Hlavní obsah

gleich

Přídavné jméno

  1. stejný, identický, bez rozdílu kvalita ap.Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů
  2. (ist) gleich mat.rovná se, (je) rovnoZehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

Vyskytuje se v

Atemzug: in einem/im selben/im gleichen Atemzugzároveň, najednou, ve stejném okamžiku

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

Ei: sich gleichen wie ein Ei dem andernpodobat se jeden druhému jako vejce vejci

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem

gleich: (ist) gleichrovná se, (je) rovno

Holz: aus dem gleichen/anderem Holz seinbýt z jednoho/jiného těsta

null: gleich null seinbýt skoro nulový, rovnat se nule šance ap.

platzen: Ich platze (gleich)!Já (snad) prasknu! z přejedení

sitzen: im gleichen Boot sitzenbýt na jedné lodi

Wellenlänge: dieselbe/die gleiche Wellenlänge haben, auf derselben/der gleichen Wellenlänge seinbýt naladěn na stejnou vlnu/vlnovou délku o lidech

darauf: gleich daraufhned nato

Haar: j-m aufs Haar gleichennavlas se podobat komu

ja: Ja, wie war das noch gleich!Hm, jak to jen bylo!

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

Ecke: (gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko

gleichen: Er gleicht seinem Vater nicht.Nepodobá se svému otci.

kommen: Ich komme gleich.Přijdu hned.

mir: Mir ist es gleich.Mně je to jedno., Je mi to jedno.

nachkommen: Geh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.

nebenan: Er wohnt gleich nebenan.Bydlí hned vedle.

vejce: j-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderempodobat se komu/čemu jako vejce vejci

hned: gleich nach dem Mittagessenhned po obědě

ihned: Ich komme gleich.Přijdu ihned.

muset: Du musst dich gleich entscheiden.Musíš se hned rozhodnout.

napoprvé: Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.Pokus se zdařil hned napoprvé.

nejiný: mit gleichem/demselben Ergebniss nejiným výsledkem

podělaný: Er hat gleich die Hosen voll!Ze všeho je hned podělaný!

pořád: Er ist immer gleich.Je pořád stejný.

proslavit: Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.Proslavil ho hned první film.

prý: Du sollst gleich nach Hause gehen.Máš prý jít hned domů.

ražení: Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.

rovný: das Erbe zu gleichen Teilen teilendělit dědictví rovným dílem

samotný: am gleichen Ende des Dorfesna samotném konci vesnice

smýšlení: Menschen gleicher Gesinnunglidé stejného smýšlení

stáří: Sie waren im gleichen Alter.Byli stejného stáří.

stejný: gleiche Rechte habenmít stejná práva

téměř: Es ist fast das Gleiche.Je to téměř totéž.

totožný: zwei gleiche Körperdvě totožná tělesa

třeba: Du kannst ruhig gleich gehen.Můžeš jít třeba hned.

vytéct: Er fährt immer gleich auf.Vždycky hned vyteče.

za: gleichza chvíli

zpátky: Gleich bin ich wieder zurück.Ve vteřince jsem zpátky.

Atem: in einem/im selben/im gleichen Atemjedním dechem téměř současně

způsob: in gleicher Weisestejným způsobem

zrána: Wir fahren gleich am Morgen ab.Hned zrána odjíždíme.

hotový: mit allem gleich fertig seinexpr. být se vším hned hotov

jazyk: die gleiche Sprache sprechenmluvit společným jazykem

mince: j-m etw. mit gleicher Münze heimzahlensplácet komu co stejnou mincí

oplatit: j-m etw. mit gleicher Münze heimzahlenoplatit komu co stejnou mincí

podobný: wie ein Ei dem anderen gleichenbýt si podobný jako vejce vejci

utrhnout: Er wird dir nicht gleich den Kopf abreißen.expr. Však on ti hlavu neutrhne.

vlas: j-m/etw. aufs Haar gleichenbýt komu/čemu na vlas podobný