Hlavní obsah

her

Příslovce

  1. von irgendwo her odkud semKomm her!Pojď sem!her damitsem s tímWo kommst du her?Odkud přicházíš?
  2. von irgendwann her odkdyIch kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

Příslovce

  1. Her zu mir! hovor.Ke mně!

Vyskytuje se v

früher: znát už z dřívějška koho/coj-n/etw. von früher her kennen

her: odkud semvon irgendwo her

hin: sem a tamhin und her

Rock: Běhá za každou sukní.Er ist/läuft hinter jedem Rock her.

damit: Sem s tím! dej to semHer damit!

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

geschäftig: čile běhat sem a tamgeschäftig hin und her eilen

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

hergehen: Party byla dost hlučná.Auf der Party ging es laut her.

herhaben: Kde vzal tolik peněz?Wo hat er so viel Geld her?

herhören: Všichni mě poslouchejte!Hört mal alle her!

herkommen: Odkud pocházíš?Wo kommst du her?

hernehmen: Kde vezmu peníze?Wo nehme ich Geld her?

her sein: Jsou to již 3 roky (zpět).Es ist drei Jahre her.

laufen: chodit po pokoji sem a tamim Zimmer hin und her laufen

Meister: ein Meister der Feder/des Klavierspielsmistr pera/ve hře na klavír

schlenkern: při chůzi houpat taškou sem a tameine Tasche beim Gehen hin und her schlenkern

Spiel: ein faires Spielférová hra

verleiten: j-n zum Spiel verleitenzlákat koho ke hře

hergeben: Dej to sem!Gib es her!

bojový: die Kampfspielebojové hry

deskový: das Brettspieldesková hra

divadelní: das Theaterstückdivadelní hra

hra: das Kartenspielkaretní hra

klukovský: die Jungenspieleklukovské hry

komorní: das Kammerspielkomorní hra

koncový: das Endspielsport. koncová hra

konverzační: das Konversationsstückkonverzační divadelní hra

míčový: die Ballspielemíčové hry

počítačový: das Computerspielpočítačová hra

postavení: das Abseitssport. postavení mimo hru

přesilový: das Überzahlspielsport. přesilová hra

soutěživý: die Wettbewerbsspielesoutěživé hry

společenský: das Gesellschaftsspielspolečenská hra

stav: der Spielstandstav hry

útočný: das Offensivspielsport. útočná hra

brát se: Kde se tu bereš?Wo kommst du her?

dějství: ein Spiel in drei Aktenhra o třech dějstvích

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

fér: ein faires Spiel spielenhrát fér hru

honem: Honem sem pojď!Komm schnell her!

kmitat: expr. kmitat po pokoji sem a tamim Zimmer hin und her schwingen

kolébat se: kolébat se ze strany na stranusich hin und her wiegen

kutálet se: Míč se kutálel sem a tam.Der Ball rollte hin und her.

kývat se: kývat se ze strany na stranusich hin und her bewegen

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

ošidný: ein trügerisches Spiel mit j-m spielenhrát ošidnou hru s kým

pobíhat: pobíhat sem a tamhin und her laufen

podvodný: ein betrügerisches Spielpodvodná hra

popocházet: nervózně popocházet po pokojinervös hin und her im Zimmer laufen

provedení: die Darbietung eines Theaterstücksprovedení divadelní hry

přebraný: ausgelesene Erbsenpřebraný hrách

přihrát: Přihraj mi tu knihu!Gib mir das Buch (her)!

rozehrávat: das Überzahlspiel eröffnenrozehrávat přesilovou hru

sem: Pojď sem.Komm her.

síť: das Spiel am Netzhra na síti

takový: Je to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

trailer: der Trailer zu einem neuen Computerspieltrailer na novou počítačovou hru

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

víc: Spiel für zwei und mehr Spielerhra pro dva a více hráčů

vytvořit: ein Theaterspiel schaffenvytvořit divadelní hru

vzrušeně: vzrušeně pobíhat sem a tamerregt hin und her laufen

začátek: am Anfang/zu Beginn des Spielesna začátku hry

zaktualizovat: das Theaterstück aktualisierenzaktualizovat divadelní hru

zjednodušit se: Die Spielregeln haben sich nach und nach vereinfacht.Pravidla hry se postupně zjednodušila.

zmítat: Vítr zmítal lodí.Der Wind schleuderte das Schiff hin und her.

zvrtnout se: Der Spiel artete in einen Kampf aus.Hra se zvrtla v boj.

falešný: mit j-m ein falsches Spiel spielenhrát falešnou hru s kým

figura: nur eine Figur im Spiel seinbýt jen figurou ve hře

hrách: Das sind Erbsen an die Wand geworfen.Jako když hrách na stěnu hází.

hrát: mit j-m ein offenes Spiel spielenhrát s kým otevřenou hru

otevřený: ein offenes Spiel spielenhrát otevřenou hru

stěna: wie gegen eine Wand redenjako když hrách na stěnu hází

štěstí: Pech im Spiel, Glück in der Liebe.pořek. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.

vzít se: Kde se to v něm vzalo?Wo hat er das her?

alters: od počátku, od věkůvon alters her