Hlavní obsah

Meister

Vyskytuje se v

aufwirbeln: viel Staub aufwirbeln(z)vířit prach, (z)působit velký rozruch událost, akce ap.

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

beißen: Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

empfinden: (sehr) viel für j-n empfindenmít (velmi) rád koho

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

Holz: viel Holzstrašně moc peněz ap.

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

Lärm: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

mehr: mehr und mehrvíc(e) a víc(e), čím dál tím víc

mehr: mehr oder minder/wenigervíceméně

nichts: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

nie: nie wieder/mehruž nikdy, nikdy víc(e), víckrát ne

noch: noch (viel) + Komparativještě (mnohem) + 2. stupeň

Piep: keinen Piep mehr machenuž si ani nepípnout mlčet, umřít

sagen: sich nichts (mehr) zu sagen habennemít si (již) co říct

schlecht: mehr schlecht als rechtnic moc, žádná sláva

Schmalz: viel Schmalz kostenkoho pěkně vyšťavit

sehen: j-n/etw. nicht mehr sehen könnennemoci koho/co už ani vidět

Sinn: j-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehennejít komu z hlavy

Staub: viel Staub aufwirbelnzpůsobit velký rozruch, rozvířit stojaté vody

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

Stück: in vielen Stückenv mnoha směrech

verlieren: nichts (mehr) zu verlieren habennemít (už) co ztratit

viel: ein bisschen vieltrochu moc

viel: Es fehlte nicht viel...Nechybělo moc ...

viel: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

wenig: nicht mehr und nicht wenigernic víc nic míň, ani více ani méně

Wesen: viel Wesen um etw. machendělat si těžkou hlavu z čeho

Wind: viel Wind um etw. machendělat mnoho povyku kolem čeho, pro co

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš

Ähnlichkeit: viel Ähnlichkeit mit j-m habenv mnohém se podobat komu

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

doppelt: doppelt so vieldvakrát tolik

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

Hälfte: um die Hälfte mehr habenmít o polovinu více

Herr: mein Herr und Meistermůj pán a vládce manžel

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

tausend: viel(e) tausend Zuschauertisíce diváků

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

Anlauf: mehr Anlauf nehmenvíce se rozběhnout

aufhaben: viel aufhabenmít hodně úkolů

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

befahren: Er hat viele Länder befahren.Sjel mnoho zemí.

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

bieten: Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.

bieten: Wer bietet mehr?Kdo dá více?

brennen: Das Gewürz in der Soße brennt viel.Koření v omáčce strašně pálí.

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

dergleichen: und dergleichen mehr (u. dgl. m.)a podobně (apod.)

doch: Sie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

eben: Das ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.

einbilden: Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

entbehren: Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.Už ho zde nemůžeme postrádat.

geben: Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.

geben: Es gab viel zu tun.Bylo hodně práce.

gelten: Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.

gelten: Seine Meinung gilt mir viel.Jeho názor pro mě mnoho znamená.

genießbar: Die Salami ist nicht mehr genießbar.Ten salám se už nedá jíst.

gleich: Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

haben: viel Geld habenmít hodně peněz

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

immer: Es kommen immer mehr Leute.Přichází stále více lidí.

kommen: Sein Husten kommt vom vielen Rauchen.Jeho kašel je způsobený nadměrným kouřením.

kosten: Wie viel kostet es?Kolik to stojí?