Hlavní obsah

dlouho

Příslovce

  1. (dlouhou dobu) langeco je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit herJak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?
  2. (dávno, odedávna) seit langem, langeNa to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda die Langeweile

cavyky: bez dlouhých cavykůohne große Umschweife

dlouhý: dlouhé/krátké (rozhlasové) vlnyLangwelle/Kurzwelle

dlouhý: mít dlouhou chvílisich langweilen, Langeweile haben

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

bdít: bdít dlouho do nocilange in die Nacht wachen

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang

dlouhý: Jak je to dlouhé?Wie lang ist es?

dočkat se: dočkat se dlouhého věkuein hohes Alter erreichen

kolona: dlouhá kolona auteine lange Autokolonne

ohřát se: Dlouho ses doma neohřál.Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.

otálet: Dlouho otálel se svatbou.Er zauderte lange mit der Hochzeit.

překážet: Dlouhý plášť mu překážel v běhu.Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.

sloupek: krátký/dlouhý sloupekhalbes Stäbchen/das Stäbchen

tričko: tričko s dlouhým rukávemein langärmeliges T-Shirt

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

válčit: dlouho spolu válčí.Sie bekriegen einander schon lange.

vést: Vedl s ní dlouhý rozhovor.Er führte ein langes Gespräch mit ihr.

vlas: dlouhé vlasylanges Haar

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

vzhůru: být dlouho vzhůrulange auf sein

zahnat: zahnat dlouhou chvíli čímdie Zeit mit etw. vertreiben

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?Wie lange bleibst du?

zmoct: být zmožen dlouhou cestouvon der langen Reise erschöpft sein

zpovídat: Matka mě dlouho zpovídala.Meine Mutter fragte mich lange aus.

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

běžec: běžec na dlouhé tratěder Langstreckenläufer

dlouhý: mít dlouhé prstylange Finger machen

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

chvíle: mít dlouhou chvíliLangeweile haben

loket: dělat co na dlouhé lokteetw. in die Länge ziehen

prst: mít dlouhé prstylange Finger haben

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

vedení: mít dlouhé vedeníeine lange Leitung haben

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

in: bis spät in die Nacht feiernslavit až dlouho do noci

lang: ein 50 Meter langes Schwimmbeckenbazén dlouhý 50 metrů

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

dauern: Wie lange dauert es noch?Jak dlouho to ještě potrvá?

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

entbehren: Ich kann die Brille nicht länger entbehren.Déle se už bez brýlí neobejdu.

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

Langwelle: eine Sendung auf Langwelle(n)vysílání na dlouhých vlnách

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Satz: ein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta