sendung auf Langwelle(n)

liegen: zůstat (ležet) dlouho v postelilange (im Bett) liegen bleiben

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

Satz: dlouhá/jednoduchá větaein langer/einfacher Satz

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her