Hlavní obsah

sitzen

Vyskytuje se v

Affe: einen Affen (sitzen) habenmít opici být opilý

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

Dampfer: auf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befindenbýt na omylu, být vedle

Fett: im Fett sitzenmít se jako prase v žitě

Geldbeutel: auf dem Geldbeutel sitzensedět na penězích být lakomý

Modell: j-m Modell stehen/sitzenstát/sedět komu modelem

Nadel: (wie) auf Nadeln sitzensedět jako na trní/jehlách

Ohr: auf den Ohren sitzensedět si na uších

Pulverfass: auf einem Pulverfass sitzensedět na sudu střelného prachu

Quelle: an der Quelle sitzenbýt (přímo) u zdroje/pramene

Sattel: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle v práci ap.

Schalthebel: an den Schalthebeln der Macht sitzenbýt u kormidla/vesla, tahat za drátky

Tinte: in der Tinte sitzenbýt v pěkné kaši/bryndě

trocken: auf dem Trock(e)nen sitzenbýt na mizině bez peněz

Wurm: Da ist/sitzt der Wurm drin.Tady něco neklape/nehraje.

an: an der Bar sitzensedět u baru

angegossen: j-m wie angegossen sitzensedět komu jako ulité

Essen: (gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla

Kasse: an der Kasse sitzensedět u pokladny

Klemme: in der Klemme sitzenbýt v bryndě

Steuer: am Steuer sitzensedět za volantem

unter: unter einem Baum sitzensedět pod stromem

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

Hexenkessel: sport. im Hexenkessel sitzensedět v kotli

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Reihe: in der fünften Reihe sitzensedět v páté řadě

Sitz: Sein Sitz ist leer.Jeho sedadlo je volné.

Sitz: mit Sitz in Brünnse sídlem v Brně

Untersuchungshaft: in Untersuchungshaft sitzensedět ve vyšetřovací vazbě

Zwickmühle: in der Zwickmühle sein/sitzenbýt v bryndě

bez, beze: sedět bez hnutíregungslos sitzen

brynda: být v brynděin der Patsche sitzen

kaše: být v pěkné kašiin der Patsche sitzen

model: sedět modelemModell sitzen

rovně: sedět rovně jako svíčkakerzengerade sitzen

sedět: sedět komu modelemj-m Modell sitzen

balkon: sedadlo na prvním balkoněder Sitz auf dem ersten Balkon

bar: sedávat u/na baruan der Bar sitzen

bedna: čumět na bednuglotzen, vor der Glotze sitzen

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

čelo: sedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen

dřep: sedět v dřepuin der Hocke sitzen

galerie: sedět v horní galeriiim obersten Rang sitzen

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

klidně: klidně sedětruhig sitzen

krb: sedět u krbuam Kamin sitzen

lavička: sedět na lavičce v parkuauf einer Parkbank sitzen

levice: sedět komu po levicij-m zur Linken sitzen

naproti: Seděli naproti sobě.Sie saßen einander gegenüber.

nemukat: Seď a nemukej!Bleib sitzen und muckse dich nicht!

nepohodlný: nepohodlné sedadloein unbequemer Sitz

obkročmo: sedět na čem obkročmoauf etw. rittlings sitzen

obsazení: obsazení všech sedadel v divadledie Besetzung aller Sitze im Theater

okolo: sedět okolo stolurings um den Tisch sitzen

opěrka: sedadlo s opěrkouder Sitz mit Lehne

papat: Seď a papej!Sitzen bleiben und essen!

podělaný: Zase sedí před tou podělanou televizí.Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.

prostředek: sedět v prostředku silnicein der Mitte der Straße sitzen

přední: sedět v přední řaděin der vorderen Reihe sitzen

přiléhat: Těsnění musí dobře přiléhat.Die Dichtung muss gut sitzen.

sedět: sedět u psacího stoluam Schreibtisch sitzen

sklopit: sklopit sedadlo (v autě)den Sitz (im Auto) umklappen

sklopný: sklopné sedadloklappbarer Sitz

sluníčko: sedět na sluníčkuin der Sonne sitzen

směr: sedět proti/ve směru jízdygegen/in Fahrtrichtung sitzen

u: sedět u televizeam Fernseher sitzen

ulitý: Šaty jí padnou jako ulité.Das Kleid sitzt wie angegossen.

vejce: sedět na vejcíchauf den Eiern sitzen

veranda: sedět na veranděauf der Veranda sitzen

vězet: Auto vězí ve sněhu.Das Auto sitzt im Schnee fest.

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

vypérovaný: špatně vypérovaná sedadlaschlecht gefederte Sitze

za: sedět za stolemam Tisch sitzen

hajzl: Jsme v hajzlu!Wir sitzen in der Scheiße!

kout: přen. sedět v koutěin der Ecke sitzen

loď: Jsme všichni na stejné lodi.Wir sitzen alle in einem Boot.

obžalovaný: sedět na lavici obžalovanýchauf der Anklagebank sitzen

pevný: sedět pevně v sedlefest im Sattel sitzen

pramen: být přímo u pramene (informací)an der Quelle sitzen

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

řezat: řezat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

sedět: sedět na dvou židlíchzwischen zwei Stühlen sitzen

sedět: ob., expr. sedět na penězíchauf seinem Geldsack sitzen

špendlík: Seděl jako na špendlíkách.Er saß wie auf Nadeln.

větev: uřezávat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

zdroj: být u zdrojean der Quelle sitzen

žhavý: sedět jako na žhavém uhlí(wie) auf glühenden Kohlen sitzen

žito: zhrub. mít se jako prase v žitěim Fett sitzen