Hlavní obsah

gleich

Přídavné jméno

  1. stejný, identický, bez rozdílu kvalita ap.Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů
  2. (ist) gleich mat.rovná se, (je) rovnoZehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

Vyskytuje se v

Atem: in einem/im selben/im gleichen Atemjedním dechem téměř současně

Atemzug: in einem/im selben/im gleichen Atemzugzároveň, najednou, ve stejném okamžiku

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

Ei: sich gleichen wie ein Ei dem andernpodobat se jeden druhému jako vejce vejci

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem

Holz: aus dem gleichen/anderem Holz seinbýt z jednoho/jiného těsta

null: gleich null seinbýt skoro nulový, rovnat se nule šance ap.

platzen: Ich platze (gleich)!Já (snad) prasknu! z přejedení

sitzen: im gleichen Boot sitzenbýt na jedné lodi

Wellenlänge: dieselbe/die gleiche Wellenlänge haben, auf derselben/der gleichen Wellenlänge seinbýt naladěn na stejnou vlnu/vlnovou délku o lidech

darauf: gleich daraufhned nato

Haar: j-m aufs Haar gleichennavlas se podobat komu

ja: Ja, wie war das noch gleich!Hm, jak to jen bylo!

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

Ecke: (gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko

gleichen: Er gleicht seinem Vater nicht.Nepodobá se svému otci.

kommen: Ich komme gleich.Přijdu hned.

mir: Mir ist es gleich.Mně je to jedno., Je mi to jedno.

nachkommen: Geh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.

nebenan: Er wohnt gleich nebenan.Bydlí hned vedle.

vejce: podobat se komu/čemu jako vejce vejcij-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderem

hned: hned po oběděgleich nach dem Mittagessen

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

ihned: Přijdu ihned.Ich komme gleich.

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

nejiný: s nejiným výsledkemmit gleichem/demselben Ergebnis

podělaný: Ze všeho je hned podělaný!Er hat gleich die Hosen voll!

pořád: Je pořád stejný.Er ist immer gleich.

proslavit: Proslavil ho hned první film.Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

ražení: Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.Alle Menschen sind gleich.

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

smýšlení: lidé stejného smýšleníMenschen gleicher Gesinnung

stáří: Byli stejného stáří.Sie waren im gleichen Alter.

stejný: mít stejná právagleiche Rechte haben

stejný: rozdělit co na stejné dílyetw. in gleiche Teile teilen

téměř: Je to téměř totéž.Es ist fast das Gleiche.

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

třeba: Můžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.

vytéct: Vždycky hned vyteče.Er fährt immer gleich auf.

za: za chvíligleich

zpátky: Ve vteřince jsem zpátky.Gleich bin ich wieder zurück.

způsob: stejným způsobemin gleicher Weise

zrána: Hned zrána odjíždíme.Wir fahren gleich am Morgen ab.

hotový: expr. být se vším hned hotovmit allem gleich fertig sein